PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2014-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Ändringar i skattelagstiftningen 2015 samt kompensation till kommunerna

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 1/2014-2015

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring och temporär ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland  1

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 § landskapslagen om kompensation för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst 3

L A N D S K A P S L A G om temporär ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna  4

 

1

L A N D S K A P S L A G
om
ändring och temporär ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 10 § 1 mom., 19 § 2 mom., 23, 29 och 29c §§ kommunalskattelagen (2011:119) för landskapet Åland, av dessa lagrum 10 § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2012/86 och 23, 29 och 29c §§ sådana de lyder i landskapslagen 2014/21 samt

     fogas till lagens 10 § ett nytt 4 mom. som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

10 §

Resekostnadsavdrag från förvärvsinkomsten

     Som utgift för inkomstens förvärvande anses även kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen med allmänt fortskaffningsmedel samt kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen med annat slag av fortskaffningsmedel. Kostnaderna får avdras till ett belopp av högst 6 000 euro och endast till den del de under skatteåret överstiger 600 euro (tillägg). Om mer än hälften av de avdragsberättigade kostnaderna utgörs av kostnader för resor med allmänt fortskaffningsmedel, får dock även den del av kostnaderna som understiger 600 euro avdras. Kostnaderna för resor med ett annat slag av fortskaffningsmedel än ett allmänt fortskaffningsmedel beräknas enligt de grunder som Skatteförvaltningen bestämmer med stöd av 93 § 2 mom. inkomstskattelagen.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

nytt moment

 

 

 

10 §

Resekostnadsavdrag från förvärvsinkomsten

     Som utgift för inkomstens förvärvande anses även kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen med allmänt fortskaffningsmedel samt kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen med annat slag av fortskaffningsmedel. Kostnaderna får avdras till ett belopp av högst 6 000 euro och endast till den del de under skatteåret överstiger 600 euro (självriskandel). Om mer än hälften av de avdragsberättigade kostnaderna utgörs av kostnader för resor med allmänt fortskaffningsmedel, får dock även den del av kostnaderna som understiger 600 euro avdras. Kostnaderna för resor med ett annat slag av fortskaffningsmedel än ett allmänt fortskaffningsmedel beräknas enligt de grunder som Skatteförvaltningen bestämmer med stöd av 93 § 2 mom. inkomstskattelagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om den skattskyldige under skatteåret har fått arbetslöshetsdagpenning, arbetsmarknadsunderstöd eller dagpenning för tryggande av försörjningen enligt landskapslagen (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, minskas hans eller hennes självriskandel med 70 euro för varje full ersättningsmånad. Självriskandelen är dock minst 140 euro. Till en full ersättningsmånad anses höra ett belopp som motsvarar 21,5 ersättningsdagar.

 

19 §

Pensionsinkomstavdrag

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Fullt pensionsinkomstavdrag räknas ut så att beloppet av full folkpension multipliceras med 1,37, varefter produkten minskas med 1 480 euro och resten avrundas uppåt till följande hela tio euro. Pensionsinkomstavdraget får dock inte överstiga pensionsinkomstens belopp. Är den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst större än fullt pensionsinkomstavdrag, minskas avdraget med 55 procent av det överskjutande beloppet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

19 §

Pensionsinkomstavdrag

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Fullt pensionsinkomstavdrag räknas ut så att beloppet av full folkpension multipliceras med 1,39, varefter produkten minskas med 1 480 euro och resten avrundas uppåt till följande hela tio euro. Pensionsinkomstavdraget får dock inte överstiga pensionsinkomstens belopp. Är den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst större än fullt pensionsinkomstavdrag, minskas avdraget med 54 procent av det överskjutande beloppet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

23 §

Grundavdrag

     Om en skattskyldig fysisk person har en nettoförvärvsinkomst som efter de ovan nämnda avdragen inte överstiger 2 930 euro, ska detta inkomstbelopp dras av från nettoförvärvsinkomsten. Om nettoförvärvsinkomstens belopp efter de nämnda avdragen överstiger fullt grundavdrag, ska avdraget minskas med 19 procent av den överskjutande inkomsten.

