§

 

FRAMSTÄLLNING nr 3/2009-2010

 

Datum

 

 

2009-10-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Avgift för lantbruksavbytare

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapet föreslås kunna uppbära en avgift för nyttjande av rätten till avbytarhjälp vid årsledighet. Den avses bli bestämd till 15 euro per årsledighetsdag och avbytare, vilket är väsentligt lägre än vad full kostnadstäckning skulle innebära. Detta bedöms medföra rimliga kostnadsökningar för enskilda lantbrukare, som väsentligt kan minska landskapets kostnader för avbytarsystemet utan att begränsa rätten till ledighet. Det skulle således utgöra en viktig del av landskapets behövliga besparingsåtgärder.

     Framställningen sammanhänger med landskapsregeringens budgetframställning för år 2010 och avses i samband med den bli behandlad som budgetlag, i enlighet med 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

__________________

 

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Överväganden. 4

3. Förslag. 4

4. Förslagets verkningar 5

Detaljmotivering. 5

Ändring av landskapslagen om avbytarverksamhet för lantbrukare. 5

Lagtext 7

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om avbytarverksamhet för lantbrukare  7

Bilaga. 9

Utkast till ändrad landskapsförordning. 9

Parallelltexter 11

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

Djurhållning medför stor bundenhet, med små möjligheter till ledighet utan ett fungerande avbytarsystem. En avbytarverksamhet är såväl en förutsättning för fortsatt djurhållning som för att stimulera unga lantbrukare att satsa på djurhållning. Verksamheten är dessutom viktig för djurskyddet då lantbruksavbytare i akuta situationer, som vid lantbrukares sjukdom, kan ge kunnig hjälp med skötsel av djuren. Avbytarverksamhet har också kringeffekter för främst mejeri- och slakterinäringarna. Bestämmelser om avbytarverksamheten finns i landskapslagen (1998:57) om avbytarverksamhet för lantbrukare samt i landskapsförordningen (2006:3) om avbytarverksamhet för lantbrukare. Notera att lagen i väsentliga delar ändrades genom landskapslagen 2005/83.

     Avbytarsystemet kan ge berörda lantbrukare en årsledighet på 24 eller 33 dagar (beroende på antal husdjursenheter), en årlig veckoledighet på upp till 12 dagar samt möjligheter till ledighet med vikariehjälp för viktiga familjeangelägenheter och akuta behov såsom vid sjukdom. Om en lantbruksavbytare finns tillgänglig kan en lantbrukare mot full kostnadstäckning få avbytarhjälp. Rätten till lantbruksavbytare, som i denna framställning också kallas avbytare, är beroende av det antal husdjursenheter en lantbrukare har. Förutsättningar för att vara berättigad till avbytare är bl.a. att lantbrukaren har fyllt arton år och inte får ålderpension, själv bedriver kreatursskötsel och omfattas av ett pensionsprogram av visst slag. Med bedrivande av kreatursskötsel avses husdjursproduktion som beskattas enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk (FFS 543/1967).

     Landskapet har 17 heltidsavbytartjänster. Det finns 16 landskapsanställda avbytare varav två sedan sommaren 2009 är moderskapslediga utan vikarie. Korttidsvikarier används för två avbytare som är sjukskrivna under längre tid. Då flera avbytare dessutom arbetar deltid har organisationen i praktiken nu knappt 11 aktiva årsarbetstjänster, vilkas semestrar och ledigheter täcks upp med en knapp halv årsarbetstjänst. Från årsskiftet 2009-2010 torde en halv årsarbetstjänst försvinna.

