PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2017-03-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

En revidering av plan- och bygglagen

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 20/2016-2017

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av plan- och bygglagen för landskapet Åland. 1

 

 

1

L A N D S K A P S L A G
om ändring av plan- och bygglagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 2 §, inledningssatsen till 27 § 1 mom., 30 § 1 mom., 39 §, 65 §, 66 § 1 mom. 4 och 5 punkterna, 67 §, 68 §, 71b § 2 mom., 73 §, 89 §, 96 § 1, 4 och 5 mom. plan och bygglagen (2008:102) för landskapet Åland, av dessa lagrum 71b § 2 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2014/32 samt

     fogas till lagens 1 § ett nytt 2 mom., till 12 § nya 2 och 3 mom., till 31 § ett nytt 3 mom., till lagen en ny 65b § och en ny 67a §, till 70 § ett nytt 4 mom. och till 83 § ett nytt 2 mom., varvid 2 mom. blir 3 mom., som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

Lagens syfte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nytt 2 mom.

 

 

 

1 §

Lagens syfte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Principen om universell utformning ska beaktas vid planläggning och i bygglovsärenden.

 

 

2 §

Definitioner

     Följande begrepp ska i lagen ha den betydelse som anges i denna bestämmelse:

     Med allmänt område avses ett område som i detaljplanen avsatts som gatuområde, torg, trafikområde, park eller därmed jämförbart område som avses att bli anlagt av kommunen, landskapet eller något annat offentligt organ.

     Med byggnad avses en konstruktion för boende, arbete, produktion, lagring eller annan användning som är avsedd att vara stationär.

     Med byggnadsskydd avses ett bevarandeinstrument för skydd av särskilt värdefulla byggnader eller miljöer med stöd av landskapslagen (1988:55) om skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Skyddsbestämmelserna skrivs in i fastighetsregistret.

     Med byggnadsyta avses den yta en byggnad upptar på marken.

     Med gatuområde avses ett i detaljplanen anvisat område för gata inklusive ledningar, anordningar och konstruktioner på, under och ovanför markytan.

     Med huvudritningar avses plan-, skärnings- och fasadritningar som utvisar byggnadens huvudsakliga utformning samt en situationsplan som utvisar byggnadens placering och anknytning till närmiljön.

     Med komplementbyggnad avses ett uthus, förråd eller annan mindre byggnad som kompletterar ett bostadshus.

     Med källarvåning avses våning som helt eller delvis ligger under marknivån.

     Med projekthandlingar avses huvud-, konstruktions-, arbets- och andra ritningar med tillhörande teckenförklaringar, beskrivningar, beräkningar och andra handlingar.

     Med tillbyggnad avses en åtgärd som ökar en byggnads volym oavsett i vilken riktning detta sker.

     Med tomt avses en fastighet som bildats enligt den bindande tomtindelningen och införts som tomt i fastighetsregistret eller en tomt som bildats enligt en riktgivande tomtindelning. Med tomt avses också en fastighet eller en del av en fastighet som är avsedd att bebyggas. I ärenden som angår tomtindelning i lagens 7 kapitel ska dock den definition som gäller enligt fastighetsbildningslagen (FFS 554/1995) tillämpas.

     Med trafikområde avses ett område som i detaljplanen anvisats för allmän väg, vattenväg, hamn och flygfält.

     Med vindsvåning avses våning som i huvudsak ligger högre än nivån för fasadens och yttertakets skärningslinje och ovanför våningarna.

     Med våning avses utrymme i byggnad som begränsas av golvplanet och ovanliggande mellanbjälklags eller vindbjälklags övre yta och som i sin helhet ligger över marknivån samt utrymme som delvis ligger över marknivån, om golvplanet i den närmast högre våningen ligger mera än 1,5 meter över omgivande marknivå och byggnadsnämnden inte med hänsyn till terrängförhållandena medger annan bedömning.

