PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2008-10-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Ny lagstiftning om hemvårdsstöd

·       Landskapsregeringens framställning nr 3/2008-2009

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård  1

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 2 § landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård, sådan paragrafen lyder i landskapslagarna 2003/79, 2007/102 och 2007/128, en ny punkt 7 och till 2g §, sådan den lyder i landskapslagen 2007/111, en ny punkt 3 som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

     Socialvårdslagens bestämmelser gäller i landskapet med följande avvikelser:

     1) Hänvisningen i lagens 2 § till lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (FFS 733/1992) skall i landskapet avse landskapslagen (1993:71) om planering av och landskapsandel för socialvården.

     2) Bestämmelsen i lagens 8 § om statstjänsteman skall i landskapet gälla landskapstjänsteman.

     3) Bestämmelsen i lagens 10 § l mom. om skyldighet för kommun att ha en yrkesutbildad personal för verkställigheten av socialvården utgör inget hinder för att två eller flera kommuner har gemensam personal.

     4) Hänvisningen i lagens 46 § 2 mom. till rikets kommunallag (FFS 365/1995) skall i landskapet avse kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland.

     5) Hänvisningen i lagens 54 § till sådana organ som avses i 6 § 1 mom. folkhälsolagen (FFS 66/1972) skall i landskapet avse styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård.

     6) De uppgifter som enligt lagen skall skötas av socialnämnden eller annat av kommunen särskilt utsett kollegialt organ skall i landskapet skötas av socialnämnden, en annan nämnd eller kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Ny punkt

 

 

2 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     7) Hänvisningen i lagens 45 § 3 mom. till rikets förvaltningslag (FFS 434/2003) ska i landskapet avse förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.

 

 

 

2g §

     Bestämmelserna i lagen om stöd för närståendevård gäller i landskapet med följande avvikelser:

     1) Den lediga tid som en närståendevårdare har rätt till enligt lagens 4 § 1 mom. skall vara minst fem dygn per sådan kalendermånad under vilken närståendevårdaren oavbrutet eller med få avbrott varit bunden vid vården dygnet runt eller fortgående varje dag.

     2) När vårdarvodena fastställs första gången skall kommunerna beakta de indexjusteringar som gjorts i riket enligt lagens 6 §.

 

 

 

Ny punkt

 

 

2g §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3) Syskontillägg enligt 5 § landskapslagen (    :   ) om hemvårdsstöd betalas då en vårdnadshavare är närståendevårdare till ett barn och samtidigt vårdar syskon till barnet och paragrafens villkor är uppfyllda.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________