PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2010-05-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Gymnasieutbildning

·       Landskapsregeringens framställning nr 22/2009-2010

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om läroavtalsutbildning. 1

L A N D S K A P S L A G  om ändring av landskapslagen om Högskolan på Åland. 6

L A N D S K A P S F Ö R O R D N I N G om ändring av landskapsförordning om läroavtalsutbildning  7

 

 

2

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om läroavtalsutbildning

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 8 - 10 §§ landskapslagen (1998:59) om läroavtalsutbildning, varav 9 § sådan den lyder i landskapslagen 2008/20, samt

     ändras lagens 2 §, 5 § 1 och 4 mom., 7 §, 11 § 1 och 2 mom., 12 § 3 mom., 13 § 4 mom., 14 § 3 mom., 17 §, 19 § 1 och 2 mom., 19d § 3 mom., 19f § 2 mom. samt 21 § 1 och 2 mom., 22 § 2 mom. och kapitelrubriken före 19a §, varav 2 §, 5 § 4 mom., 12 § 3 mom., 19 § 1 och 2 mom., 19d § 3 mom., 19f § 2 mom., 21 § 2 mom., 22 § 2 mom. samt kapitelrubriken före 19a § sådana de lyder i landskapslagen 2009/16, samt

     fogas till lagen en ny 19aa § och före 19aa § en ny kapitelrubrik som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

Definitioner

     I denna lag förstås med

     läroavtal: ett med stöd av denna lag skriftligt ingånget arbetsavtal för viss tid genom vilket en lärling förbinder sig att personligen utföra arbete för en arbetsgivares räkning under dennes ledning, övervakning och handledning mot ersättning för att erhålla yrkeskunnighet i ett visst yrke eller inom ett delområde av ett yrke,

     företagarläroavtal: ett med stöd av denna lag skriftligt ingånget avtal för viss tid mellan lärlingsnämnden och en företagare att i sitt eget företag få en läroavtalsutbildning och

     läroavtalsutbildning: läroavtalsbaserad yrkesundervisning i arbetslivet i samband med praktiska arbetsuppgifter kombinerad med teoretisk undervisning.

 

 

 

2 §

Definitioner

     I denna lag förstås med

     1) läroavtal ett med stöd av denna lag skriftligt ingånget arbetsavtal för viss tid genom vilket en lärling förbinder sig att personligen utföra arbete för en arbetsgivares räkning under dennes ledning, övervakning och handledning mot ersättning för att erhålla yrkeskunnighet i ett visst yrke eller inom ett delområde av ett yrke,

     2) företagarläroavtal ett med stöd av denna lag skriftligt ingånget avtal för viss tid mellan skolan och en företagare att i sitt eget företag få en läroavtalsutbildning

     3) tjänstemannaläroavtal ett med stöd av denna lag skriftligt ingånget tidsbundet avtal mellan tjänsteman och arbetsgivare och med

     4) läroavtalsutbildning en läroavtalsbaserad yrkesundervisning i arbetslivet i samband med praktiska arbetsuppgifter kombinerad med teoretisk undervisning och med

     5) utbildningsanordnare vad som i landskapslagen (0000:00) om gymnasieutbildning benämns huvudman.

 

 

5 §

Undervisning

     Den teoretiska undervisningen handhas av landskapets skolor eller av någon annan av lärlingsnämnden godkänd utbildningsanordnare.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen fastställer läroplansgrunder för den utbildning som leder till examen och som ordnas enligt denna lag. Utgående från läroplansgrunderna antar lärlingsnämnden läroplaner.

 

 

 

5 §

Undervisning

     Den teoretiska undervisningen handhas av skolan eller av någon annan av skolan godkänd utbildningsanordnare.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen fastställer, om inte annat särskilt stadgas, läroplansgrunder för den utbildning som leder till examen och som ordnas enligt denna lag. Utgående från läroplansgrunderna antar skolan läroplaner.

