R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om godkännande av avtalet om sjötransport mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Folkrepubliken Kinas regering, å andra sidan samt lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

 

          Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestäm­melse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland faller inom landska­pets behörighet, träder bestämmelsen i kraft i landskapet endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

          Det ovan nämnda avtalet innehåller bestämmelser om logistiska tjänster och stödtjänster i hamnar samt sjöfartssamarbete mellan behöriga myndigheter, rederier, hamnar, berörda forskningsorgan och läroinrättningar på områden som gäller att garantera fartygssäkerheten och förebygga föroreningar till havs, att främja sjöfartsutbildningen samt utbyte av personal och vetenskaplig information och teknik samt att förbättra insatserna för att bekämpa sjöröveri och terrorism. Enligt 18 § 2, 6, 10, 14 och 22 punkten i själv­styrel­sela­gen för Åland har lagtinget lagstift­nings­be­hörig­het i fråga om landskapets tjänstemän, allmän ordning och säkerhet med vissa undantag, natur- och miljövård, undervisning, läroavtal samt näringsverksamhet.

          Med bifogande av regeringens proposition i saken (RP 1/2006 rd), som även innehåller fördragstexten, föreslås

att Ålands lagting ger sitt bifall till att den ovan nämnda lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet faller inom landska­pets be­hörighet.

 

          Helsingfors den 3 mars 2006

 

 

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

                                                      Justitieminister Leena Luhtanen

 

 

4/08/2006/JM