     Med våningsyta avses våningarnas ytor beräknade efter ytterväggarnas utsidor och källarvåningsyta och vindsyta där lokaler avsedda för byggnadens huvudsakliga ändamål placeras eller med tanke på dessa lokalers läge, förbindelse, storlek, ljus och andra egenskaper kan placeras. Om ytterväggen är tjockare än 250 millimeter, får byggnadens våningsyta överstiga den tillåtna våningsytan med den yta som följer av detta.

 

 

 

2 §

Definitioner

     I denna lag avses med:

     1) allmänt område: en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov,

     2) byggnad: en varaktig konstruktion med tak eller tak och väggar som är placerad på mark, helt eller delvis under mark eller i vatten och konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den,

     3) byggnadsnämnden: den eller de nämnder som fullgör kommunens uppgifter enligt denna lag,

     4) byggnadsverk: en byggnad eller anläggning,

     5) byggnadsarea: den yta en byggnad upptar på marken,

     6) gatuområde: ett i detaljplanen anvisat område för gata inklusive ledningar, anordningar och konstruktioner på, under och ovanför markytan,

     7) huvudritningar: plan-, skärnings- och fasadritningar som utvisar byggnadens huvudsakliga utformning samt en situationsplan som utvisar byggnadens placering och anknytning till närmiljön,

     8) komplementbyggnad: ett uthus, förråd eller annan mindre byggnad som kompletterar ett på tomten redan befintligt bostadshus,

     9) källarvåning: våning som helt eller delvis ligger under marknivån,

     10) ombyggnad: ändring av en byggnad som innebär att hela eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas,

     11) projekthandlingar: huvud-, konstruktions-, arbets- och andra ritningar med tillhörande teckenförklaringar, beskrivningar, beräkningar och andra handlingar,

     12) tillbyggnad: en åtgärd som ökar en byggnads volym,

     13) tomt: mark avsedd att bebyggas samt en fastighet som bildats enligt en bindande tomtindelning och införts i fastighetsregistret,

     14) trafikområde: ett område som i detaljplanen anvisats för allmän väg, vattenväg, hamn och flygfält,

     15) universell utformning: planering och utförande som genomsyras av design framställd för universell tillgänglighet och användbarhet vilket omfattar lösningar för byggnader, infrastruktur och miljö som ska vara användbara för alla,

     16) vindsvåning: våning som i huvudsak ligger högre än nivån för fasadens och yttertakets skärningslinje och ovanför våningarna,

     17) våning: utrymme i byggnad som begränsas av golvplanet och ovanliggande mellanbjälklags eller vindbjälklags övre yta och som i sin helhet ligger över marknivån samt utrymme som delvis ligger över marknivån, om golvplanet i den närmast högre våningen ligger mera än 1,5 meter över omgivande marknivå och byggnadsnämnden inte med hänsyn till terrängförhållandena medger annan bedömning,

     18) våningsyta: våningarnas ytor beräknade efter ytterväggarnas utsidor och källarvåningsyta och vindsyta där lokaler avsedda för byggnadens huvudsakliga ändamål placeras eller med tanke på dessa lokalers läge, förbindelse, storlek, ljus och andra egenskaper kan placeras. Om ytterväggen är tjockare än 250 millimeter, får byggnadens våningsyta överstiga den tillåtna våningsytan med den yta som följer av detta,

     19) ändring av byggnad: en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende, eller kulturhistoriska värde inbegripet tillbyggnad och ombyggnad.

 

 

12 §

Landskapsregeringens övriga uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nya 2 och 3 mom.

 

 

 

12 §

Landskapsregeringens övriga uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen är marknadstillsynsmyndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EG, byggproduktförordningen. Landskapsregeringen ansvarar också för marknadstillsynen över andra byggprodukter som införlivas i byggnadsobjekt, om de kan påverka uppfyllandet av de väsentliga tekniska kraven.

