Ålands landskapsstyrelse

FRAMSTÄLLNING nr 27/2002-2003

 

Datum

 

 

2003-08-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av koefficienterna för beräkning av landskapsandel för grundskolan

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsstyrelsen föreslår att de koefficienter som används vid beräkningen av landskapsandelen för grundskolans driftskostnader höjs i syfte att kompensera kommunerna för de ökade kostnader som blir följden av att betalningsansvaret för grundskolelärarnas pensionspremier överförs från landskapet från och med den 1 oktober 2003. Förslaget medför att landskapsandelarna för grundskolan höjs så att kommunerna kompenseras för drygt 37 % av de kalkylerade kostnaderna för pensionspremierna. Detta är i linje med den kläm lagtinget antog samtidigt som lagändringen enligt vilken betalningsansvaret överförs.

     Eftersom år 2004 är det första året som kommunerna har betalningsansvaret för grundskolelärarnas pensionspremier under hela året bör den föreslagna lagändringen träda i kraft den 1 januari 2004.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Överväganden och förslag. 3

3. Ikraftträdande. 4

4. Förslagets verkningar 4

5. Ärendets beredning. 4

Lagtext 5

L A N D S K A P S L A G om ändring av 7 § landskapslagen om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamhet 5

Bilaga. 6

Parallelltexter 6

 


 

Motivering

 

1. Bakgrund

 

Genom en lagändring som antogs av lagtinget den 25 april 2003 kommer betalningsansvaret för grundskolelärarnas pensionspremier att överföras från landskapet till kommunerna från och med den 1 oktober 2003. Samtidigt antogs även lagändringar som berör landskapsandelssystemet och som till en del sammanhänger med överföringen av betalningsansvaret. Bland annat ändras landskapsandelarna för grundskolans driftskostnader så att nya basbelopp fastställs för år 2003 på basen av de faktiska nettodriftskostnaderna under åren 1998-2000. Systemet med skilda basbelopp för låg- och högstadiet frångås och i stället fastställs ett basbelopp per kommuninvånare i åldersgruppen 6-15 år. Den särskilda landskapsandelen för träningsundervisningen beräknas på samma sätt som landskapsandelen för grundskolan med ett basbelopp som grund. För år 2003 beräknas även detta basbelopp på basen av de faktiska nettodriftskostnaderna i medeltal för åren 1998-2000. För att landskapsandelarna totalt sett skall förbli på samma nivå som enligt tidigare system justeras landskapsandelskoefficienterna. De kostnader som påförs kommunerna genom överföringen av betalningsansvaret för grundskolelärarnas pensionspremier beaktas vid beräkningen av basbeloppet för grundskolans driftskostnader, vilka således blir högre från och med den 1 oktober. Hela lagpaketet hade sin grund i landskapets budget för år 2003.

     Vid lagtingsbehandlingen av förslaget till de ovan nämnda lagändringarna fördes en debatt om kompensation till kommunerna för de ökade kostnader som betalningsansvaret för grundskolelärarnas pensionspremier skulle medföra. Beräkningar gav vid handen att genom att kostnaderna för pensionspremierna beaktas vid beräkningen av basbeloppen kompenseras kommunerna för cirka 35 % av de kalkylerade kostnaderna. Debatten i lagtinget resulterade i en kläm i vilken landskapsstyrelsen uppmanades att senast den 1 augusti 2003 lämna en ny lagframställning som kompenserar kommunerna för grundskolelärarnas pensionspremier till lägst 37 %.

 

2. Överväganden och förslag

 

De kalkyler som gjordes under lagtingsbehandlingen visade att de ändringar som ingick i landskapsstyrelsens förslag innebar att kommunerna kompenserades för cirka 35 % av kostnaderna för grundskolelärarnas pensionspremier beräknat på helårsbasis. Som kompensation beaktades då enbart den höjning av landskapsandelarna som berodde på att kostnaden för pensionspremierna lades till beräkningsgrunden. En del av höjningen av landskapsandelarna som ingick i landskapsstyrelsens förslag berodde på omfördelningen mellan kommunerna. Den totala höjningen av landskapsandelarna för grundskolan motsvarar drygt 39 % av de kalkylerade kostnaderna för pensionspremierna.

