Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 6/2007-2008

 

Datum

 

 

2008-04-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och till lag om sättande ikraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen

 

 

Ÿ      Republikens presidents framställning

Ÿ      Regeringens proposition RP 23/2008 i PDF-format.