PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2011-01-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Straffrättsliga sanktioner på miljöområdet

·       Landskapsregeringens framställning nr 11/2010-2011

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om miljöskydd. 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av vattenlagen för landskapet Åland. 3

L A N D S K A P S L A G om ändring av 37 § landskapslagen om renhållning. 4

L A N D S K A P S L A G om ändring av 41 § landskapslagen om naturvård. 4

L A N D S K A P S L A G om ändring av 7 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor 5

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier 5

L A N D S K A P S L A G om ändring av 17 § landskapslagen om bekämpande av oljeskador 6

 

 

1

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om miljöskydd

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 39 § d punkten landskapslagen (2008:124) om miljöskydd,

     ändras lagens 29 §, 30 § 1 mom. och 36 § b punkten samt

     fogas till lagens 35 § ett nytt 2 mom. och till lagen nya 30a och 40a §§ som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

29 §

Åtgärder vid försummad miljöprövning

     Bedriver någon verksamhet utan föregående tillståndsprövning eller miljögranskning trots att sådan krävs ska tillsynsmyndigheten förplikta verksamhetsutövaren att, vid äventyr att verksamheten annars avbryts, inom viss tid, dock högst två månader, ansöka om tillstånd eller miljögranskning samt anmäla överträdelsen för eventuellt åtal. Om verksamheten medför bestående negativ miljöpåverkan som är betydande kan tillsynsmyndigheten besluta att med omedelbar verkan helt eller delvis förbjuda verksamheten till dess att tillstånds- eller miljögranskningsärendet avgjorts.

 

 

29 §

Åtgärder vid försummad miljöprövning

     Bedriver någon verksamhet utan föregående tillståndsprövning eller miljögranskning trots att sådan krävs ska tillsynsmyndigheten förplikta verksamhetsutövaren att inom en viss tid ansöka om tillstånd eller miljögranskning. Tidsfristen får inte vara längre än två månader och beslutet ska förenas med hot om att verksamheten annars avbryts.

 

 

 

 

 

 

     Om verksamheten medför bestående negativ miljöpåverkan som är betydande kan tillsynsmyndigheten besluta att med omedelbar verkan helt eller delvis förbjuda verksamheten till dess att tillstånds- eller miljögranskningsärendet avgjorts.

 

 

30 §

Åtgärder vid åsidosättande av övriga bestämmelser

     Åsidosätter en verksamhetsutövare en annan bestämmelse i denna lag, den lagstiftning som nämns i 10 § eller bestämmelse, beslut eller villkor som utfärdats med stöd av sådan lagstiftning ska tillsynsmyndigheten ålägga verksamhetsutövaren att inom viss tid rätta till försummelsen samt förbjuda verksamhetsutövaren att fortsätta eller upprepa överträdelsen. Beslutet ska förenas med vite eller äventyr att verksamheten till den del den innebär ett åsidosättande annars avbryts eller äventyr att myndigheten på den ansvariges bekostnad låter utföra det som lämnats ogjort. Vid behov ska tillsynsmyndigheten även anmäla överträdelsen för eventuellt åtal.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

30 §

Åtgärder vid åsidosättande av övriga bestämmelser

     Åsidosätter en verksamhetsutövare en annan bestämmelse i denna lag, den lagstiftning som nämns i 10 § eller bestämmelse, beslut eller villkor som utfärdats med stöd av sådan lagstiftning ska tillsynsmyndigheten ålägga verksamhetsutövaren att inom viss tid rätta till försummelsen samt förbjuda verksamhetsutövaren att fortsätta eller upprepa överträdelsen. Beslutet ska förenas med vite eller med hot om att verksamheten till den del den innebär ett åsidosättande annars avbryts eller (utesl.) att myndigheten på den ansvariges bekostnad låter utföra det som lämnats ogjort. (utesl.)

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

paragrafen är ny

 

 

30a §

Anmälan av överträdelser

     Tillsynsmyndigheten ska anmäla överträdelser som avses i 29 och 30 §§ för eventuellt åtal. Anmälan behöver dock inte göras om gärningen med hänsyn till omständigheterna ska anses vara ringa och allmänt intresse inte anses kräva att åtal väcks.

 

 

35 §

Miljöförstöring

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

momentet är nytt

 

 

35 §

Miljöförstöring

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      För miljöförstöring döms även den som framställer, överlåter, transporterar, använder, behandlar eller förvarar ett ämne, ett preparat, en blandning, en produkt eller ett föremål eller använder en anordning i strid med

     a) artikel 3 eller 4 i europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel,

     b) europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG,

     c) europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 om vissa fluorerade växthusgaser,

     d) europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ner ozonskiktet.

