Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 3/2005-2006

 

Datum

 

 

2006-03-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om godkännande av avtalet om sjötransport mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Folkrepubliken Kinas regering, å andra sidan samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

 

Ÿ      Republikens presidents framställning.

Ÿ      Regeringens proposition RP 1/2006i HTML-format.

Ÿ      Regeringens proposition RP 1/2006 i PDF-format.