FRAMSTÄLLNING nr 10/2008-2009

 

Datum

 

 

2008-11-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av landskapslagen om fritidsbåtar

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att bestämmelsen om sjöfylleri ändras så att förhållandet mellan blodets och utandningsluftens alkoholhalt justeras för att motsvara de senaste forskningsrönen. Gränsen för sjöfylleri går fortfarande vid en alkoholhalt på 1,0 promille i blodet. Detta motsvarar en alkoholhalt på 0,44 milligram per liter i utandningsluften och inte som man tidigare ansett 0,50 milligram. Vidare föreslås att ansvaret för båtens utrustning och skick överförs från båtägaren till den som använder båten. Slutligen införs möjligheten till åtgärdseftergift vid ringa överträdelser samt möjligheten att ge ordningsbot för vissa förseelser.

     Lagändringen bör träda i kraft inför båtsäsongen 2009.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Förslag till ändring. 3

1.1. Sjöfylleri 3

1.2. Ansvaret under färd. 3

1.3. Straffbestämmelserna och ordningsboten. 3

2. Förslagets verkningar 3

Detaljmotivering. 4

Lagtext 5

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om fritidsbåtar 5

Parallelltexter 7

 


 

Allmän motivering

 

Landskapslagen om fritidsbåtar har nu varit i kraft i några år och vissa synpunkter på den praktiska tillämpningen av lagen har kommit in. Bland annat har Västra Finlands Sjöbevakningssektion, Ålands sjöbevakningsområde haft synpunkter på korrelationen mellan blodets och utandningsluftens alkoholhalt, vem som ska vara ansvarig för båtens utrustning och skick samt avsaknaden av bestämmelser om ordningsbot. Ålands sjöbevakningsområde har även medverkat vid beredningen av framställningen.

 

1. Förslag till ändring

 

1.1. Sjöfylleri

 

Under de senaste åren har undersökningar visat att förhållandet 2100:1 mellan blodets och utandningsluftens alkoholhalt som används i lagen inte är korrekt. Enligt undersökningarna motsvarar 1,0 promille etanol i blodet 0,44 milligram alkohol per liter i utandningsluften i stället för nuvarande 0,50 milligram. Detta ger förhållandet 2400:1. Nuvarande reglering har lett till att det är möjligt att få olika resultat för graden av berusning hos den som gjort sig skyldig till sjöfylleri beroende på om alkoholhalten mäts ur blodet eller utandningsluften. Gränsen för straffbarhet är högre när alkoholpåverkan konstateras på basis av utandningsluften.

     Alkoholhalten bestäms i blodet eller utandningsluften genom att man först räknar ut medelvärdet för alkoholhalten i de enskilda proverna och sedan gör ett s.k. säkerhetsavdrag. Detta säkerhetsavdrag garanterar att den alkoholhalt som man har uppmätt i blodet eller utandningsluften med mycket stor sannolikhet är lägre än den verkliga alkoholhalten i blodet. Prov som analyseras med olika metoder har olika säkerhetsavdrag. Syftet med detta är att möjligheten till s.k. felaktiga positiva resultat är densamma oberoende av metoden.

 

1.2. Ansvaret under färd

 

Enligt lagen som den ser ut idag kan båtägaren bli straffansvarig för att en vän eller släkting som lånat båten inte har kommit ihåg ankaret eller brandsläckaren. Båtägaren kan ha svårt att i varje läge se till att fritidsbåten har den basutrustning som lagen kräver. Genom att i stället lägga ansvaret på den som använder båten främjas lagens viktigaste syfte, säkerheten till sjöss. Tröskeln för att ge sig iväg med en dåligt utrustad båt höjs om användaren vet att straffansvaret ligger hos honom eller henne trots att det inte är hans eller hennes båt.

 

1.3. Straffbestämmelserna och ordningsboten

 

Bestämmelser om ordningsbot föreslås bli införda därför att straffskalan inte varit tillräckligt vid och dagsböter många gånger upplevts som ett allt för hårt straff för vissa mindre allvarliga förseelser.

 

2. Förslagets verkningar

 

Förslaget är könsneutralt och har inte några kända konsekvenser för miljön. Inte heller bör det leda till några ökade kostnader för landskapet.

 

 

Detaljmotivering

 

4 § Sjöfylleri. Ny forskning visar att 1,0 promille alkohol i blodet motsvaras av 0,44 milligram alkohol per liter utandningsluft.

     Texten har omarbetats för att motsvara den skrivning som finns i trafikbrottslagen och i rikets strafflag.

 

6 § Ansvar för utrustning och skick. Enligt förslaget ska den som framför en fritidsbåt ansvara för att båten är säker och har den utrustning som krävs. Genom att lägga ansvaret på den som använder båten istället för på båtägaren främjas säkerheten till sjöss.

 

14 § Registreringspliktens uppkomst. En båt som införs till landskapet på egen köl ska registreras inom en månad från införseldagen. Detta gäller oavsett om båten kommer från riket och tidigare varit registrerad där eller om den kommer från något annat land.

 

22 § Straffbestämmelser. Straffbestämmelserna har skrivits om för att motsvara de regler som gäller i de östra grannvattnen. Brottsrubriceringarna sjötrafiktrafikförseelse och sjötrafikbrott har införts i lagen.