 

 

36 §

Grov miljöförstöring

     Den som vid miljöförstöring

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                       b) begått brottet trots instruktion som meddelats med stöd av 24 § eller trots förpliktigande eller förbud som har givits med anledning av ett förfarande som avses i 29 eller 30 §§,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

36 §

Grov miljöförstöring

     Den som vid miljöförstöring

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     b) begått brottet trots villkor som meddelats med stöd av 24 § eller trots påbud eller förbud som har givits med anledning av ett förfarande som avses i 29 eller 30 §§,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

39 §

Brott mot landskapslagen om miljöskydd

     Den som på annat än ovan i detta kapitel nämnt sätt uppsåtligen eller av oaktsamhet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                       d) åsidosätter en skyldighet som följer av europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 om ämnen som bryter ner ozonskiktet eller

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

39 §

Brott mot landskapslagen om miljöskydd

     Den som på annat än ovan i detta kapitel nämnt sätt uppsåtligen eller av oaktsamhet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

punkten upphävs

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

paragrafen är ny

 

 

40a §

Juridiska personers straffansvar

     På miljöförstöring, grov miljöförstöring, miljöförseelse och miljöförstöring av oaktsamhet tillämpas vad som bestäms om juridiska personers straffansvar i 9 kap. strafflagen (FFS 39/1889).

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den ...

 

 

2

L A N D S K A P S L A G
om ändring av vattenlagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 9 kap. vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland en ny 4a § som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

paragrafen är ny

 

 

4a §

Juridiska personers straffansvar

     På miljöförstöring, grov miljöförstöring, miljöförseelse och miljöförstöring av oaktsamhet tillämpas vad som bestäms om juridiska personers straffansvar i 9 kap. strafflagen (FFS 39/1889).

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den ...

 

 

3

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 37 § landskapslagen om renhållning

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 37 § landskapslagen (1981:3) om renhållning ett nytt 4 mom. som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

37 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

momentet är nytt

 

 

37 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      På renhållningsbrott tillämpas vad som bestäms om juridiska personers straffansvar i 9 kap. strafflagen (FFS 39/1889).

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den ...

 

 

4

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 41 § landskapslagen om naturvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 41 § landskapslagen (1998:82) om naturvård ett nytt 2 mom. som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

41 §

Naturvårdsbrott

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

momentet är nytt

 

 

41 §

Naturvårdsbrott

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      På naturvårdsbrott tillämpas vad som bestäms om juridiska personers straffansvar i 9 kap. strafflagen (FFS 39/1889).

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den ...

 

 


5

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 7 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 7 § landskapslagen (2007:98) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor ett nytt 3 mom. som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

7 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

momentet är nytt

 

 

7 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      På brott mot bestämmelserna om explosiva varor och på ovarsam hantering tillämpas vad som bestäms om juridiska personers straffansvar i 9 kap. strafflagen (FFS 39/1889).

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den ...

 

 

6

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till landskapslagen (1990:32) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier en ny 5 § som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

paragrafen är ny

 

 

 

 

5 §

     Utöver vad som bestäms om kemikalieförseelse i 52 § kemikalielagen gäller att den som framställer, överlåter, transporterar, använder, behandlar eller förvarar ett ämne, ett preparat, en blandning, en produkt eller ett föremål eller använder en anordning i strid med

     1) denna lag,

     2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (REACH-förordningen),

     3) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (CLP-förordningen) eller

     4) bestämmelser som utfärdats med stöd av dem

     så att gärningen är ägnad att förorena miljön, orsaka andra motsvarande skadliga förändringar i miljön, skräpa ned miljön eller förorsaka fara för hälsan döms till straff enligt 35–38 §§ landskapslagen (2008:124) om miljöskydd. Därvid tillämpas även 40a § samma lag om juridiska personers straffansvar.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den ...

 

 

7

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 17 § landskapslagen om bekämpande av oljeskador

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras till 17 § 1 mom. landskapslagen (1977:16) om bekämpande av oljeskador som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

17 §

     Den som uppsåtligen eller av grovt vållande förorsakar oljeskada skall, om för gärningen ej annorstädes är stadgat strängare straff, dömas till böter eller fängelse i högst två år.

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

17 §

     Den som uppsåtligen eller av grovt vållande förorsakar oljeskada ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans, dömas till böter eller fängelse i högst två år. På brott som avses i detta moment tillämpas vad som bestäms om juridiska personers straffansvar i 9 kap. strafflagen (FFS 39/1889).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den ...