Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 1/2015-2016

 

Datum

 

 

2015-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om godkännande av ramavtalet om ett partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

 

 

Ÿ  Republikens presidents framställning

Ÿ  Regeringens proposition RP 61/2015 i PDF-format. (Dokumentet öppnas i nytt fönster)