PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2009-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Växtskyddsmedel

·       Landskapsregeringens framställning nr 6/2009-2010

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 och 4 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier 1

 

 

2

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 1 och 4 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 4 § 3 mom. landskapslagen (1990:32) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier samt

     ändras lagens 1 § och 4 § 1 mom. sådana de lyder i landskapslagen 1995/60 som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

     Kemikalielagen den 14 augusti 1989 (FFS 744/1989) och lagen den 23 maj 1969 om bekämpningsmedel (FFS 327/1969) skall tillämpas i landskapet Åland med de undantag som följer av denna lag.

     Ändringar av de lagar som avses i 1 mom. skall tillämpas i landskapet från det att de träder i kraft i riket.

 

 

 

1 §

     Inom landskapets behörighet ska kemikalielagen (FFS 744/1989) tillämpas med de avvikelser som följer av denna lag.

 

 

     Till den del kemikalielagen reglerar sådant som hör till landskapets behörighet ska den tillämpas sådan den lyder när denna lag träder i kraft. Ändras därefter något i kemikalielagen som hör till landskapets behörighet ska ändringarna gälla i landskapet från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket, om inte annat följer av denna lag.

 

 

4 §

     Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av de lagar som avses i 1 § skall tillämpas i landskapet Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas vid behov genom landskapsförordning.

 

 

 

4 §

     Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av kemikalielagen ska tillämpas i landskapet Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     (Momentet upphävs)

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     De förordningar och beslut som utfärdats med stöd av landskapslagen (1990:32) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier sådan den lyder innan denna lag träder i kraft, förblir dock i kraft till dess att den utsatta giltighetstiden för dem utgår eller till dess landskapsregeringen upphäver dem.

__________________