 

22a-d §§ Förseelser av olika slag. Paragraferna tar upp de förseelser som kan leda till ordningsbot och där förseelsen inte är av så allvarlig art att dagsböter är motiverat. Det kan gälla hastighetsöverträdelse upp till dubbla högsta tillåtna hastigheten, brott mot vissa trafikregler som utmärkts med sjötrafikmärken eller ljussignaler, utsläpp av toalettavfallsvatten, vissa försummelser mot registreringsplikten eller försummelse att ta med viss säkerhetsutrustning.

 

22e § Åtgärdseftergift och anmärkning. Om en gärning som ska dömas enligt denna lag är ringa med beaktande av omständigheterna, får eftergift ske i fråga om anmälan, åtal och straff. Tillsynsmyndigheten kan då tilldela den som gjort sig skyldig till förseelsen en anmärkning.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om fritidsbåtar

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 4 § 1 mom., 6 § 1 mom., 14 §, 22 § 2 mom. och rubriken till 6 kap i landskapslagen om fritidsbåtar (2003:32) samt

     fogas till lagens 22 § ett nytt 3 mom. och till lagen nya 22a - 22e §§ som följer:

 

4 §

Sjöfylleri

     Den som framför en fritidsbåt eller ansvarar för navigeringen av fritids-båten

     1) efter att ha förtärt alkohol i sådan mängd att alkoholhalten medan uppgiften utförs eller därefter är minst 1,0 promille i hans eller hennes blod eller minst 0,44 milligram per liter i hans eller hennes utandningsluft eller

     2) under påverkan av annat rusmedel än alkohol eller alkohol i kombination med något annat rusmedel så att det kan antas, att han eller hon inte på ett betryggande sätt kan utföra vad som därvid åligger honom eller henne,

och omständigheterna är sådana att gärningen är ägnad att äventyra någon annans säkerhet,  döms för sjöfylleri till böter eller fängelse i högst ett år.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

6 §

Ansvar för utrustning och skick

     Den som framför en fritidsbåt ansvarar för att båten har en sådan utrustning och är i sådant skick samt har sådana övriga egenskaper som krävs för att den ska vara säker på de farvatten där den används.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

14 §

Registreringspliktens uppkomst

     Registreringsplikten uppkommer då båten första gången sjösätts eller när den därefter utrustas med en sådan motor som anges i 12 §. En registreringspliktig båt som införs till landskapet på egen köl ska registreras inom en månad från införseldagen.

 

6 kap.

Särskilda bestämmelser

 

22 §

Allmänna straffbestämmelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Den som i övrigt uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna i denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen döms för sjötrafiktrafikförseelse till böter. Är gärningen att betrakta som grov och ägnad att medföra allvarlig fara för annans liv eller hälsa eller för naturen eller den övriga miljön, ska för sjötrafikbrott dömas till böter eller till fängelse i högst ett år.

     För sjötrafiktrafikförseelse kan ordningsbot föreläggas i enlighet med bestämmelserna i detta kapitel.

22a §

Förseelser som gäller framförandet av fritidsbåten

     Den som framför en fritidsbåt kan föreläggas en ordningsbot på 60 euro för överskridande av den högsta tillåtna hastigheten med maximalt den högsta tillåtna hastigheten.

     Den som framför en fritidsbåt kan föreläggas en ordningsbot på 35 euro för ett annat än i 1 mom. avsett brott mot i 2 § 2 mom. avsedda påbud, förbud och begränsningar som sjötrafikmärken eller ljussignaler anger.

 

22b §

Förseelse mot bestämmelsen om utsläpp av toalettavfallsvatten

     Den som släpper ut toalettavfallsvatten från en fritidsbåt inom åländskt vattenområde kan föreläggas en ordningsbot på 60 euro.

 

22c §

Försummelse av registreringsbestämmelserna

     Den som äger en registreringspliktig båt kan föreläggas en ordningsbot på 35 euro för försummelse att enligt 14 § registrera båten eller försummelse att inom utsatt tid till registret göra en sådan ändringsanmälan som avses i 19 §. En ordningsbot på 35 euro kan även föreläggas den som inte förser den registrerade båten med den registerbeteckning som den tilldelats enligt 17 §.

 

22d §

Förseelser som gäller fritidsbåtens utrustning

     Den som framför en fritidsbåt som saknar länspump eller något annat redskap för tömning av båten, åror eller paddel om båten går att ro eller paddla, ett för båtens storlek lämpligt ankare med lina, eller en handbrandsläckare av sådan typ och i sådan båt som avses i landskapsförordningen (2005:65) om fritidsbåtars säkerhets- och miljökrav kan föreläggas en ordningsbot på 35 euro. En ordningsbot på 35 euro kan även föreläggas den som framför en fritidsbåt utan att det finns flytplagg i båten som till sin storlek och bärförmåga passar till var och en som befinner sig ombord.

 

22e §

Åtgärdseftergift och anmärkning

     Är en sjötrafikförseelse med hänsyn till omständigheterna ringa behöver åtal för förseelsen inte väckas och straff inte dömas ut. För en uppenbart ringa förseelse kan tillsynsmyndigheten utan att vidta andra åtgärder tilldela den som gjort sig skyldig till förseelsen en anmärkning.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

Mariehamn den 25 november 2008

 

 

L a n t r å d

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Runar Karlsson

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens framställning nr 10/2008-2009