 

 

23 §

Grundavdrag

     Om en skattskyldig fysisk person har en nettoförvärvsinkomst som efter de ovan nämnda avdragen inte överstiger 2 970 euro, ska detta inkomstbelopp dras av från nettoförvärvsinkomsten. Om nettoförvärvsinkomstens belopp efter de nämnda avdragen överstiger fullt grundavdrag, ska avdraget minskas med 18 procent av den överskjutande inkomsten.

 

29 §

Kommunalskattesatsen för samfund och samfällda förmåner

     Samfund ska på den beskattningsbara inkomsten betala 5,612 procent i kommunalskatt. Samfällda förmåner ska på den beskattningsbara inkomsten betala 7,8568 procent i kommunalskatt.

 

 

29 §

Kommunalskattesatsen för samfund och samfällda förmåner

     Samfund ska på den beskattningsbara inkomsten betala 6,062 procent i kommunalskatt. Samfällda förmåner ska på den beskattningsbara inkomsten betala 8,4868 procent i kommunalskatt.

 

29c §

Kommunalskattesatsen för skatteåret 2015

     Med avvikelse från 29 § ska samfund betala 6,838 procent och samfällda förmåner 9,5732 procent i kommunalskatt på den beskattningsbara inkomsten vid beskattningen för skatteåret 2015.

 

 

29c §

Kommunalskattesatsen för skatteåret 2015

     Med avvikelse från 29 § ska samfund betala 7,252 procent och samfällda förmåner 10,1528 procent i kommunalskatt på den beskattningsbara inkomsten vid beskattningen för skatteåret 2015.

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den … och tillämpas första gången vid den beskattning som gäller skatteåret 2015.

     Lagens 29c § är i kraft till och med den 31 december 2015 och tillämpas vid beskattningen för skatteåret 2015.

 

__________________

 

2

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 1 § landskapslagen om kompensation för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § 1 och 3 mom. landskapslagen (2012:18) om kompensation för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst, sådana de lyder i landskapslagen 2014/23, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

     Landskapsregeringen betalar kompensation till varje kommun för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst. Det belopp som ska fördelas mellan kommunerna bestäms årligen som 18,7067 procent av summan av den kapitalinkomstskatt som vid den senast slutförda beskattningen påförts jordbrukare, näringsidkare och yrkesutövare i landskapet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med avvikelse från 1 mom. bestäms det belopp som ska fördelas mellan kommunerna för skatteåret 2014 som 23,7067 procent och för skatteåret 2015 som 22,7933 procent av summan av den kapitalinkomstskatt som vid beskattningen för respektive år påförts jordbrukare, näringsidkare och yrkesutövare i landskapet.

 

 

1 §

     Landskapsregeringen betalar kompensation till varje kommun för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst. Det belopp som ska fördelas mellan kommunerna bestäms årligen som 20,2067 procent av summan av den kapitalinkomstskatt som vid den senast slutförda beskattningen påförts jordbrukare, näringsidkare och yrkesutövare i landskapet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med avvikelse från 1 mom. bestäms det belopp som ska fördelas mellan kommunerna för skatteåret 2014 som 23,7067 procent och för skatteåret 2015 som 24,1733 procent av summan av den kapitalinkomstskatt som vid beskattningen för respektive år påförts jordbrukare, näringsidkare och yrkesutövare i landskapet.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den ….

     Lagens 1 § 3 mom. tillämpas enbart på kompensation som betalas till kommunerna för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst som avser skatteåren 2014 och 2015.

 

__________________

 

 

 

3

L A N D S K A P S L A G
om
temporär ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas temporärt till landskapslagen (1993:70) om landskapsandelar till kommunerna en ny 10b § som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

ny paragraf

 

 

10b §

Beloppet per invånare för 2015

     Med avvikelse från vad som bestäms i 10a § 2 mom. är beloppet per invånare 132,15 euro för verksamhetsåret 2015.

 

 

 

 

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

     Denna lag träder i kraft den … Lagens 10b § är i kraft till och med den 31 december 2015 och tillämpas vid fastställande av kommunernas justeringsbelopp för verksamhetsåret 2015. Justeringsbeloppen fastställs så att de kan beaktas vid utbetalningen av landskapsandelar från och med januari 2015. Genom denna lag upphävs landskapsregeringens beslut ÅLR 2014/8223 om justering av överföringarna mellan landskapet och kommunerna år 2015. Åtgärder som verkställigheten av lagen kräver får vidtas innan den träder i kraft.