     Om det finns grundad anledning att misstänka att en byggprodukt är farlig för säkerheten, hälsan eller miljön eller byggprodukten inte stämmer överens med ett typgodkännande, kontrollintyg, tillverkningskontroll eller något annat frivilligt certifikat eller ett certifikat som grundar sig på ömsesidigt godkännande, kan landskapsregeringen ålägga importören eller tillverkaren eller ett av tillverkaren bemyndigat ombud att avhjälpa bristerna inom en skälig tid. Om bristen inte avhjälps inom den utsatta tiden eller om bristen är allvarlig, kan landskapsregeringen förbjuda användningen av produkten och vid behov ålägga importören eller tillverkaren eller ett av tillverkaren bemyndigat ombud att vidta åtgärder för att dra tillbaka produkten från marknaden.

 

 

27 §

Utformning av detaljplanen

Detaljplanen presenteras på en baskarta i skalan 1:2 000 eller större. Kartan ska utvisa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

27 §

Utformning av detaljplanen

     Detaljplanen presenteras på en tillräckligt detaljerad och aktuell baskarta i skalan 1:2 000 eller större. Kartan ska utvisa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

30 §

Hörande i beredningsskedet

     När en plan utarbetas ska andra kommuner, myndigheter, juridiska personer och enskilda som berörs av förslaget ges tillfälle till samråd och att yttra sig antingen skriftligen eller muntligen när det är ändamålsenligt med tanke på planens syfte och betydelse.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

30 §

Hörande i beredningsskedet

     När en plan utarbetas ska landskapsregeringen samt andra kommuner, myndigheter, juridiska personer och enskilda som berörs av förslaget ges tillfälle till samråd och att yttra sig antingen skriftligen eller muntligen när det är ändamålsenligt med tanke på planens syfte och betydelse.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

31 §

Utställande av planförslag

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nytt 3 mom.

 

 

31 §

Utställande av planförslag

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om kommunen efter utställandet ändrar planförslaget väsentligt, ska planen ställas ut på nytt. Detta är inte nödvändigt om ändringarna bara gäller enskilt intresse och de intressenter som berörs av ändringarna hörs särskilt.

 

 

39 §

Allmänna områdens tillgänglighet

     Ett allmänt område ska alltid vara tillgängligt för personer med funktionshinder.

 

 

 

39 §

Allmänna områdens tillgänglighet

     Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet på ett allmänt område ska alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa.

     Närmare bestämmelser om hur de praktiska och ekonomiska förutsättningarna ska bedömas kan ges i landskapsförordning.

 

 

65 §

Krav på byggnader och deras placering

     Byggnaderna ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och som leder till minsta möjliga negativa miljöpåverkan.

     Byggnaderna ska uppfylla grundläggande krav på bärförmåga, stadga och beständighet i konstruktionerna, brandskydd, ventilation och fuktskydd, hygien, möjligheten att hantera avfall, miljö- och hälsoskydd, användningssäkerhet, bullerskydd, energihushållning och värmeisolering.

     I byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna områden ska enkelt avhjälpta hinder mot lokalernas och platsernas tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder undanröjas i enlighet med bestämmelser som meddelats med stöd av denna lag.

     Byggnaden ska vara lämplig för sitt ändamål samt vara lätt att reparera och underhålla.

     Vid reparationer och ändringar ska byggnadens egenskaper och särdrag samt byggnadens lämplighet för den planerade användningen beaktas. Ändringar får inte leda till att säkerheten eller hälsan för dem som använder byggnaden äventyras.

     Särskilda värden ur historisk, kulturhistorisk eller estetisk synpunkt, som grundas på fackmässiga bedömningar, ska skyddas.

 

 

 

65 §

Allmänna krav på byggnadsverk vid nybyggnad eller ändring

     Ett byggnadsverk ska vara lämplig för sitt ändamål, utformas och placeras med hänsyn tagen till stads- eller landskapsbilden och med minsta möjliga negativa miljöpåverkan samt vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Kraven på tillgänglighet och användbarhet gäller inte för uppförande av fritidshus, och kravet på tillgänglighet gäller inte till ett en- eller tvåbostadshus, om det med hänsyn till terrängen inte är rimligt att uppfylla kraven.

