PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2009-10-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Avgift för lantbruksavbytare

·       Landskapsregeringens framställning nr 3/2009-2010

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om avbytarverksamhet för lantbrukare  1

L A N D S K A P S F Ö R O R D N I N G  om ändring av landskapsförordningen om avbytarverksamhet för lantbrukare  3

 

 

1

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om avbytarverksamhet för lantbrukare

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 24 § landskapslagen (1998:57) om avbytarverksamhet för lantbrukare samt

     fogas till lagen en ny 15a § som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

     Ny paragraf

 

 

15a §

Avbytarhjälp mot full kostnadstäckning

     Om en lantbrukare önskar ytterligare ledighet, utöver vikariehjälp, årsledighet och veckoledighet, och om den ledande avbytaren kan anvisa en ledig lantbruksavbytare så kan lantbrukaren få avbytarhjälp mot full kostnadstäckning.

 

 

24 §

Närmare bestämmelser

     Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna lag kan utfärdas genom landskapsförordning.

 

 

 

24 §

Förordning

     Landskapsregeringen kan i landskapsförordning besluta närmare om följande frågor som rör avbytarverksamhet för lantbrukare:

     1) Grunderna för och bestämmandet av avgifter som en lantbrukare ska betala för lagstadgad rätt till vikariehjälp, årsledighet och veckoledighet, varvid en avgift kan bestämmas så att full kostnadstäckning inte uppnås eller så att avgift inte ska uppbäras,

     2) Sådan full kostnadstäckning som en lantbrukare ska betala till landskapet för

     - vikariehjälp, om den ledande avbytaren konstaterar att beviljad avbytarhjälp inte omfattads av en rätt till vikariehjälp, arbetet av djurskyddsskäl inte kan avbrytas samt att beslutet om vikariehjälp fattats på grund av felaktiga eller bristande uppgifter från lantbrukaren, samt för

     - avbytarhjälp som inte kan ges som årsledighet, vikariehjälp eller veckoledighet.

     3) Åtgärder som en lantbrukare ska vidta innan en med avbytarhjälp beviljad ledighet börjar. Den information som en lantbrukare ska lämna till berörd lantbruksavbytare om lantbrukets djurhållning och därtill hörande förhållanden samt om hur lantbruksavbytaren kan komma i kontakt med lantbrukaren eller en företrädare för denne under ledigheten. Tidpunkt då sådan information bör lämnas till berörd lantbruksavbytare.

     4) Storlek på och beräkningsgrund för ersättning till lantbruksavbytare som är egenföretagare, anställd av ett privat avbytarföretag eller anställd av lantbrukaren. Krav på kontroll som ska ske av att lön och lagstadgad ersättning har betalats till en av lantbrukaren anställd lantbruksavbytare.

     5) Avgifter för avbytarhjälp under lördagar och helgdagar, utöver tre avgiftsfria lördagar och helgdagar som lantbrukarna har rätt att ta ut under årsledigheten.

     6) Avgift för avbytarhjälp som utan avbrott och möjligheter för lantbrukarens aktiva medverkan tas under längre tid än 5 dagar respektive under längre tid än 10 dagar, med avvikelse från bestämmelserna i 9 och 10 §§.

 

 

 

__________________

 

 

 

 

     Med stöd av 20 § 3 mom. självstyrelselagen bemyndigar lagtinget landskapsregeringen att bestämma när denna lag helt eller delvis träder i kraft.

     Denna lag träder i kraft den

 

 


 

2

L A N D S K A P S F Ö R O R D N I N G
om ändring av landskapsförordningen om avbytarverksamhet för lantbrukare

 

     Med stöd av 1 och 24 §§ landskapslagen (1998:57) om avbytarverksamhet för lantbrukare

     ändras 3 § samt 8 § 1 och 2 mom. landskapsförordningen (2006:3) om avbytarverksamhet för lantbrukare samt

     fogas till förordningen nya 3a och 3b §§ som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

3 §

Timtaxan för veckoledighet

     För veckoledighet tas en avgift ut på 10 euro per påbörjad avbytartimme. Tid som går åt till resor till och från lantbruket, till tvättning eller måltider räknas inte in i lantbruksavbytarens arbetstid.

