Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 12/2014-2015

 

Datum

 

 

2015-03-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om godkännande av ändringar av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring och godkännande av avtalet om Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna och avtalet som hör till området för lagstiftningen

 

 

Ÿ  Republikens presidents framställning

Ÿ  Regeringens proposition RP 366/2014 i PDF-format

(Dokumentet öppnas i nytt fönster)