     Byggnadsverket ska uppfylla grundläggande krav på bärförmåga, stadga och beständighet i konstruktionerna, brandskydd, ventilation och fuktskydd, hygien, möjligheten att hantera avfall, miljö- och hälsoskydd, användningssäkerhet, bullerskydd, energihushållning samt vara lätt att underhålla. En byggnad som innehåller bostäder eller arbetslokaler ska projekteras och utföras så att lägenheterna lätt kan anslutas till ett höghastighetsnät för elektronisk kommunikation och ett flerbostadshus ska dessutom vara utrustat med en accesspunkt i eller utanför byggnaden. Kravet på höghastighetsnät för elektronisk kommunikation gäller inte enfamiljshus om kostnaden blir oproportionellt betungande för enskilda ägare, fritidshus eller komplementbyggnader samt arbetslokaler om kravet är obefogat med hänsyn till den verksamhet som lokalen är avsedd för.

     Kraven i 2 mom. ska uppfyllas på så sätt att de med normalt underhåll kan antas komma att fortsätta att vara uppfyllda under en ekonomiskt rimlig livslängd.

     I byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde ska enkelt avhjälpta hinder mot lokalernas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga undanröjas i enlighet med bestämmelser som meddelats med stöd av denna lag.

     Vid ändring av ett byggnadsverk ska kraven i 1 och 2 mom. uppfyllas för den del av byggnadsverket som påtagligt förnyas genom ombyggnaden och, om det är tekniskt, funktionellt och ekonomiskt genomförbart, för hela byggnadsverket. Hänsyn ska tas till byggnadsverkets kvaliteter och lämplighet för den planerade användningen. Ändringar får inte leda till att säkerheten eller hälsan för dem som använder byggnadsverket äventyras.

     Särskilda värden ur historisk, kulturhistorisk eller estetisk synpunkt, som grundas på fackmässiga bedömningar, ska skyddas.

 

 

Ny paragraf

 

 

 

65b §

Obligatorisk ventilationskontroll

     För att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat ska byggnadens ägare se till att kontroll av funktionen hos följande byggnaders ventilationssystem görs. 

     Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader oavsett typ av ventilationssystem ska kontrolleras vart tredje år.

     Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande med fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda, med eller utan värmeåtervinning, ska kontrolleras vart tredje år.

     Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande med självdragsventilation eller med fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda, med eller utan värmeåtervinning ska kontrolleras vart sjätte år.

     Vid nybyggnad av en- och tvåbostadshus med fläktventilation med värmeåtervinning installationsbesiktigas systemet innan det tas i bruk. Ingen återkommande kontroll behövs.

     Kontrollen ska göras av en sakkunnig funktionskontrollant som är certifierad av någon som är ackrediterad för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 eller uppfyller motsvarande krav enligt bestämmelser i ett annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

     Funktionskontrollanten ska utfärda ett intyg som visar att byggnaden genomgått funktionskontroll av ventilationssystemet med uppgift om datum för besiktningen, resultatet av kontrollen och datum för nästa besiktning. Byggnadens ägare ska sätta upp intyget på väl synlig plats i byggnaden. Byggnadens ägare ska se till att fel och brister som upptäcks vid ventilationskontrollen åtgärdas omgående.

     Kommunen ansvarar för tillsynen över den obligatoriska ventilationskontrollen.

     Närmare bestämmelser om vad som ska ingå i en obligatorisk ventilationskontroll kan ges i landskapsförordning.

