PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2008-11-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Förslag till ändring av landskapslagen om fritidsbåtar

·       Landskapsregeringens framställning nr 10/2008-2009

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om fritidsbåtar 1

 

 

1

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om fritidsbåtar

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

4 §

Sjöfylleri

     Den som framför en fritidsbåt eller ansvarar för navigeringen av fritidsbåten

     1) efter att ha förtärt alkohol i sådan mängd att alkoholhalten medan uppgiften utförs eller därefter är minst 1,0 promille i hans eller hennes blod eller minst 0,50 milligram per liter i hans eller hennes utandningsluft eller

     2) under påverkan av annat rusmedel än alkohol eller alkohol i kombination med något annat rusmedel så att det kan antas, att han eller hon inte på ett betryggande sätt kan utföra vad som därvid åligger honom eller henne,

döms för sjöfylleri till böter eller fängelse i högst ett år.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

4 §

Sjöfylleri

     Den som framför en fritidsbåt eller ansvarar för navigeringen av fritidsbåten

     1) efter att ha förtärt alkohol i sådan mängd att alkoholhalten medan uppgiften utförs eller därefter är minst 1,0 promille i hans eller hennes blod eller minst 0,44 milligram per liter i hans eller hennes utandningsluft eller

     2) under påverkan av annat rusmedel än alkohol eller alkohol i kombination med något annat rusmedel så att det kan antas, att han eller hon inte på ett betryggande sätt kan utföra vad som därvid åligger honom eller henne,

och omständigheterna är sådana att gärningen är ägnad att äventyra någon annans säkerhet, döms för sjöfylleri till böter eller fängelse i högst ett år.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

6 §

Ansvar för utrustning och skick

     Ägaren till en fritidsbåt ansvarar för att båten har en sådan utrustning och är i sådant skick samt har sådana övriga egenskaper att den är säker på de farvatten där den används.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

6 §

Ansvar för utrustning och skick

     Den som framför en fritidsbåt ansvarar för att båten har en sådan utrustning och är i sådant skick samt har sådana övriga egenskaper som krävs för att den ska vara säker på de farvatten där den används.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

14 §

Registreringspliktens uppkomst

     Registreringsplikten uppkommer vid sjösättningen eller när en båt första gången förses med en sådan motor som anges i 12 §. En båt som införs till landskapet på egen köl blir registreringspliktig vid införseln.

 

 

14 §

Registreringspliktens uppkomst

     Registreringsplikten uppkommer båten första gången sjösätts eller när den därefter utrustas med en sådan motor som anges i 12 §. En registreringspliktig båt som införs till landskapet på egen köl ska registreras inom en månad från införseldagen.

 

 

6 kap.

Avslutande bestämmelser

 

 

 

6 kap.

Särskilda bestämmelser

 

 

22 §

Straffbestämmelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Den som i övrigt uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna i denna lag döms till böter.

 

 

 

 

22 §

Allmänna straffbestämmelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Den som i övrigt uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna i denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen döms för sjötrafiktrafikförseelse till böter. Är gärningen att betrakta som grov och ägnad att medföra allvarlig fara för annans liv eller hälsa eller för naturen eller den övriga miljön, ska för sjötrafikbrott dömas till böter eller till fängelse i högst ett år.

     För sjötrafiktrafikförseelse kan ordningsbot föreläggas i enlighet med bestämmelserna i detta kapitel.

 

 

Ny paragraf

 

 

22a §

Förseelser som gäller framförandet av fritidsbåten

     Den som framför en fritidsbåt kan föreläggas en ordningsbot på 60 euro för överskridande av den högsta tillåtna hastigheten med maximalt den högsta tillåtna hastigheten.

     Den som framför en fritidsbåt kan föreläggas en ordningsbot på 35 euro för ett annat än i 1 mom. avsett brott mot i 2 § 2 mom. avsedda påbud, förbud och begränsningar som sjötrafikmärken eller ljussignaler anger.

 

 

Ny paragraf

 

 

22b §

Förseelse mot bestämmelsen om utsläpp av toalettavfallsvatten

     Den som släpper ut toalettavfallsvatten från en fritidsbåt inom åländskt

vattenområde kan föreläggas en ordningsbot på 60 euro.

 

 

Ny paragraf

 

 

22c §

Försummelse av registreringsbestämmelserna

     Den som äger en registreringspliktig båt kan föreläggas en ordningsbot på 35 euro för försummelse att enligt 14 § registrera båten eller försummelse att inom utsatt tid till registret göra en sådan ändringsanmälan som avses i 19 §. En ordningsbot på 35 euro kan även föreläggas den som inte förser den registrerade båten med den registerbeteckning som den tilldelats enligt 17 §.

 

 

Ny paragraf

 

 

22d §

Förseelser som gäller fritidsbåtens utrustning

     Den som framför en fritidsbåt som saknar länspump eller något annat redskap för tömning av båten, åror eller paddel om båten går att ro eller paddla, ett för båtens storlek lämpligt ankare med lina, eller en handbrandsläckare av sådan typ och i sådan båt som avses i landskapsförordningen (2005:65) om fritidsbåtars säkerhets- och miljökrav kan föreläggas en ordningsbot på 35 euro. En ordningsbot på 35 euro kan även föreläggas den som framför en fritidsbåt utan att det finns flytplagg i båten som till sin storlek och bärförmåga passar till var och en som befinner sig ombord.

 

 

Ny paragraf

 

 

22e §

Åtgärdseftergift och anmärkning

     Är en sjötrafikförseelse med hänsyn till omständigheterna ringa behöver åtal för förseelsen inte väckas och straff inte dömas ut. För en uppenbart ringa förseelse kan tillsynsmyndigheten utan att vidta andra åtgärder tilldela den som gjort sig skyldig till förseelsen en anmärkning.