PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2008-08-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Nya behörighetskrav inom socialvården

·       Landskapsregeringens framställning nr 21/2007-2008

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård  1

L A N D S K A P S L A G om ändring av 5 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen  2

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagstiftning om kommunala tjänstemän. 4

 

 

1

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas en ny 3a § till landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

3a §

     Den som har genomgått och examinerats från en läroinrättning, vid vilken personer yrkesutbildas för att kunna fullgöra uppgifter inom socialvården, eller som har annan för uppgiften lämplig utbildning, har rätt att fullgöra uppgifter inom den socialvård som omfattas av denna lag i kommun eller kommunalförbund i landskapet under förutsättning att övriga av landskapsregeringen i landskapsförordning fastställda behörighetskrav är uppfyllda.

     Landskapsregeringen utfärdar i landskapsförordning närmare bestämmelser om de i 1 mom. ställda behörighetskraven. Om det för en uppgift inom socialvården inte är möjligt att anställa en person som uppfyller föreskrivna behörighetskrav, kan för uppgiften för högst två år i sänder anställas en person som på grundval av fullgjorda studier har tillräckliga förutsättningar att sköta uppgiften.

     Den som med stöd av denna lag anställs för ledningsuppgifter inom socialvården eller för uppgiften som socialarbetare ska inom en viss tid efter det att anställningen påbörjats i enlighet med vad som närmare bestäms i landskapsförordning genomgå en av landskapsregeringen godkänd utbildning om den lagstiftning på området som gäller i landskapet.

 

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

     Den som innan denna lag träder i kraft innehar en tjänst eller på annat sätt utför uppgifter inom socialvården och som ansetts behörig för uppgiften enligt landskapsförordningen (1995:103) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård eller motsvarande äldre bestämmelser ska fortfarande vara behörig att i enlighet med bestämmelserna i denna lag sköta uppgiften eller motsvarande uppgifter inom socialvården.

     Den som innan denna lag träder i kraft med stöd av 2 § 2 mom. landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård har beviljats undantag från behörighetskraven för yrkesutbildad personal inom socialvården får utan hinder av denna lag fortsätta att sköta uppgiften eller sköta andra motsvarande uppgifter i enlighet med vad som har bestämts i beslutet.

     Landskapsregeringen kan om särskilda skäl föreligger till och med den 31 december 2013 medge undantag från behörighetskraven enligt denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av lagen.

 

__________________

 

 

2

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 5 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 5 § 4, 5 och 23 punkten landskapslagen (   :   ) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

5 §

Särskilda avvikelser

     Vid tillämpningen av barnskyddslagen ska även i denna paragraf angivna avvikelser iakttas i landskapet:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) Hänvisningen i 13 § 1 mom. i barnskyddslagen till 10 § 1 och 2 mom. i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (FFS 272/2005) ska i landskapet avse de med stöd av landskapsförordningen (1995:103) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård tillämpliga 2 § 2 mom. och 4 § i förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (FFS 804/1992).

 

 

     5) Hänvisningen i 13 § i barnskyddslagen till 3 § i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården ska i landskapet avse den med stöd av landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård tillämpliga 2 § 2 mom. i förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     23) Hänvisningen i 60 § 2 mom. i barnskyddslagen till 10 § 4 mom. i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården ska i landskapet avse den med stöd av landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård tillämpliga 4 § i förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården.

 

 

 

 

 

5 §

Särskilda avvikelser

     Vid tillämpningen av barnskyddslagen ska även i denna paragraf angivna avvikelser iakttas i landskapet:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) Hänvisningen i 13 § 1 mom. i barnskyddslagen till 10 § 1 och 2 mom. i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (FFS 272/2005) ska i landskapet avse 3a § i landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård och med rikslagen överensstämmande bestämmelser i landskapsförordningen (  :  ) om behörighetskrav och särskild utbildning för yrkesutbildad personal inom socialvården.

     5) Hänvisningen i 13 § i barnskyddslagen till 3 § i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården ska i landskapet avse 3a § i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård och med rikslagen överensstämmande bestämmelser i landskapsförordningen om behörighetskrav och särskild utbildning för yrkesutbildad personal inom socialvården.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     23) Hänvisningen i 60 § 2 mom. i barnskyddslagen till 10 § 4 mom. i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården ska i landskapet avse 3a § i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård och med rikslagen överensstämmande bestämmelser i landskapsförordningen om behörighetskrav och särskild utbildning för yrkesutbildad personal inom socialvården.

 

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

     Den som innan denna lag träder i kraft sköter barnskyddsärenden och som ansetts behörig för uppgiften enligt landskapsförordningen (1995:103) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård eller motsvarande äldre bestämmelser ska fortfarande vara behörig att i enlighet med bestämmelserna i denna lag sköta uppgiften eller motsvarande uppgifter.

 

__________________

 

 

 

 

3

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagstiftning om kommunala tjänstemän

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas en ny 3a § till landskapslagen (2004:24) om tillämpning i landskapet Åland av lagstiftning om kommunala tjänstemän som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

3a §

Avvikelse från särskilda behörighetskrav

     Med avvikelse från bestämmelserna i 6 § 2 mom. lagen om kommunala tjänsteinnehavare kan en person anställas i offentligrättsligt anställningsförhållande tills vidare eller för viss tid oberoende av de särskilda behörighetsvillkoren, om därom föreskrivs särskilt eller kommunen av särskilda skäl beslutar något annat i ett enskilt fall.

 

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

 

__________________