     När arbetet med denna framställning inleddes upptäcktes emellertid att ett misstag hade skett vid de beräkningar som gjordes under lagtingsbehandlingen. Pensionspremiekostnaderna hade inte fördelats mellan träningsundervisningen och grundskolan i övrigt så som de borde utan den del som hänfördes till träningsundervisningen var för liten. En korrigering medför att basbeloppet för grundskolan blir lägre medan det särskilda basbeloppet för träningsundervisningen blir högre. Det i sin tur leder till att landskapsandelarna för grundskolan sammanlagt höjs eftersom kostnaderna för träningsundervisningen i sin helhet bekostas av landskapsandelen. I själva verket innebär det att landskapsandelarna för grundskolan höjs med cirka 30 000 euro totalt sett jämfört med tidigare beräkningar. När detta beaktas visar det sig att den höjning av landskapsandelarna som följer av lagtingets beslut motsvarar 36,9 % av de kalkylerade kostnaderna för grundskolelärarnas pensionspremier.

     Det enklaste sättet att inom ramen för landskapsandelssystemet säkerställa att kommunerna kompenseras för minst 37 % av kostnaderna för grundskolelärarnas pensionspremier är enligt landskapsstyrelsens mening att höja de koefficienter som används vid beräkning av landskapsandelens belopp. Koefficienterna anger i praktiken hur stor del av driftskostnaderna för grundskolan som finansieras med landskapsandelen.

     Det ovanstående visar att det endast krävs en mindre höjning av koefficienterna för att uppnå kravet på att kommunerna skall kompenseras för minst 37 % av kostnaden för pensionspremierna. Enligt landskapsstyrelsens förslag skall koefficienterna för tre av kommungrupperna höjas med 0,0001 procentenhet medan två av kommungruppernas koefficienter höjs med 0,0002 procentenheter. Den större höjningen gäller för skärgårdskommunerna och Vårdö.

 

3. Ikraftträdande

 

Eftersom betalningsansvaret för grundskolelärarnas pensionspremier överförs på kommunerna från och med den 1 oktober 2003 är år 2004 det första år då premierna betalas av kommunerna hela året. Den föreslagna ändringen av koefficienterna bör därför träda i kraft den 1 januari 2004.

 

4. Förslagets verkningar

 

Förslaget innebär att kommunerna kompenseras för 37,0234 % av de kalkylerade kostnaderna för pensionspremierna. Vid beräkningen har år 2003 använts som grund. Den kalkylerade kostnaden för pensionspremierna har dock beräknats genom att pensionspremiekostnaderna år 2002 har höjts med 3 %. Det är för övrigt samma beräkningsgrund som används vid fastställande av basbeloppen för år 2003.

     I pengar skulle förslaget ha betytt att landskapsandelarna för grundskolan stiger med sammanlagt 2 181,52 euro för år 2003. De kalkylerade utfallet för de enskilda kommunerna visas i en bilaga till framställningen.

 

5. Ärendets beredning

 

Förslaget har beretts som tjänstemannaberedning vid lagberedningen i samarbete med finansavdelningen. Förslaget har skickats på remiss till Ålands kommunförbund kf.

 

 


Lagtext

 

Landskapsstyrelsen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 7 § landskapslagen om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamhet

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 7 § 2 mom. landskapslagen den 19 oktober 1993 om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamheten (72/1993) sådant det lyder i landskapslagen den 25 juni 2003 (46/2003) som följer:

 

7 §

Landskapsandel till kommuner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Koefficienterna för de olika kommungrupperna är följande:

 

Kommun

Koefficient

Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar och Sottunga

0,8502

Vårdö

0,6402

Faståländska kommuner med högst 1 000 invånare

0,4301

Faståländska kommuner med mer än 1 000 invånare

0,3401

Mariehamn

0,2401

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 7 augusti 2003

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Olof Erland

 


Bilaga

 

·       Bilaga till framställning nr 27/2002-2003 om ändring av koefficienterna för beräkning av landskapsandel för grundskolan

 

 

Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till framställning nr 27/2002-2003