Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 8/2008-2009

 

Datum

 

 

2009-03-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


R e p u b l i k e n s   p r e s i d e n t s framställning godkännande av de avtal om ändringar och nödvändiga kompenserande anpassningar som i enlighet med artikel XXI i GATS-avtalet har ingåtts med Förenta Staterna, Argentina, Australien, Brasilien, Ecuador, Filippinerna, Hongkong (Kina), Indien, Japan, Kanada, Kina, Colombia, Republiken Korea, Kuba, Schweiz, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu (kinesiska Taipei) och Nya Zeeland med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Österrikes, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen

 

 

 

Ÿ      Republikens presidents framställning

Ÿ      Regeringens proposition RP 229/2008 i PDF-format