 

 

7 §

Allmänt

     Den högsta ledningen av och tillsynen över läroavtalsutbildningen ankommer på landskapsregeringen. Landskapsregeringen biträds av en lärlingsnämnd som ansvarar för den löpande verksamheten och dess koordinering.

     Närmare bestämmelser om förvaltningen av läroavtalsutbildningen kan vid behov intas i landskapsförordning.

 

 

7 §

Allmänt

     Den högsta ledningen av och tillsynen över läroavtalsutbildningen ankommer på landskapsregeringen. Skolan ansvarar för den löpande verksamheten och dess koordinering.

 

     Närmare bestämmelser om förvaltningen av läroavtalsutbildningen kan vid behov intas i landskapsförordning.

 

 

8 §

Lärlingsnämnden

     Lärlingsnämnden tillsätts av landskapsregeringen för fyra kalenderår i sänder. Lärlingsnämnden består av högst sex medlemmar. Flertalet av medlemmarna i nämnden skall inneha sakkunskap om arbetslivet inom de yrkesområden där de flesta lärlingar finns i landskapet. Bland nämndens medlemmar utser landskapsregeringen ordförande och vice ordförande. För varje medlem utses en personlig ersättare, för vilken i tillämpliga delar bestämmelserna om medlemmarna gäller.

     En av landskapsregeringen utsedd tjänsteman fungerar som föredragande och sekreterare i lärlingsnämnden.

     Landskapsregeringen får entlediga en medlem från uppdraget innan mandattiden har gått ut. Om en medlem entledigas eller avlider skall en ny medlem tillsättas för den återstående tiden.

     Landskapsregeringen bestämmer arvoden och andra ersättningar till medlemmarna i lärlingsnämnden.

     Närmare bestämmelser om nämndens uppgifter och andra omständigheter av betydelse för nämndens verksamhet kan utfärdas i landskapsförordning.

 

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

9 §

Mötesbestämmelser

     Lärlingsnämnden sammankallas av ordföranden eller vid förfall för ordföranden av vice ordföranden. Lärlingsnämnden skall sammankallas för behandling av visst ärende då minst tre av lärlingsnämndens medlemmar det kräver.

     Lärlingsnämnden är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Faller rösterna lika avgör ordförandens röst, utom vid personval då lotten avgör.

     3 mom. upphävt (2008/20).

     Vid lärlingsnämndens möten förs protokoll som undertecknas av ordföranden och sekreteraren samt justeras på det sätt som sätt lärlingsnämnden bestämmer.

 

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

10 §

Reglemente

     Lärlingsnämnden kan anta ett reglemente. Reglementet skall fastställas av landskapsregeringen.

 

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

11 §

Godkännande av läroavtal

     Läroavtalet skall godkännas av lärlingsnämnden för att träda i kraft.

     Läroavtalsförhållandet skall följa en individuell studieplan som fastställs av lärlingsnämnden i samband med godkännandet av läroavtalet. Studieplanen skall bifogas läroavtalet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

11 §

Godkännande av läroavtal

     Läroavtalet ska godkännas av skolan för att träda i kraft.

     Läroavtalsförhållandet ska följa en individuell studieplan som fastställs av skolan i samband med godkännandet av läroavtalet. Studieplanen ska bifogas läroavtalet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

12 §

Lärlingen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om läroavtalsförhållandet utvecklar sig på ett sådant sätt att det inte är möjligt att få en tillfredställande undervisning ska lärlingen underrätta lärlingsnämnden om detta.

 

 

 

12 §

Lärlingen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om läroavtalsförhållandet utvecklar sig på ett sådant sätt att det inte är möjligt att få en tillfredställande undervisning ska lärlingen underrätta skolan om detta.

 

 

13 §

Arbetsgivaren

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om läroavtalsförhållandet utvecklar sig på ett sådant sätt att det inte är möjligt att ge lärlingen en tillfredställande undervisning ska arbetsgivaren underrätta lärlingsnämnden om detta.

