Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 6/2009-2010

 

Datum

 

 

2009-15-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av de reviderade bilagorna I och II till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och av 2001 års internationella konvention om kontroll av skadliga påväxthindrande system på fartyg och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i bilagorna och konventionen som hör till området för lagstiftningen samt till miljöskyddslag för sjöfarten, lag om bekämpning av oljeskador och lagar om ändring av vissa lagar som har samband med dessa.

 

 

Ÿ      Republikens presidents framställning

Ÿ      Regeringens proposition RP 248/2009 i PDF-format