PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2011-05-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Ny styrning av Ålands polismyndighet

·       Landskapsregeringens framställning nr 29/2010-2011

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om Ålands polismyndighet 1

 

 

1

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om Ålands polismyndighet

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 5 § landskapslagen (2000:26) om Ålands polismyndighet,

     ändras 2 § 1 mom. samt

     fogas till lagen nya 1a-1c §§ som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny paragraf

 

 

1a §

Styrelse

     Landskapsregeringen tillsätter en styrelse för polismyndigheten för den tid under vilken landskapsregeringens mandatperiod varar. Styrelsen består av en ordförande och en vice ordförande samt fyra andra medlemmar. För varje medlem utses även en personlig ersättare.

     Landskapsregeringen utser en av sina ledamöter till styrelsens ordförande. Styrelsen utser en vice ordförande inom sig. Av styrelsens övriga fyra medlemmar jämte ersättare ska minst hälften av medlemmarna och ersättarna ha god sakkunskap inom det polisiära området. Även juridisk sakkunskap ska vara företrädd i styrelsen. Vid Ålands polismyndighet anställd person är inte valbar till medlem av styrelsen.

     Landskapsregeringen kan skilja styrelsen eller en medlem eller ersättare i styrelsen från uppdraget. Landskapsregeringen beslutar om det arvode som ska tillkomma den som innehar ett styrelseuppdrag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny paragraf

 

 

1b §

Styrelsens sammanträden

     Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för ordföranden av vice ordföranden. Styrelsen ska sammankallas för behandling av visst ärende då minst två medlemmar det kräver.

     Styrelsen är beslutför när fler än hälften av antalet medlemmar är närvarande, bland dem ordföranden eller vice ordföranden. Beslut fattas med enkel majoritet. Faller rösterna lika avgör ordförandes röst.

     Styrelsen avgör ärenden på föredragning av polismyndighetens chef. Styrelsen kan utse annan föredragande om ärendet så kräver.

     Vid styrelsens sammanträden förs protokoll av en sekreterare som utses av styrelsen. Protokollet justeras på det sätt som styrelsen bestämmer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny paragraf

 

 

 

 

1c §

Styrelsens uppgifter

     Styrelsen leder polismyndighetens verksamhet. I detta syfte ska styrelsen

     1) årligen tillställa landskapsregeringen polismyndighetens allmänna verksamhetsmål,

     2) årligen tillställa landskapsregeringen polismyndighetens budgetförslag,

     3) årligen tillställa landskapsregeringen en berättelse över polismyndighetens verksamhet,

     4) följa polismyndighetens verksamhet

     5) ta aktiv del i arbetet med att utveckla polismyndighetens verksamhet,

     6) avge utlåtanden i principiellt viktiga frågor som gäller polismyndigheten,

     7) besluta i övriga ärenden som är av principiell vikt.

     Styrelsen får inte fatta beslut i polisoperativa frågor.

     Andra frågor än de som avses i 1 mom. ska avgöras av polismästaren, om inte annat är föreskrivet i lag, förordning eller reglemente.

 

 

 

2 §

Personal

     Ålands polismyndighets chef benämns polismästare.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

2 §

Personal

     För att leda och utveckla myndigheten närmast under styrelsen finns en chef för polismyndigheten som benämns polismästare.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

5 §

Polisdelegationen

     För främjande och effektiverande av polisens verksamhet biträds Ålands polismyndighet av en polisdelegation.

     Närmare bestämmelser om polisdelegationens uppgifter och sammansättning utfärdas genom landskapsförordning.

 

 

 

 

 

 

 

Paragrafen upphävs

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

     Landskapsregeringen kan tillsätta en styrelse för polismyndigheten innan denna lag träder i kraft. Vid tillsättandet ska lagens 1a § iakttas i tillämpliga delar.

     Polisdelegationen fortsätter sin verksamhet enligt de tidigare gällande bestämmelserna till dess att denna lag träder i kraft.

 

__________________