PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2015-03-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Ändring av bestämmelser i ordningslagen

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 12/2014-2015

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av ordningslagen för landskapet Åland. 1

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av ordningslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 § 2 mom., 5 §, 16 § 1 mom. 3 och 7 punkterna samt 17 § 1 mom. ordningslagen (2010:23) för landskapet Åland som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

4 §

Intagande av berusningsmedel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vad som bestäms i 1 mom. gäller inte ett serveringsområde med tillstånd enligt landskapslagen (1995:92) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om alkohol eller de inre utrymmena i ett fordon i privat bruk.

 

 

 

4 §

Intagande av berusningsmedel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vad som bestäms i 1 mom. gäller inte ett serveringsområde med tillstånd enligt landskapslagen (1995:92) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om alkohol eller de inre utrymmena i ett fordon i privat bruk. Under förutsättning att den som förtär alkoholdrycker under sin vistelse i en park eller annan därmed jämförbar allmän plats uppför sig på ett sådant sätt att det inte är så störande att det utgör ett hinder eller annars gör det oskäligt svårt för andra att utöva sin rätt att använda platsen ifråga för dess egentliga ändamål gäller inte bestämmelsen i 1 mom.

 

 

5 §

Förhindrande av fara

     Ägaren eller innehavaren av en byggnad eller konstruktion i tätort eller en företrädare för dem ska se till att sådan snö eller is eller något annat föremål eller ämne som faller ner från byggnaden, konstruktionen eller någon annan motsvarande plats inte medför fara för människor eller egendom.

 

 

 

5 §

Förhindrande av fara

     Ägaren eller innehavaren av en byggnad eller konstruktion (uteslutning) eller en företrädare för dem ska se till att sådan snö eller is eller något annat föremål eller ämne som faller ner från byggnaden, konstruktionen eller någon annan motsvarande plats inte medför fara för människor eller egendom.

 

 

16 §

Ordningsförseelse

     Den som uppsåtligen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) försummar att iaktta den aktsamhetsplikt som ägaren eller innehavaren av en byggnad eller konstruktion i tätort eller deras företrädare har enligt 5 § denna lag,

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     7) ordnar föreställningar i strid med 7 § 3 mom. denna lag,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ska, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för ordningsförseelse dömas till böter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

16 §

Ordningsförseelse

     Den som uppsåtligen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) försummar att iaktta den aktsamhetsplikt som ägaren eller innehavaren av en byggnad eller konstruktion (uteslutning) eller deras företrädare har enligt 5 § denna lag,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     7) ordnar verksamhet i strid med 7 § 3 mom. denna lag,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ska, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för ordningsförseelse dömas till böter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

17 §

Övriga straffbestämmelser

     Inom landskapets behörighet ska, ut-över bestämmelserna i 16 § denna lag, bestämmelserna i 16 kap. 1-4 §§, 17 kap. 2-4, 6, 12, 13 och 15a §§, 28 kap. 11 § 1 mom. 3 punkten samt 41 kap. 4-7 §§ strafflagen, tillämpas i den lydelse de har när denna lag träder i kraft.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

17 §

Övriga straffbestämmelser

     Inom landskapets behörighet ska, ut-över bestämmelserna i 16 § denna lag, bestämmelserna i 16 kap. 1-3 §§, 17 kap. 2-6, 12, 13, 13a, 15a och 21 §§, 28 kap. 11 § 1 mom. 3 punkten, 34 kap. 10 §, 41 kap. 4-7 §§ samt 44 kap. 14 och 15 §§ strafflagen, tillämpas i den lydelse de har när denna lag träder i kraft.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     Inom landskapets behörighet upphävs genom denna lag landskapslagen (1945:11) om utverkande av tillstånd till föranstaltande av vissa nöjen samt hållande av spelautomat och penningautomat.

     Inom landskapets behörighet upphävs genom denna lag bestämmelserna i 16 kap. 5 och 7 §§ samt 16 § 2 mom., 20 kap. 9 § 1 mom., samt 44 kap. 7, 8, 10-13, 21 och 24 §§ i strafflagen i den lydelse som tidigare varit gällande på Åland enligt bestämmelserna i 71 § i självstyrelselagen (1991:71) för Åland.

 

__________________