PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2010-06-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Oljeutsläppsavgift

·       Landskapsregeringens framställning nr 23/2009-2010

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 15a § landskapslagen om bekämpande av oljeskador 1

 

 

1

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 15a § landskapslagen om bekämpande av oljeskador

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 15a § 2 och 3 mom. landskapslagen (1977:16) om bekämpande av oljeskador sådant det lyder i landskapslagen 2009/53, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

15a §

     Den som trots förbudet i 2 § släpper ut olja i landskapets sjöterritorium påförs en påföljdsavgift (oljeutsläppsavgift), om inte omfattningen och verkningarna av ett utsläpp är av ringa betydelse. Bestämmelserna i 2a kap. lagen om förhindrande av miljöförorening från fartyg (FFS 300/1979) om när oljeutsläppsavgift påförs, om säkrande av en oljeutsläppsavgiftsfordran samt om oljeutsläppsavgiftens belopp och om vem som ska betala avgiften ska tillämpas i landskapet.

     Ändringar i 2a kap. lagen om förhindrande av miljöförorening från fartyg är tillämpliga från det att de träder i kraft i riket, om inte annat följer av denna lag eller annan landskapslag. Hänvisningar i rikslagstiftningen till andra författningar ska inom landskapets behörighet avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

15a §

     Den som trots förbudet i 2 § släpper ut olja i landskapets sjöterritorium påförs en påföljdsavgift (oljeutsläppsavgift), om inte omfattningen och verkningarna av ett utsläpp är av ringa betydelse. Bestämmelserna i 3 kap. miljöskyddslagen för sjötrafik (FFS 1672/2009) om när oljeutsläppsavgift påförs, om säkrande av en oljeutsläppsavgiftsfordran samt om oljeutsläppsavgiftens belopp och om vem som ska betala avgiften ska tillämpas i landskapet.

     Ändringar i 3 kap. miljöskyddslagen för sjötrafik (FFS 1672/2009) är tillämpliga från det att de träder i kraft i riket, om inte annat följer av denna lag eller annan landskapslag. Hänvisningar i rikslagstiftningen till andra författningar ska inom landskapets behörighet avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________