 

 

66 §

Bygglov

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) göra väsentliga ändringar av byggnaders fasader eller tak,

 

 

     5) göra väsentliga ändringar av byggnader på sätt som påverkar konstruktioner eller anordningar för stadga eller säkerhet och

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

66 §

Bygglov

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) inreda ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri i byggnaden eller slå samman bostäder eller andra lokaler i byggnaden,

     5) inom detaljplanerat område byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller göra andra ändringar så att byggnadens utseende avsevärt förändras.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

67 §

Bygglov för konstruktioner och anläggningar

     Bygglov krävs för uppförande, placering, uppställande eller fast angöring av följande konstruktioner, anläggningar, fordon eller fartyg:

     1) nöjespark, idrottsplats eller campingplats,

     2) skjutbana eller motorbana avsedd att vara tillgänglig för allmänheten eller för en sammanslutning av privatpersoner,

     3) småbåtshamn med plats för flera än 10 båtar,

     4) fast cistern eller liknande anordning med en volym överstigande 10 kubikmeter,

     5) mast med en höjd över 25 meter,

     6) torn avsett att vara tillgängligt för allmänheten,

     7) vindkraftverk som är avsett att betjäna flera än tre hushåll,

     8) plank eller mur med en höjd överstigande 1,5 meter om planket eller muren placeras närmare tomtgränsen än fem meter,

     9) husvagn, buss eller liknande fordon på annan plats än campingplats för en tid överstigande två månader om syftet är att fordonet under denna tid eller en del av tiden ska användas för boende, affärslokal eller liknande samt

     10) fartyg eller anläggning på vatten om avsikten är att använda fartyget eller anläggningen för boende eller för näringsverksamhet eller för liknande ändamål för en tid överstigande två månader.

 

 

 

67 §

Bygglov för anläggningar

     Bygglov krävs för att:

     1) anlägga en nöjespark, djurpark, idrottsplats, golfbana, campingplats, skjutbana eller motorbana,

     2) anlägga en småbåtshamn med plats för flera än 10 båtar, kajer, broar, vågbrytare, kanaler, båthus eller andra konstruktioner som ändrar eller påverkar strandlinjen väsentligt,

     3) anlägga en fast cistern eller liknande anordning med en volym överstigande 10 kubikmeter,

     4) uppföra en mast med en höjd över 25 meter,

     5) uppföra ett torn avsett att vara tillgängligt för allmänheten,

     6) anlägga ett vindkraftverk som

     a) är högre än 20 meter över markytan,

     b) placeras på ett avstånd från tomtgränsen som är mindre än kraftverkets totala höjd över marken,

     c) monteras fast på en byggnad eller

     d) har en rotordiameter som är större än tre meter,

     7) uppföra plank eller mur med en höjd över 1,5 meter om planket eller muren placeras närmare tomtgränsen än fem meter.

     Bygglov behövs inte, om åtgärden baserar sig på en gatuplan eller en godkänd vägplan.

     Om miljötillstånd eller miljögranskning krävs enligt landskapslagen om miljöskydd (2008/124) får avgörandet av bygglovsärendet skjutas upp till dess miljötillstånds- eller granskningsärendet är avgjort.

 

 

Ny paragraf

 

 

 

67a §

Anmälan

     Trots bestämmelsen i 66 § krävs endast en anmälan till byggnadsnämnden innan följande åtgärder vidtas:

     1) utanför detaljplanerat område till en- och tvåbostadshus göra en tillbyggnad med en våningsyta på högst 15 kvadratmeter om tillbyggnaden inte placeras närmare tomtgränsen än fem meter,

     2) ändra en byggnad, om ändringen innebär att byggnadens bärande delar berörs, byggnadens planlösning påverkas avsevärt eller brandskyddet väsentligt ändras i byggnaden,

     3) utanför detaljplanerat område i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus uppföra en komplementbyggnad på högst 25 kvadratmeter med en taknockshöjd som inte överstiger 4,5 meter och som, tillsammans med andra komplementbyggnader som har uppförts på tomten med stöd av undantag från krav på bygglov enligt denna lag eller motsvarande äldre bestämmelser inte får en större byggnadsarea än 25 kvadratmeter och inte utan grannarnas medgivande placeras närmare tomtgränsen än fem meter.

