Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 8/2016-2017

 

Datum

 

 

2017-04-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringarna i bilagorna till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen och med förslag till ändring miljöskyddslagen för sjöfarten

 

Ÿ  Republikens presidents framställning

Ÿ  RP 3/2017 rd i PDF-format. (Dokumentet öppnas i nytt fönster)