     Valet mellan landskapsanställda och privata avbytare är länkat till djurbesättningarnas storlek och arbetsbundenhet, samt därmed sammanhängande krav på insikter i många eller krävande arbetsmoment. I stallar och ladugårdar ställs stora krav på djurhållning, hygien och på funktion hos olika tekniska system. Hög luftfuktigheten i kombination med gödselns frätande och mjölkens beläggningsbildande egenskaper ställer stora krav på återkommande underhåll och rengöring. I driften hanteras på varje gård förekommande olika teknisk utrustning. I synnerhet mjölkgårdarna har mekaniserats med utrustning såsom datoriserade fodervagnar, maskiner för hantering av grovfoderutfordring, mekaniserade kalvutfordingssystem, olika mjölkningssystem alltifrån mjölkgropar till mjölkrobotar, mekaniserade utgödslingssystem samt mekaniserade tankdisksystem. En följd av detta är att företag med mjölkproduktion som regel väljer landskapsanställda avbytare, medan företag med små djurbesättningar eller köttproduktion väljer privata avbytare. På några större mjölkproduktionsgårdar kompletteras företagarnas egna arbetsinsatser med behövlig anställd personal, f.n. finns 6 heltids- och 7 deltidsanställd personal vilka tillsammans motsvarar cirka 9 årsarbetskrafter.

     Avbytarsystemet finansieras såväl av landskapet som av lantbrukarna själva via avgifter. Lantbrukarna betalar för vikariehjälp och veckoledighet omkring 26 000 euro per år. I landskapets budget för år 2009 anslogs 877 000 euro för avbytarverksamheten, varefter i tilläggsbudgeten våren 2009 anslaget minskades till 845 000 euro. Mer än 75 procent av beloppet avser direkta löne- och lönebikostnader samt resekostnader.

     År 2008 fördelades totalt 5 813 dagar av vilka 4 089 var årsledighetsdagar och 1 724 var dagar med avgiftsbelagd hjälp, så som visas i följande tabell.

 

Lantbrukarnas uttag av ledighet år 2008 per ledighetsform och avbytaranställningsform

årsledig.

(dgr)

veckol.

(dgr)

vikariel.

(dgr)

62

landskapsanställda avbytare

1 974

184

921

69

av lantbrukarna anställda avbytare

1 950

-

210

7

avbytare förmedlade av privata avbytarföretag

165

-

409

136 lantbrukare

4 089

184

1 540

 

     För år 2009 har 136 lantbrukare ansökt om stöd för avbytare vid årsledighet med totalt 4 146 dagar. Dessa fördelas på det sätt som redovisas i följande tabell.

 

Lantbrukarnas ansökan om årsledighetsdagar under år 2009 och avbytaranställningsform

antal årsledighetsdagar

59

landskapsanställda avbytare

1 848

 

70

av lantbrukarna anställda avbytare

2 085

 

7

avbytare förmedlade av privata avbytarföretag

213

 

136 lantbrukare

4 146

 

 

2. Överväganden

 

Landskapsregeringen konstaterar att tillgång till avbytarhjälp är viktig för att upprätthålla mjölk- och köttproduktion i landskapet. Lantbrukarna står nu för en liten andel av avbytarsystemets finansiering genom avgifter vid vikariehjälp och veckoledighet. Ingen avgift betalas för årsledighet.

     Om en lantbrukare under längre tid överlåter daglig drift till avbytare så krävs ofta tätare besök på gården, med tanke på djurskyddet och produktionen. Ett ökat antal besök medför samtidigt att landskapets kostnader för avbytarverksamheten ökar.

     Det pågår en strukturomvandling inom lantbruksnäringen. Antalet mjölkproducenter bedöms ytterligare minska utan att produktionsvolymen i sig väsentligt minskar. Då dessa gårdar i huvudsak betjänas av landskapets avbytare beräknas behovet av landskapsavbytare att inom cirka fem år minska från 14 till omkring 11 årsarbetstjänster. Med dagens värden innebär detta en kostnadsminskning för landskapet med cirka 150 000 euro.

 

3. Förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att rätten till avbytare vid årsledighet ses över så att lantbrukarna ska betala en avgift för tjänsten. Avgiften avses bli 15 euro per årsledighetsdag och avbytare, vilket även om två avbytare krävs är väsentligt lägre än full kostnadstäckning. Den skulle heller inte bli progressiv utan fastställas till samma belopp per dygn och avbytare, så att om en gård fordrar två avbytare per dygn skulle beloppet dubblas. Samtidigt avser landskapsregeringen ändra förordningen så att en grundavgift ska uppbäras för veckoledighet, utöver den avgift per timme som fortsättningsvis ska uppbäras.