     Anmälan krävs även för att:

     1) inom detaljplanerat område anlägga parkeringsplats utomhus för fler än fem bilar eller anlägga eller ändra placeringen av en infart som inte kräver tillstånd enligt annan lagstiftning,

     2) inom detaljplanerat område byta färg på byggnaden så att byggnadens utseende avsevärt förändras,

     3) bygga scen, läktare, samlingstält eller liknande anläggningar för allmänheten avsedd att vara uppställd över en månad,

     4) anlägga upplag för förvaring av bilar, båtar eller annat gods,

     5) ställa upp husvagn, buss eller liknande fordon på annan plats än campingplats för en tid överstigande två månader om syftet är att fordonet ska användas för boende, näringsverksamhet eller liknande,

     6) förtöja fartyg eller anläggning på vatten för en tid överstigande två månader om avsikten är att använda fartyget eller anläggningen för boende, näringsverksamhet eller liknande.

     I byggnadsordningen kan kommunen införa anmälningsplikt för

     1) reklamskyltar, markiser och liknande anordningar som placeras på eller i anslutning till en byggnad,

     2) uppförande av master, cisterner, vindkraftverk, solenergianläggningar, större antenner eller belysningsstolpar eller motsvarande som inte kräver bygglov,

     3) ändring av en byggnad som är skyddad med stöd av lag där åtgärden inte kräver bygglov,

     4) byggande av ekonomi- eller förrådsbyggnad som annars omfattas av bygglovsplikt.

     Till anmälan fogas en ritning som tillräckligt väl utvisar byggnadsverkets konstruktion, placering och utseende med behövliga huvudmått samt vid behov en utredning om besittningsrätten till tomten eller fastigheten. Byggandet får påbörjas om inte byggnadsnämnden senast 15 arbetsdagar från mottagandet av anmälan meddelar att kompletterande utredning krävs eller vilka villkor som måste uppfyllas för att tillvarata grannarnas intressen eller för att uppfylla bestämmelserna i denna lag eller bestämmelser meddelade med stöd av lagen.

 

 

68 §

Undantag från lovbestämmelserna

     Bygglov krävs inte inom detaljplanerat område då fråga är om att uppföra friliggande komplementbyggnader, om byggnadernas sammanlagda byggnadsyta inte är större än 10 kvadratmeter, taknockshöjden inte är högre än 3,0 meter och byggnaderna inte placeras närmare tomtgränsen än 5 meter om inte annat angivits i detalj- eller stadsplan. Inte heller krävs bygglov för att anordna skärmtak med en största area av 12 kvadratmeter i anslutning till huvudbyggnad eller för att uppföra en mur eller ett plank som inte är högre än 1,8 meter för att anordna skyddade uteplatser i anslutning till bostadshuset.

     Utanför detaljplanerat område krävs inte heller bygglov för att uppföra friliggande carport med en byggnadsyta på högst 30 kvadratmeter, uppföra komplementbyggnader som avses i 1 mom. med en sammanlagd byggnadsyta av högst 15 kvadratmeter, anordna skärmtak som avses i 1 mom. med en största area av 15 kvadratmeter eller för att glasa in en uteplats under skärmtak.

     Ovannämnda konstruktioner får inte utan grannarnas medgivande placeras närmare tomtgränsen än 5 meter såvida inte annat följer av bestämmelser i en antagen plan.

     Kommunen kan i byggnadsordningen, med avvikelse från bestämmelserna i 66 och 67 §§, bestämma att ekonomi- eller förrådsbyggnader får uppföras utan bygglov utanför detaljplanerat område efter det att en anmälan har gjorts till byggnadsnämnden.

     Byggandet får påbörjas om inte byggnadsnämnden inom 14 dagar från mottagandet av anmälan meddelar att bygglov krävs för att tillvarata grannars intressen eller allmänna intressen.

 

 

 

68 §

Undantag från lovbestämmelserna

     Om inte annat angivits i en detaljplan krävs inte bygglov eller anmälan för att uppföra en eller flera friliggande komplementbyggnader, om byggnaden eller byggnadernas sammanlagda byggnadsarea inte är större än 10 kvadratmeter, taknockshöjden inte är högre än 3,0 meter och byggnaderna inte utan grannens medgivande placeras närmare tomtgränsen än 5 meter. Inte heller krävs bygglov för att anordna skärmtak med en största area av 12 kvadratmeter i anslutning till huvudbyggnad eller för att uppföra en mur eller plank som inte är högre än 1,8 meter för att anordna skyddade uteplatser i anslutning till bostadshuset.