 

 

 

13 §

Arbetsgivaren

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om läroavtalsförhållandet utvecklar sig på ett sådant sätt att det inte är möjligt att ge lärlingen en tillfredställande undervisning ska arbetsgivaren underrätta skolan om detta.

 

 

14 §

Bedömning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Slutbetyg och skiljebetyg utfärdas av lärlingsnämnden. Närmare bestämmelser om betyg kan utfärdas i landskapsförordning.

 

 

14 §

Bedömning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Slutbetyg och skiljebetyg utfärdas av skolan. Närmare bestämmelser om betyg kan utfärdas i landskapsförordning.

 

 

17 §

Byte av lärlingsplats

     Om arbetsgivaren upphör med sin rörelse, försätts i konkurs eller dör, inte längre uppfyller villkoren som utbildare eller lärlingsnämnden finner att undervisningen inte sköts på ett tillfredsställande sätt skall lärlingsnämnden medverka till att skaffa en ny lärlingsplats för resten av lärotiden. Den nya arbetsgivaren träder in i läroavtalet i den tidigare arbetsgivarens ställe. Lärotiden med den nya arbetsgivaren kan med lärlingsnämndens samtycke förlängas med upp till ett år om den undervisning lärlingen fått varit bristfällig.

 

 

 

17 §

Byte av lärlingsplats

     Om arbetsgivaren upphör med sin rörelse, försätts i konkurs eller dör, inte längre uppfyller villkoren som utbildare eller skolan finner att undervisningen inte sköts på ett tillfredsställande sätt ska skolan medverka till att skaffa en ny lärlingsplats för resten av lärotiden. Den nya arbetsgivaren träder in i läroavtalet i den tidigare arbetsgivarens ställe. Lärotiden med den nya arbetsgivaren kan med skolans samtycke förlängas med upp till ett år om den undervisning lärlingen fått varit bristfällig.

 

 

19 §

Hävning av läroavtal

     Är avtalsparterna eniga kan läroavtalet hävas med omedelbar verkan efter att lärlingsnämnden har underrättats skriftligen av arbetsgivaren. (2009/16)

     Lärlingsnämnden kan, efter att ha hört lärlingen och arbetsgivaren, häva läroavtalet om undervisningen inte sköts i enlighet med denna lag eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av lagen eller läroavtalets bestämmelser. (2009/16)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

19 §

Hävning av läroavtal

     Är avtalsparterna eniga kan läroavtalet hävas med omedelbar verkan efter att skolan har underrättats skriftligen av arbetsgivaren.

     Skolan kan, efter att ha hört lärlingen och arbetsgivaren, häva läroavtalet om undervisningen inte sköts i enlighet med denna lag eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av lagen eller läroavtalets bestämmelser.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

6a kap.
Företagarläroavtal

 

 

5a kap.
Tjänstemannaläroavtal

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

19aa §

Tjänstemannaläroavtal

     Läroavtalsutbildning kan grundas på ett skriftligt tidsbundet avtal mellan tjänsteman och arbetsgivare (tjänstemannaläroavtal), om arbetsgivare och utbildningsanordnare har kommit överens om att ordna utbildning på det sätt som avses i 4 och 5 kap. Ett tjänstemannaläroavtal kan också ingås med en person som står i ett med tjänsteförhållande jämförligt offentligrättsligt anställningsförhållande till en arbetsgivare.

     Arbetsgivare och tjänsteman kan överenskomma om och med omedelbar verkan häva ett tjänstemannaläroavtal. Utbildningsanordnaren kan häva avtalet efter att ha hört tjänstemannen och arbetsgivaren, om utbildningen inte följer lag eller bestämmelser som utfärdade med stöd av lag eller om bestämmelserna i avtalet mellan utbildningsanordnaren och arbetsgivaren inte följs.

