LSvapen

 

 Ålands landskapsregering

YTTRANDE

 

Datum

 

 

27.9.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Landskapsregeringens yttrande

över republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan

·         Republikens presidents framställning nr 5/2017–2018

 

Ålands lagting har den 14 september 2018 begärt ett yttrande från Ålands landskapsregering över republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan.

Landskapsregeringen har tidigare lämnat följande utlåtande i ärendet:

-          Landskapsregeringen har den 3 maj 2018 lämnat ett utlåtande till utrikesministeriet över utkastet till regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska Unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. Landskapsregeringen konstaterade då att avtalet innehåller bestämmelser inom landskapets lagstiftningsbehörighet, varför lagtingets bifall erfordras för att avtalet till dessa delar ska träda i kraft i landskapet.

 

Samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling är till sin karaktär ett så kallat blandavtal, där bestämmelserna som ingår dels hör till medlemsstaternas, dels till EU:s behörighet.  Avtalet syftar till att utveckla samarbetet och den politiska dialogen mellan länderna samt att främja handel och investeringar. Samarbetsområdet omfattar även bland annat migration, rättsliga frågor, bekämpning av massförstörelsevapen, terrorism och internationell brottslighet samt samarbete bl.a. inom vetenskap, teknologi, energi, miljö, naturresurser, jämställdhet, utbildning och kultur. Bestämmelserna i avtalet är huvudsakligen av en generell karaktär och innehåller främst allmängiltiga åtaganden om uppmuntran till dialog och fördjupat samarbete mellan avtalsparterna.

 

EU och Afghanistan inledde förhandlingar om samarbetsavtalet år 2011, och slutförde förhandlingarna år 2015. Avtalet har undertecknats av EU och Afghanistan i februari 2017, och har tillämpats provisoriskt sedan december 2017 till den del avtalet rör frågor som hör till EU:s befogenhet. Avtalet har ingåtts för en period av tio år, men förlängs automatiskt med perioder om fem år om inte en part sex månader innan avtalet upphör att gälla skriftligen anmäler sin avsikt att inte förlänga det.

 

Samarbetsavtalet ska tillämpas, å ena sidan, på Afghanistans territorium, och å andra sidan, på de territorier där fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämpliga, i enlighet med de villkor som fastställs i fördragen. Landskapsregeringen konstaterar att bestämmelserna i protokoll 2 om Åland i bilagan till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen (FördrS 103/1994) således vore tillämpliga på avtalet, i de fall avtalsbestämmelserna i fråga kunde innebära bindande rättigheter eller skyldigheter av betydelse för Ålands särställning. I detta fall ska dock bestämmelserna i protokoll 2 inte aktualiseras, eftersom avtalsbestämmelserna endast syftar till att främja dialogen och utbytet av information parterna emellan.

 

Landskapsregeringen konstaterar avslutningsvis att avtalet inte innehåller bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning. Landskapsregeringen ser inga hinder för att lagtinget ger sitt bifall till samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan EU, dess medlemsstater och Afghanistan.

           

 

 

Mariehamn den 27 september 2018

 

 

 

 

 

L a n t r å d                         Katrin Sjögren

 

 

 

 

Minister                               Nina Fellman