PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2011-04-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Posttjänster

·       Landskapsregeringens framställning nr 15/2010-2011

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om posttjänster 1

 

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om posttjänster

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 2 § 2 mom. 3 och 4 punkterna, 4 § 1 mom. 1 och 2 punkterna samt 5 § 1 och 2 mom. landskapslagen (2007:60) om posttjänster samt

     fogas till lagens 2 § två nya 5 och 6 punkter som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

Lagens tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Denna lag tillämpas inte på posttjänster avseende

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) en näringsidkares interna verksamhet och inte heller

     4) brevförsändelser, om tjänsterna baserar sig på individuella avtal.

     (Ny punkt)

     (Ny punkt)

 

 

 

2 §

Lagens tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Denna lag tillämpas inte på posttjänster avseende:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) en näringsidkares interna verksamhet,

     4) kurirtjänst för brevförsändelser,

 

     5) oadresserade försändelser och

     6) postpaket som inte ingår i de samhällsomfattande tjänsterna.

 

4 §

De samhällsomfattande tjänsternas innehåll

     De samhällsomfattande tjänsterna omfattar

     1) förmedling av till mottagaren adresserade brevförsändelser som väger högst två kilo och postpaket som väger högst tio kilo eller, när fråga är om postpaket från ort utanför landskapet, som väger högst 30 kilo, samt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2) tjänster som gäller rekommenderade och assurerade försändelser.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

4 §

De samhällsomfattande tjänsternas innehåll

     De samhällsomfattande tjänsterna omfattar

     1) förmedling av för befordran lämnade och till mottagaren adresserade

     a) brevförsändelser som väger högst två kilo, betalas genom allmänt använda kontantbetalningssätt och som användaren har möjlighet att lämna till ett inlämningsställe för att transporteras av den som beviljats tillstånd att bedriva postverksamhet enligt denna lag, i fråga om brevförsändelser inom landskapet samt brevförsändelser från landskapet till ort i riket ska åtminstone sådana brevprodukter tillhandahållas som är avsedda att delas ut den andra arbetsdagen räknat från inlämningsdagen och på vilka kvalitetsnormen enligt 5 § för samhällsomfattande tjänster tillämpas,

     b) postpaket som väger högst tio kilo, betalas genom allmänt använda kontantbetalningssätt och som användaren har möjlighet att lämna till ett verksamhetsställe för post eller något annat lämpligt ställe för att transporteras av den som beviljats tillstånd att bedriva postverksamhet enligt denna lag och hämta från ett sådant verksamhetsställe,

     c) postpaket från ort utanför landskapet och riket, som väger högst 20 kilo, samt

     2) sådana i 3 § 15 och 16 punkterna denna lag avsedda tjänster för de postförsändelser som avses i 1 punkten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

5 §

Kvalitetsnormer för de samhällsomfattande tjänsterna

     Av de brevförsändelser inom landskapet som är avsedda att nå adressaten senast nästa arbetsdag räknat från inlämningsdagen ska minst 85 procent nå adressaten den dagen och resterande del därpå följande arbetsdag.

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gränsöverskridande post inom Europeiska gemenskapen delas ut så att minst 85 procent av försändelserna nått adressaten på den tredje dagen och 97 procent av försändelserna på den femte dagen, räknat från inlämningsdagen.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

5 §

Kvalitetsnormer för de samhällsomfattande tjänsterna

     Av de brevförsändelser inom landskapet som är avsedda att nå adressaten senast nästa arbetsdag räknat från inlämningsdagen ska minst 85 procent nå adressaten den dagen och resterande del därpå följande arbetsdag. Av de brevförsändelser inom landskapet som är avsedda att nå adressaten senast den andra arbetsdagen räknat från inlämningsdagen ska minst 95 procent nå adressaten den andra arbetsdagen räknat från inlämningsdagen och minst 98 procent senast den tredje arbetsdagen räknat från inlämningsdagen.

     Med beaktande av som föreskrivs i 1 mom. ska gränsöverskridande post inom Europeiska unionen delas ut så att minst 85 procent av försändelserna nått adressaten på den tredje dagen och 97 procent av försändelserna på den femte dagen, räknat från inlämningsdagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________