     Oavsett produktionsinriktning och utan att därför minska lantbrukarnas möjligheter till ledighet bör lantbrukarna som regel aktivt kunna delta i för gården viktiga beslut med några dagars varsel. För att främja att avbytarna ska kunna involvera lantbrukarna i beslut som kan ha följder för djurskydd eller produktion föreslås, med avvikelse från bestämmelserna i 9 och 10 §§, att landskapsregeringen i förordning ska kunna besluta om en särskild avgift för avbytarhjälp som utan avbrott tas under längre tid. Härvid avses en första gräns gälla efter 5 dagars ledighet i en följd och en andra gräns efter 10 dagars ledighet i en följd.

     Landskapsregeringens avsikt är dessutom att från och med den fjärde helgledigheten under en års- eller veckoledighet under ett kalenderår fakturera (lördagstimmarna kl. 00.00-18.00 och helgtimmarna lö 18.00 - sö 24.00) en tilläggsavgift som bestäms i förordning.

     Lagförslaget är avsett att behandlas som en s.k. budgetlag. I landskapsregeringens förslag till budget för landskapet Åland år 2008, som nu behandlas i lagtinget, finns ett anslag som förutsätter att en landskapslag stiftas enligt vilket inkomsterna för avbytarservice ska ökas (moment 37.15.04 - inkomster för avbytarservice inom lantbruket). I sak avses de inkomsthöjande åtgärderna genomförda i landskapsförordningen med stöd av de delegeringsbestämmelser som ingår i förslagets 24 §. Framställningen är en del av de åtgärder som landskapsregeringen föreslår för att möta landskapets försvagade ekonomiska utsikter med minskade inkomster. Landskapsregeringen anser att det är viktigt att de föreslagna åtgärderna kan bli gällande från årets början 2010, redan innan den lagstiftningskontroll som avses i 19 § självstyrelselagen är slutförd.

     Det är landskapsregeringens avsikt att följa upp denna framställning med förslag som dels rör rätten till och fördelningen av lantbrukares vila och ledigheter, dels bättre återspeglar arbetsvillkoren inom de olika produktionsslagen.

 

4. Förslagets verkningar

 

Förslaget bedöms inte ha direkt betydelse för miljön eller för jämställdheten mellan könen. Förslaget bedöms inte få väsentlig betydelse för avbytarverksamhetens funktion eller organisation som sådan.

     Genom förslaget ökar lantbrukarnas medfinansiering av avbytarsystemet samtidigt som landskapets kostnader minskar. En årsledighetsavgift respektive minskning av ersättningen för anlitande av privata avbytare bedöms inte minska utnyttjandet av årsledighetsdagar. Minskningen kan marginellt påverka utnyttjandet av veckoledighetsdagar. Nettoeffekten av landskapsregeringens åtgärder bedöms för år 2011 vara en minskning av kostnaderna med cirka 100 000 euro. Till detta kommer ett förväntat minskat behov av avbytare till följd lantbruksnäringens pågående strukturomvandling, vilken inom cirka fem år bedöms minska behovet av avbytare och landskapets kostnader med cirka 150 000 euro.

     Förslaget bedöms inte ha några väsentliga följder för landskapets mejeri- och slakterinäringar.

 

Detaljmotivering

 

Ändring av landskapslagen om avbytarverksamhet för lantbrukare

 

15a § Avbytarhjälp mot full kostnadstäckning. En bestämmelse med detta sakinnehåll finns i gällande 10 § 2 mom., utan att bestämmelsen i sig avser egentlig veckoledighet. Den semesternämnd som nämns i gällande paragraf finns inte längre. Uppgifterna handhas i praktiken av den ledande avbytaren varför ändring en föreslås i enlighet med vad som faktiskt gäller.