 

 

 

3 §

Avgift för årsledighet och veckoledighet

     Avgift uppbärs för årsledighet och veckoledighet med 15 euro per årsledighetsdag eller veckoledighetsdag och avbytare. För veckoledighet uppbärs därutöver en avgift på 10 euro per påbörjad avbytartimme. Tid som går åt till resor till och från lantbruket, till tvättning eller måltider räknas inte in i den landskapsanställde lantbruksavbytarens arbetstid.

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

3a §

Timtaxa för fakturerade helger

     Avgift under lördagar eller helgdagar för års- eller veckoledighet från med den fjärde lediga helgen uppbärs från och med

     a) lördag kl. 00.00 till 18.00 med 25 procent av avbytarnas minimigrundlön per påbörjad avbytartimme samt från och med

     b) lördag kl. 18.00 till söndag kl. 24.00 med 100 procent av avbytarnas minimigrundlön per påbörjad avbytartimme.

     Avgift enligt 1 mom. uppbärs inte för vikariehjälp.

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

3b §

Avgift för längre sammanhållen ledighet

     Avgift uppbärs vid ledighet som utan avbrott som tas under längre tid än fem dagar med 15 euro och under längre tid än tio dagar med 30 euro.

     Avgift enligt 1 mom. uppbärs dock inte om lantbrukaren har anvisat en för djurhållningen ansvarig person för de tider då en landskapsanställd lantbruksavbytare inte finns på gården.

 

 

8 §

Ersättning till icke landskapsanställda lantbruksavbytare

     Landskapet betalar ersättning för lantbruksavbytare som är egna företagare eller anställda av ett privat avbytarföretag enligt timnormen med det belopp som motsvarar minimilönen för en lantbruksavbytare enligt allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal ökad med 276 %.

 

 

 

 

 

 

     Om lantbruksavbytaren är anställd av lantbrukaren betalas ersättning till lantbrukaren enligt timnormen med det belopp som motsvarar minimilönen för en lantbruksavbytare enligt allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal ökad med 44 %. För avbytarhjälp som getts i form av vikariehjälp minskas ersättningsbeloppet med den avgift som lantbrukaren skall betala enligt 3 och 4 §§. Den ledande lantbruksavbytaren har rätt att kontrollera att lön betalats ut till en av lantbrukaren anställd lantbruksavbytare.

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

8 §

Ersättning till icke landskapsanställda lantbruksavbytare

     Landskapet betalar ersättning för lantbruksavbytare som är egna företagare eller anställda av ett privat avbytarföretag enligt timnormen med det belopp som motsvarar minimilönen för en lantbruksavbytare enligt landskapets tjänstekollektivavtal ökad med 276 procent. För avbytarhjälp som getts i form av årsledighetsdag och veckoledighetsdag minskas ersättningsbeloppet med 15 euro per dag om timnormen inte överskrider 8 timmar per dag och med 30 euro om timnormen överskrider 8 timmar per dag.

     Om lantbruksavbytaren är anställd av lantbrukaren betalas ersättning till lantbrukaren enligt timnormen med det belopp som motsvarar minimilönen för en lantbruksavbytare enligt landskapets tjänstekollektivavtal ökad med 44 procent. För avbytarhjälp som getts i form av vikariehjälp minskas ersättningsbeloppet med den avgift som lantbrukaren skall betala enligt 3 och 4 §§. För avbytarhjälp som getts i form av årsledighetsdag och veckoledighetsdag minskas ersättningsbeloppet med 15 euro per dag om timnormen inte överskrider 8 timmar per dag och med 30 euro om timnormen överskrider 8 timmar per dag. Den ledande lantbruksavbytaren har rätt att kontrollera att lön betalats ut till en av lantbrukaren anställd lantbruksavbytare.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

 

 

 

     Denna förordning träder i kraft den