Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 19a/2013-2014

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2014-11-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Förslag till andra tilläggsbudget för landskapet Åland 2014

·       Finans- och näringsutskottets betänkande nr 19/2013-2014

·       Landskapsregeringens budgetframställning 4/2013-2014

·       Budgetmotionerna 56-58/2013-2014

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Närvarande. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Utskottets synpunkter

 

Vid ärendets enda behandling den 17 november 2014 har lagtinget inte oförändrat godkänt finans- och näringsutskottets betänkande nr 19/2013-2014. Ärendet har därför enligt 75 § 5 mom. arbetsordningen återremitterats till finans- och näringsutskottet för utlåtande över det av lagtinget fattade beslutet.

 

Lagtinget har beslutat att foga tilläggsklämmar till finans- och näringsutskottets betänkande av följande lydelse:

 

Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att i skyndsam ordning undersöka de bärande konstruktionernas status i syfte att klargöra om en konstruktion som motsvarar en ny bro på de bärande konstruktionerna kan realiseras.

 

Landskapsregeringen offentliggör de totalekonomiska slutsatserna samt klargör hur kommunikationerna säkras under byggtiden.

 

Utskottet har beslutat omfatta klämförslagen med vissa redaktionella justeringar.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 17 november 2014 återremitterat ärendet till finans- och näringsutskottet.

 

Närvarande

 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice ordföranden Mika Nordberg samt ledamöterna Tony Asumaa, Brage Eklund, Karl-Johan Fogelström, Annette Holmberg-Jansson och Mats Perämaa.

 

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet utöver de i betänkandet nr 19/2013-2014 föreslagna klämmarna

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att i skyndsam ordning undersöka de bärande konstruktionernas status i syfte att klargöra om en konstruktion som motsvarar en ny bro på de bärande konstruktionerna kan realiseras samt

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att offentliggöra de totalekonomiska slutsatserna samt klargör hur kommunikationerna säkras under byggtiden.

__________________

 

 

 

Mariehamn den 17 november 2014

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte