FRAMSTÄLLNING nr 29/2010-2011

 

Datum

 

 

2011-05-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ny styrning av Ålands polismyndighet

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om Ålands polismyndighet ändras så att Ålands polismyndighet får en ny styrning av sin verksamhet. Enligt förslaget tillsätter landskapsregeringen en styrelse för polismyndigheten för en mandatperiod som överensstämmer med landskapsregeringens mandatperiod. För ledning av verksamheten närmast under styrelsen finns en polismästare. Genom förslaget slopas den polisdelegation som biträtt polismyndigheten.

     I syfte att leda polismyndighetens verksamhet föreslås styrelsen årligen tillställa landskapsregeringen polismyndighetens allmänna verksamhetsmål, budgetförslag och verksamhetsberättelse samt fatta beslut i andra ärenden som är av principiell betydelse för polismyndigheten. Dessutom föreslås styrelsen följa polisens verksamhet, aktivt ta del i arbetet med att utveckla polisens verksamhet och avge utlåtande i principiellt viktiga frågor som gäller polisen, uppgifter vilka ankommit på polisdelegationen. Styrelsen för polismyndigheten föreslås inte få fatta beslut i polisoperativa frågor.

     Avsikten är att den föreslagna lagen ska träda i kraft så snart som möjligt, så att den kan tillämpas vid tillsättande av en styrelse efter lagtingsvalet 2011.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

1.1 Gällande bestämmelser 3

1.2 Behov av åtgärder 3

2. Landskapsregeringens förslag. 3

3. Förslagets konsekvenser 4

4. Beredningsarbetet 4

Detaljmotivering. 4

1. Ändring av landskapslagen om Ålands polismyndighet 4

Lagtext 6

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om Ålands polismyndighet 6

Parallelltexter 8

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

1.1 Gällande bestämmelser

 

Enligt 5 § landskapslagen (2000:26) om Ålands polismyndighet biträds Ålands polismyndighet av en polisdelegation. Polisdelegationen har till uppgift att främja och effektivera polisens verksamhet. Närmare bestämmelser om polisdelegationens uppgifter och sammansättning finns i 3 kap. landskapsförordningen (2000:34) om Ålands polismyndighet.

     Polisdelegationen tillsätts av landskapsregeringen för en mandattid som motsvarar landskapsregeringens mandatperiod. Den består av åtta medlemmar, varav sju medlemmar jämte ersättare representerar olika regioner i landskapet enligt en särskild fördelning. Den åttonde medlemmen fungerar som ordförande och representerar landskapsregeringen.

     På polisdelegationen ankommer det ankommer det särskilt att följa polisens verksamhet, att ta initiativ till att utveckla polisens verksamhet, att avge utlåtanden i ärenden som gäller polisen samt att handlägga till delegationens kännedom inkomna ärenden.

 

1.2 Behov av åtgärder

 

Utvecklings- och förändringsarbetet inom Ålands polismyndighet har aktualiserat behovet av en tydligare styrning av polisverksamheten. Det anses otillfredsställande med polisdelegationens bristande möjlighet att påverka och styra polismyndighetens verksamhet. Inrättandet av en särskild tjänst för polisfrågor vid landskapsregeringen har inte heller löst situationen.

     Främst har man varit missnöjd med att polisdelegationen endast är ett rådgivande organ som saknar beslutsrätt. Genom att tillsätta en styrelse, som ges uppdraget att leda Ålands polismyndighet skapas förutsättningar för en effektiv styrning av myndigheten. Ett annat motiv är att anpassa ledningen av polismyndigheten till motsvarande organisatoriska lösningar i vår omvärld.

 

2. Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om Ålands polismyndighet ändras så att Ålands polismyndighet får en ny styrning av sin verksamhet. Polismyndigheten ska framledes ledas av en styrelse, som tillsätts av landskapsregeringen för en mandatperiod som överensstämmer med landskapsregeringens mandatperiod. Genom förslaget slopas den polisdelegation som biträtt polismyndigheten. I och med att myndighetens högsta förvaltningsorganisation ändras i förhållande till dagsläget förslås att bestämmelserna om styrelsen intas på lagnivå.

     Enligt förslaget får styrelsen till uppgift att godkänna polismyndighetens allmänna verksamhetsmål, budgetförslag och verksamhetsberättelse samt fatta beslut i andra ärenden som är av principiell betydelse för polismyndigheten. Enligt 9 § landskapsförordningen om Ålands polismyndighet ankommer det på polisdelegationen att särskilt följa polisens verksamhet, ta aktiv del i arbetet med att utveckla polisens verksamhet, avge utlåtanden i ärenden som gäller polisen samt handlägga till delegationens kännedom inkomna ärenden. Sistnämnda uppgifter föreslås i sak överförda den nya styrelsen.

     Genom förslaget kommer polismyndighetens chef, som även framledes benämns polismästare, att ansvara för ledningen av verksamheten närmast under styrelsen. Styrelsen för polismyndigheten föreslås inte få fatta beslut i polisoperativa frågor. Den polisiära verksamheten leds av polischefen och övrigt polisbefäl.

     Eftersom polismyndigheten kommer att ledas av en styrelse påverkar detta dagens situation enligt vilket polismyndigheten är ett chefsämbetsverk. Bestämmelserna om polismästarens ställning ändras så att det framgår att polismästaren avgör de ärenden som inte ankommer på styrelsen, om inte annat är föreskrivet i lag, förordning eller reglemente. I lag är redan idag polismästarens anställningsbefogenheter begränsade, en befogenhet som sedan med stöd av lag genom förordning delegerats till polismästaren. Genom reglementet regleras även vilka beslut som annan tjänsteman vid polismyndigheten kan fatta.

 

3. Förslagets konsekvenser

 

Lagförslaget medför inte några betydande konsekvenser för landskapet. Dock kan ökade krav på styrelsens medlemmar föranleda att arvodet blir högre än vad det för närvarande är för medlemmarna i polisdelegationen.

     Förslaget har inga kända konsekvenser för varken jämställdheten eller miljön.

     Förslaget medför även att bestämmelserna i 3 kap. landskapsförordningen om Ålands polismyndighet kommer att upphävas.

 

4. Beredningsarbetet

 

Lagförslaget har varit på remiss till Ålands polismyndighet och Ålands polisförening.

 

Detaljmotivering

 

1. Ändring av landskapslagen om Ålands polismyndighet

 

1a § Styrelse. Till lagen fogas en ny paragraf med närmare bestämmelser hur en styrelse för Ålands polismyndighet tillsätts samt vilken sammansättning styrelsen förslås få. De föreslagna bestämmelserna överensstämmer i huvudsak med motsvarande bestämmelser för polisdelegationen i landskapsförordningen om Ålands polismyndighet.

     Styrelsen föreslås bestå av en ordförande, som utses av landskapsregeringen. Styrelsen utser själva en viceordförande. Av styrelsens övriga fyra medlemmar ska minst hälften ha god sakkunskap inom det polisära området. I styrelsen ska också juridisk sakkunskap vara företrädd.

 

1b § Styrelsens sammanträden. Bestämmelsen överensstämmer i huvudsak med traditionella mötesbestämmelser inom landskapsförvaltningen.

 

1c § Styrelsens uppgifter. Bestämmelser om styrelsens uppgifter föreslås reglerade i en ny 1c §. Eftersom styrelsen får beslutsrätt i vissa frågor påverkar det även polismästaren ställning och detta har beaktats i paragrafens 2 mom.

 

2 § Personal. Polismästarens ställning under styrelsen förtydligas genom att ange att myndigheten leds av en polismästare som verkar under styrelsen. Det bör betonas att styrelsen inte får någon befogenhet att fatta beslut i polisoperativa frågor. Den polisiära verksamheten leds av polismästaren och övrigt polisbefäl.

 

5 § Polisdelegationen. Genom framställningen får polismyndigheten en ny styrning av sin verksamhet. De uppgifter som polisdelegationen haft överförs på en styrelse, varför bestämmelserna om polisdelegation kan upphävs.

 

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelse. Avsikten är att lagen ska träda i kraft så snart som möjligt. I enlighet med 20 § 2 mom. självstyrelselagen föreslås därför att datumet för ikraftträdelse lämnas öppen för landskapsregeringen att fatta beslut om.

     Avsikten är att en styrelse ska tillsättas första gången för en mandatperiod som löper parallellt med den landskapsregering som utses efter lagtingsvalet hösten 2011. Men med tanke på att en sedvanlig lagtingsbehandling och lagstiftningskontroll tillsammans kan ta upp till sex månader eller mer i anspråk, vilket kan medföra att lagen träder i kraft först efter att en ny landskapsregering tillträtt efter lagtingsvalet, bör en övergångsbestämmelse intas i 2 mom. som möjliggör att styrelse kan tillsättas innan lagen träder i kraft. Samtidigt kan en hel del förberedande arbete behöva utföras innan lagen träder ikraft, så att polismyndighetens arbete ska kunna fungera redan vid ikraftträdandet. Vid tillsättande ska lagens 1a § iakttas i tillämpliga delar. Någon formell beslutanderätt erhåller således styrelsen inte förrän lagen träder i kraft.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om Ålands polismyndighet

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 5 § landskapslagen (2000:26) om Ålands polismyndighet,

     ändras 2 § 1 mom. samt

     fogas till lagen nya 1a-1c §§ som följer:

 

1a §

Styrelse

     Landskapsregeringen tillsätter en styrelse för polismyndigheten för den tid under vilken landskapsregeringens mandatperiod varar. Styrelsen består av en ordförande och en vice ordförande samt fyra andra medlemmar. För varje medlem utses även en personlig ersättare.

     Landskapsregeringen utser en av sina ledamöter till styrelsens ordförande. Styrelsen utser en vice ordförande inom sig. Av styrelsens övriga fyra medlemmar jämte ersättare ska minst hälften av medlemmarna och ersättarna ha god sakkunskap inom det polisiära området. Även juridisk sakkunskap ska vara företrädd i styrelsen. Vid Ålands polismyndighet anställd person är inte valbar till medlem av styrelsen.

     Landskapsregeringen kan skilja styrelsen eller en medlem eller ersättare i styrelsen från uppdraget. Landskapsregeringen beslutar om det arvode som ska tillkomma den som innehar ett styrelseuppdrag.

 

1b §

Styrelsens sammanträden

     Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för ordföranden av vice ordföranden. Styrelsen ska sammankallas för behandling av visst ärende då minst två medlemmar det kräver.

     Styrelsen är beslutför när fler än hälften av antalet medlemmar är närvarande, bland dem ordföranden eller vice ordföranden. Beslut fattas med enkel majoritet. Faller rösterna lika avgör ordförandes röst.

     Styrelsen avgör ärenden på föredragning av polismyndighetens chef. Styrelsen kan utse annan föredragande om ärendet så kräver.

     Vid styrelsens sammanträden förs protokoll av en sekreterare som utses av styrelsen. Protokollet justeras på det sätt som styrelsen bestämmer.

 

1c §

Styrelsens uppgifter

     Styrelsen leder polismyndighetens verksamhet. I detta syfte ska styrelsen

     1) årligen tillställa landskapsregeringen polismyndighetens allmänna verksamhetsmål,

     2) årligen tillställa landskapsregeringen polismyndighetens budgetförslag,

     3) årligen tillställa landskapsregeringen en berättelse över polismyndighetens verksamhet,

     4) följa polismyndighetens verksamhet

     5) ta aktiv del i arbetet med att utveckla polismyndighetens verksamhet,

     6) avge utlåtanden i principiellt viktiga frågor som gäller polismyndigheten,

     7) besluta i övriga ärenden som är av principiell vikt.

     Styrelsen får inte fatta beslut i polisoperativa frågor.

     Andra frågor än de som avses i 1 mom. ska avgöras av polismästaren, om inte annat är föreskrivet i lag, förordning eller reglemente.

 

2 §

Personal

     För att leda och utveckla myndigheten närmast under styrelsen finns en chef för polismyndigheten som benämns polismästare.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

     Landskapsregeringen kan tillsätta en styrelse för polismyndigheten innan denna lag träder i kraft. Vid tillsättandet ska lagens 1a § iakttas i tillämpliga delar.

     Polisdelegationen fortsätter sin verksamhet enligt de tidigare gällande bestämmelserna till dess att denna lag träder i kraft.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 24 maj 2011

 

 

L a n t r å d

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Föredragande minister

 

 

Roger Eriksson

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens framställning nr 29/2010-2011