5x5px

regeringen_svartvit

YTTRANDE nr 3/2016-2017

Datum

 

2017-02-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

Angående regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

·       Republikens presidents framställning nr 3/2016-2017

 

Ålands lagting har den 18 november 2016 begärt ett yttrande från landskapsregeringen om en proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. Begäran är gjord i enlighet med lagstingordningen 31 § 2 mom.

 

Propositionens huvudsakliga innehåll

 

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner avtalet som ingåtts i mars 2016 med Förenade Arabemiraten. Avtalet om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden bygger huvudsakligen på det modellskatteavtal och det modellavtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har utarbetat, Avtalet innehåller bestämmelser om utbyte av sådana upplysningar.

 

Avtalet grundar sig på artikel 26 i det modellskatteavtal och på det modellavtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden som OECD har utarbetat. I avtalet ingår inte artikeln om skatteutredningar som utförs utomlands (vanligen artikel 6) och artikeln om kostnader (vanligen artikel 9).

 

Mellan Finland och Förenade Arabemiraten gäller det i Abu Dhabi den 12 mars 1996  mellan länderna ingångna avtalet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (FördrS 90/1997) som har tillämpats för första gången för skatteår 1997. Artikel 25 (Utbyte av upplysningar) i avtalet motsvarar den gamla modellartikel 26 i OECD:s modellskatteavtal som nuförtiden inte längre anses motsvara den internationella standarden.

 

Avtalet träder i kraft trettionde dagen efter den dag då de avtalslutande staterna har meddelat varandra att de konstitutionella förutsättningarna för deras kraftträdande har uppfyllts.

 

Avtalet och dess konsekvenser för Finland och Åland

 

Det nya avtalet är i linje med Finlands skattepolitik. De nordiska länderna inledde 2007 förhandlingar om avtal om utbyte av upplysningar med Nederlänska Antillerna, Aruba, Bermuda, Brittiska Jungfruöarna, Caymanöarna, Gibraltar, Guernsey, Jersey och Isle of Man. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD inledde på 1990-talet ett projekt för att tygla skadlig skattekonkurrens. Det resulterade i ett utkast av modellavtal för utbyte av upplysningar i skatteärenden och en förteckning över cirka 50 områden som ansågs ha skadlig skattelagstiftning som berörde utlänska investeringar och baserade sig på hemlighållande. Många av OECD:s medlemsländer förhandlar med dessa områden för att ingå avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Förhandlingarna har koncentrerats på de 38 områden som har förbundit sig att förbättra genomskinlighet i deras lagstiftning och utbyte av upplysningar i skatteärenden. Syftet med avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden är att möjliggöra för skattemyndigheter mottagande av upplysningar om den skattskyldiges investeringar och inkomster på dessa områden. Artiklarna om utbyte av upplysningar i de gällande inkomstskatteavtalen har dessutom ändrats.

 

Enligt 18 § 5 punkten i självstyrelselagen har landskapet lagstiftningsbehörighet när det gäller till landskapet tillkommande tilläggsskatt på inkomst och tillfällig extra inkomstskatt, landskapet tillkommande närings- och nöjesskatter, grunderna för avgifter till landskapet, kommunerna tillkommande skatter. På grund av detta anses det att ett avtal om utbyte av upplysningar då det gäller ovan nämnda beskattningsområden hör till landskapets lagstiftningsbehörighet enligt ovan nämnda lagpunkt

 

I avtalet ingår inte bestämmelser om hur beskattningsrätten mellan parterna fördelas, därför har avtalet ingen direkt inverkan på skatteintäkter.

 

Landskapsregeringens bedömning

 

Landskapsregeringen förordar att lagtinget ger sitt bifall till proposition om godkännande av avtal med Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden samt förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen.

 

 

Mariehamn den 2 februari 2017

 

 

Vicelantråd

 

 

Camilla Gunell

 

 

Minister

 

 

Mats Perämaa