 

 

     Ny kapitelrubrik

 

 

5b kap.
Företagarläroavtal

 

 

19d §

Bedömning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Slutbetyg och skiljebetyg utfärdas av lärlingsnämnden. Närmare bestämmelser om betyg kan utfärdas i landskapsförordning.

 

 

19d §

Bedömning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Slutbetyg och skiljebetyg utfärdas av skolan. Närmare bestämmelser om betyg kan utfärdas i landskapsförordning.

 

 

19f §

Hävning av företagarläroavtal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Lärlingsnämnden kan, efter att ha hört företagaren och utbildningsanordnaren, häva läroavtalet om undervisningen inte sköts i enlighet med denna lag eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av lagen eller läroavtalets bestämmelser.

 

 

19f §

Hävning av företagarläroavtal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Skolan kan, efter att ha hört företagaren och utbildningsanordnaren, häva läroavtalet om undervisningen inte sköts i enlighet med denna lag eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av lagen eller läroavtalets bestämmelser.

 

21 §.

Utbildningsersättning

     Arbetsgivaren har rätt till utbildningsersättning. En överenskommelse om storleken på ersättningen skall träffas mellan arbetsgivaren och lärlingsnämnden innan ett läroavtal godkänns.

     Utbildningsersättning kan betalas till ett annat företag, en organisation eller en utbildningsanordnare för de kostnader som orsakas av handledning och rådgivning till den företagare som får läroavtalsutbildning. En överenskommelse om storleken på ersättningen ska träffas mellan företrädaren för den ansvariga handledaren för den praktiska utbildningen och lärlingsnämnden innan ett företagarläroavtal ingås.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

21 §

Utbildningsersättning

     Arbetsgivaren har rätt till utbildningsersättning. En överenskommelse om storleken på ersättningen ska träffas mellan arbetsgivaren och skolan innan ett läroavtal godkänns.

     Utbildningsersättning kan betalas till ett annat företag, en organisation eller en utbildningsanordnare för de kostnader som orsakas av handledning och rådgivning till den företagare som får läroavtalsutbildning. En överenskommelse om storleken på ersättningen ska träffas mellan företrädaren för den ansvariga handledaren för den praktiska utbildningen och skolan innan ett företagarläroavtal ingås.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

22 §

Tillämpning av arbetsavtalslagen och sjömanslagen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Denna paragraf ska inte tillämpas på företagarläroavtal.

 

 

22 §

Tillämpning av arbetsavtalslagen och sjömanslagen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Denna paragraf ska inte tillämpas på företagarläroavtal och tjänstemannaläroavtal.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011. Åtgärder som lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

__________________

 

 

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om Högskolan på Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till landskapslagen (2002:81) om Högskolan på Åland en ny 6a § som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

6a §

Utbildningsråd

     Landskapsregeringen kan för sin mandatperiod under ledning av ansvarig minister för utbildningsfrågor tillsätta ett utbildningsråd. Utbildningsrådet ska följa arbetsmarknadens utveckling samt bedöma utbildningsbehov, och bistå landskapsregeringen vid utformandet av strategier och långsiktiga program för utbildningen.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

__________________

 

 

BILAGA

 

L A N D S K A P S F Ö R O R D N I N G
om ändring av landskapsförordning om läroavtalsutbildning

 

     Med stöd av 11 § 3 mom. § landskapslagen (1998:59) om läroavtalsutbildning ändras 3 § 4 mom. landskapsförordningen (1998:61) om läroavtalsutbildning som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

3 §

Individuell studieplan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Den individuella studieplanen skall utarbetas i samarbete mellan lärlingen, arbetsgivare, lärlingsnämnden och den utbildningsanordnare som handhar den teoretiska utbildningen.

 

 

 

3 §

Individuell studieplan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Den individuella studieplanen ska utarbetas i samarbete mellan lärlingen, arbetsgivare och den utbildningsanordnare som handhar den teoretiska utbildningen.