     Utanför detaljplanerat område krävs inte bygglov eller anmälan för att uppföra komplementbyggnader som avses i 1 mom. med en sammanlagd byggnadsarea av högst 15 kvadratmeter under förutsättning att byggnaden tillsammans med andra komplementbyggnader som har uppförts på tomten inte får en större byggnadsarea än 25 kvadratmeter. Inte heller krävs bygglov eller anmälan för att anordna skärmtak som avses i 1 mom. med en största area av 15 kvadratmeter eller för att glasa in en uteplats under skärmtak.

 

 

70 §

Tillstånd för miljöåtgärder

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nytt 4 mom.

 

 

 

70 §

Tillstånd för miljöåtgärder

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Tillstånd ska ges om inte åtgärden försvårar användningen av området för det ändamål som reserverats i planen eller förstör stads- eller landskapsbilden.

 

 

71b §

Alternativa energiförsörjningssystem

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En utredning om alternativa energiförsörjningssystem enligt 1 mom. ska inte omfatta energiförsörjningssystem som får energi från förnybara energikällor, kraftvärme, fjärrvärme, fjärrkyla eller värmepumpar.

 

 

 

71b §

Alternativa energiförsörjningssystem

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En utredning om alternativa energiförsörjningssystem behöver inte göras för byggnader vars totala våningsyta uppgår till högst 100 kvadratmeter. Inte heller krävs det för byggnader som inte har något system för uppvärmning eller vars energiförsörjningssystem helt eller till övervägande del baseras på energi från förnybara energikällor, fjärrvärme, fjärrkyla eller värmepumpar.

 

 

73 §

Syn och hörande av granne

     Innan en ansökan om bygglov avgörs ska syn hållas på platsen om detta inte är uppenbart onödigt. På icke detaljplanerat område och på planerat område där beviljandet av bygglovet innebär avvikelser från planen ska grannarna kallas till synen om det inte med beaktande av projektets ringa betydelse eller läge är uppenbart onödigt.

     Kallelsen ska senast tio dagar före synen sändas per post till grannarna.

     Om grannarna inte är kända eller inte utan svårighet kan anträffas eller om det är fler än tio grannar som ska höras, kan delgivning ske genom kungörelse som publiceras i minst en lokal tidning med allmän spridning i landskapet.

 

 

 

73 §

Underrättande av grannar

     Innan en ansökan om bygglov avgörs på ett icke detaljplanerat område eller på ett planerat område där ett beviljande av bygglovet innebär en avvikelse från planen ska byggnadsnämnden underrätta grannarna och ge dem tillfälle att yttra sig.

     Grannarna ska reserveras minst sju dagar för att komma med eventuella yttranden. Om grannarna meddelar att de inte har några invändningar mot bygglovsansökan kan ansökan avgöras direkt.

     Om grannarna inte är kända eller inte utan svårighet kan anträffas eller om det är fler än tio grannar som ska underrättas, kan delgivning ske offentligen enligt förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.

     Grannarna behöver inte underrättas om det är uppenbart att lov inte kan ges.

 

 

81 §

Arbetsledning vid byggande och rivning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En ansvarig arbetsledare krävs också för anmälningspliktiga rivningsarbeten.

 

 

81 §

Arbetsledning vid byggande och rivning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En ansvarig arbetsledare krävs också för anmälningspliktiga rivningsarbeten och då kommunens byggnadsnämnd fattar beslut om att en sådan ska utses enligt vad som bestämts i 67a §.

 

 

83 §

Byggnadsnämndens tillsyn

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nytt 2 mom.

