Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 3/2010-2011

 

Datum

 

 

2011-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om godkännande av stadgan för Internationella byrån för förnybar energi (IRENA) samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i stadgan som hör till området för lagstiftningen

 

 

Ÿ      Republikens presidents framställning

Ÿ      Regeringens proposition RP 171/2010 i PDF-format