 

24 § Förordning. Enligt paragrafen kan landskapsregeringen i förordning besluta om närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av lagen. Bestämmelsen är en äldre allmän delegeringsbestämmelse i vilken inte finns sådant tillräckligt avgränsat bemyndigande som krävs enligt 80 § grundlagen. I paragrafen föreslås därför ingå mer exakta bemyndiganden till landskapsregeringen.

     Utöver i denna paragraf finns delegeringsbestämmelser också i lagens 1 § 3 mom. om den ersättning för avbytarverksamhet som ska betalas till privata avbytarföretag, i 3 § 4 mom., om förutsättningar för rätt till vikariehjälp, i 10 § 1 mom. om del av kostnaden för avbytarhjälp som lantbrukaren själv ska betala vid veckoledighet, i 14 § 2 mom. om hur timtaxan för vikariehjälp räknas ut samt i lagens 17 § om icke landskapsanställd lantbruksavbytares arbetstid.

     Med avvikelse från bestämmelserna i 9 och 10 §§ ska landskapsregeringen i förordning kunna besluta om en särskild avgift för avbytarhjälp som utan avbrott tas under längre tid. Härvid avses en första gräns gälla efter 5 dagars ledighet och en andra gräns efter 10 dagars ledighet.

 

Ikraftträdelsebestämmelsen. Delegeringsbestämmelsen är utformad med beaktande av social- och miljöutskottets betänkande SMU 3/2007 – 2008 och lagtingets beslut LTB 143/2007. Landskapsregeringens avsikt är att regelverket ska bringas att träda ikraft den 1 januari 2010.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om avbytarverksamhet för lantbrukare

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 24 § landskapslagen (1998:57) om avbytarverksamhet för lantbrukare samt

     fogas till lagen en ny 15a § som följer:

 

 

15a §

Avbytarhjälp mot full kostnadstäckning

     Om en lantbrukare önskar ytterligare ledighet, utöver vikariehjälp, årsledighet och veckoledighet, och om den ledande avbytaren kan anvisa en ledig lantbruksavbytare så kan lantbrukaren få avbytarhjälp mot full kostnadstäckning.

 

24 §

Förordning

     Landskapsregeringen kan i landskapsförordning besluta närmare om följande frågor som rör avbytarverksamhet för lantbrukare:

     1) Grunderna för och bestämmandet av avgifter som en lantbrukare ska betala för lagstadgad rätt till vikariehjälp, årsledighet och veckoledighet, varvid en avgift kan bestämmas så att full kostnadstäckning inte uppnås eller så att avgift inte ska uppbäras,

     2) Sådan full kostnadstäckning som en lantbrukare ska betala till landskapet för

     - vikariehjälp, om den ledande avbytaren konstaterar att beviljad avbytarhjälp inte omfattads av en rätt till vikariehjälp, arbetet av djurskyddsskäl inte kan avbrytas samt att beslutet om vikariehjälp fattats på grund av felaktiga eller bristande uppgifter från lantbrukaren, samt för

     - avbytarhjälp som inte kan ges som årsledighet, vikariehjälp eller veckoledighet.

     3) Åtgärder som en lantbrukare ska vidta innan en med avbytarhjälp beviljad ledighet börjar. Den information som en lantbrukare ska lämna till berörd lantbruksavbytare om lantbrukets djurhållning och därtill hörande förhållanden samt om hur lantbruksavbytaren kan komma i kontakt med lantbrukaren eller en företrädare för denne under ledigheten. Tidpunkt då sådan information bör lämnas till berörd lantbruksavbytare.

     4) Storlek på och beräkningsgrund för ersättning till lantbruksavbytare som är egenföretagare, anställd av ett privat avbytarföretag eller anställd av lantbrukaren. Krav på kontroll som ska ske av att lön och lagstadgad ersättning har betalats till en av lantbrukaren anställd lantbruksavbytare.

     5) Avgifter för avbytarhjälp under lördagar och helgdagar, utöver tre avgiftsfria lördagar och helgdagar som lantbrukarna har rätt att ta ut under årsledigheten.