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

83 §

Byggnadsnämndens tillsyn

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Byggnadsnämnden ska underrätta landskapsregeringen om den upptäcker byggprodukter som inte uppfyller kraven enligt byggproduktförordningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

89 §

Underhåll av byggnader

     En byggnad och dess omgivning ska hållas i sådant skick att den uppfyller sanitära krav, krav på säkerhet och användbarhet och inte leder till miljöolägenheter el-ler avsevärt förfular omgivningen.

     Vid användningen och underhållet av en byggnad som är skyddad enligt en plan eller som skyddats med stöd av landskapslagen om skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse ska dessutom syftet med byggnadsskyddet beaktas.

     Om underhållet försummas kan byggnadsnämnden bestämma att byggnaden ska repareras eller dess omgivning snyggas upp. Innan reparationsuppmaning ges kan byggnadsnämnden kräva att byggnadens ägare dokumenterar byggnadens skick och vilka reparationer som är uppenbart nödvändiga med tanke på personers hälsa eller säkerhet. Om byggnaden utgör en uppenbar fara för personers säkerhet kan byggnadsnämnden fatta beslut om att byggnaden inte får användas eller att den ska rivas.

 

 

 

89 §

Underhåll av byggnadsverk

     Ett byggnadsverk och dess omgivning ska hållas i sådant skick att det uppfyller sanitära krav, krav på säkerhet och användbarhet och inte leder till miljöolägenheter eller avsevärt förfular omgivningen.

     För underhåll av byggnadsverk som är placerat i fastighetsgränsen har innehavaren rätt till tillträde på grannens fastighet. Underhållet ska utföras på sådant sätt att grannens olägenhet eller störning blir så liten som möjligt. Efter arbetet ska grannens område återställas i det skick det var före åtgärden. Kan grannarna inte komma överens ska saken avgöras av byggnadsnämnden på ansökan av en av parterna.

     Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.

     Om underhållet försummas kan byggnadsnämnden bestämma att byggnadsverket ska repareras eller dess omgivning snyggas upp. Innan reparationsuppmaning ges kan byggnadsnämnden kräva att byggnadsverkets ägare dokumenterar byggnadsverkets skick och vilka reparationer som är uppenbart nödvändiga med tanke på personers hälsa eller säkerhet. Om byggnadsverket utgör en uppenbar fara för personers säkerhet kan byggnadsnämnden fatta beslut om att byggnadsverket inte får användas innan det har reparerats eller att det ska rivas.

 

 

96 §

Överklagande av ärenden gällande bygglov och andra tillstånd

     Beslut som fattats av byggnadsnämnden eller av en annan kommunal myndighet i ärenden gällande bygglov eller andra tillståndsärenden med stöd av denna lag överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol. Besvär över beslut som fattats av landskapsregeringen får anföras hos högsta förvaltningsdomstolen.

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En myndighet som fattat ett beslut enligt denna lag har besvärsrätt över förvaltningsdomstolens beslut. På ändringssökande tillämpas i övrigt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996).

 

 

 

     Besvär över byggnadsnämndens beslut om bygglov eller tillstånd för miljöåtgärder ska framföras inom 30 dagar efter att beslutet meddelats.

 

 

 

96 §

Överklagande av ärenden gällande bygglov och andra tillstånd

     Beslut som fattats av byggnadsnämnden eller av en annan kommunal myndighet i ärenden gällande bygglov eller andra tillståndsärenden med stöd av denna lag överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol. Om Ålands förvaltningsdomstol inte ändrar beslutet eller beslutar att inte pröva ärendet får ändring sökas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Beslut som landskapsregeringen har fattat överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En myndighet som fattat ett beslut enligt denna lag har rätt att överklaga förvaltningsdomstolens beslut om förvaltningsdomstolen har ändrat eller upphävt myndighetens beslut. På ändringssökande tillämpas i övrigt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996).

     Byggnadsnämndens beslut om bygglov eller tillstånd för miljöåtgärder ska överklagas inom 30 dagar från att beslutet har delgivits räknat från dagen efter delgivningen.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________