     6) Avgift för avbytarhjälp som utan avbrott och möjligheter för lantbrukarens aktiva medverkan tas under längre tid än 5 dagar respektive under längre tid än 10 dagar, med avvikelse från bestämmelserna i 9 och 10 §§.

__________________

 

     Med stöd av 20 § 3 mom. självstyrelselagen bemyndigar lagtinget landskapsregeringen att bestämma när denna lag helt eller delvis träder i kraft.

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

Mariehamn den 29 oktober 2009

 

 

L a n t r å d

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Jan-Erik Mattsson

 


Bilaga

 

Utkast till ändrad landskapsförordning

 

L A N D S K A P S F Ö R O R D N I N G
om ändring av landskapsförordningen om avbytarverksamhet för lantbrukare

 

     Med stöd av 1 och 24 §§ landskapslagen (1998:57) om avbytarverksamhet för lantbrukare

     ändras 3 § samt 8 § 1 och 2 mom. landskapsförordningen (2006:3) om avbytarverksamhet för lantbrukare samt

     fogas till förordningen nya 3a och 3b §§ som följer:

 

 

3 §

Avgift för årsledighet och veckoledighet

     Avgift uppbärs för årsledighet och veckoledighet med 15 euro per årsledighetsdag eller veckoledighetsdag och avbytare. För veckoledighet uppbärs därutöver en avgift på 10 euro per påbörjad avbytartimme. Tid som går åt till resor till och från lantbruket, till tvättning eller måltider räknas inte in i den landskapsanställde lantbruksavbytarens arbetstid.

 

3a §

Timtaxa för fakturerade helger

     Avgift under lördagar eller helgdagar för års- eller veckoledighet från med den fjärde lediga helgen uppbärs från och med

     a) lördag kl. 00.00 till 18.00 med 25 procent av avbytarnas minimigrundlön per påbörjad avbytartimme samt från och med

     b) lördag kl. 18.00 till söndag kl. 24.00 med 100 procent av avbytarnas minimigrundlön per påbörjad avbytartimme.

     Avgift enligt 1 mom. uppbärs inte för vikariehjälp.

 

3b §

Avgift för längre sammanhållen ledighet

     Avgift uppbärs vid ledighet som utan avbrott som tas under längre tid än fem dagar med 15 euro och under längre tid än tio dagar med 30 euro.

     Avgift enligt 1 mom. uppbärs dock inte om lantbrukaren har anvisat en för djurhållningen ansvarig person för de tider då en landskapsanställd lantbruksavbytare inte finns på gården.

 

8 §

Ersättning till icke landskapsanställda lantbruksavbytare

     Landskapet betalar ersättning för lantbruksavbytare som är egna företagare eller anställda av ett privat avbytarföretag enligt timnormen med det belopp som motsvarar minimilönen för en lantbruksavbytare enligt landskapets tjänstekollektivavtal ökad med 276 procent. För avbytarhjälp som getts i form av årsledighetsdag och veckoledighetsdag minskas ersättningsbeloppet med 15 euro per dag om timnormen inte överskrider 8 timmar per dag och med 30 euro om timnormen överskrider 8 timmar per dag.

     Om lantbruksavbytaren är anställd av lantbrukaren betalas ersättning till lantbrukaren enligt timnormen med det belopp som motsvarar minimilönen för en lantbruksavbytare enligt landskapets tjänstekollektivavtal ökad med 44 procent. För avbytarhjälp som getts i form av vikariehjälp minskas ersättningsbeloppet med den avgift som lantbrukaren skall betala enligt 3 och 4 §§. För avbytarhjälp som getts i form av årsledighetsdag och veckoledighetsdag minskas ersättningsbeloppet med 15 euro per dag om timnormen inte överskrider 8 timmar per dag och med 30 euro om timnormen överskrider 8 timmar per dag. Den ledande lantbruksavbytaren har rätt att kontrollera att lön betalats ut till en av lantbrukaren anställd lantbruksavbytare.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Denna förordning träder i kraft den

 

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens framställning nr 3/2009-2010