PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2005-03-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Ändring av landskapslag om avbytarverksamhet för lantbrukare

·       Landskapsregeringens framställning nr 9/2004-2005

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om avbytarverksamhet för lantbrukare. 1

 

 

1

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om avbytarverksamhet för lantbrukare

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs kapitelrubriken till 2 kap, 4-7 §§, 9a §, 13 § och 16 § 1 mom. i landskapslagen (1998:57) om avbytarverksamhet för lantbrukare samt

     ändras 1 §, 2 § 4 punkten, 3 § 1, 3 och 4 mom., 9, 11 och 12 §§, 14 § 1 mom., 18 - 21 §§, 22 § 1 mom., av dessa lagrum 9 och 12 §§ sådana de lyder i landskapslagen 2003/86 som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Avbytarverksamhet för en lantbrukares semester och veckoledighet samt behov av vikariehjälp ordnas enligt bestämmelserna i denna lag.

     [Landskapsstyrelsen] skall göra det möjligt för en lantbrukare att få ledighet genom att erbjuda landskapsanställda lantbruksavbytare eller genom att helt eller delvis betala lönekostnaderna för en av lantbrukaren anställd lantbruksavbytare.

     [Landskapsstyrelsen] kan även främja uppkomsten av privata avbytarföretag genom att betala ersättning för avbytarverksamhet till sådana företag enligt 17 § och bestämmelser meddelade i landskapsförordning.

 

 

1 §

Lagens syfte

     Syftet med denna lag är att trygga lantbrukares rätt till årsledighet, veckoledighet och vikariehjälp.

     En lantbrukares avbytarhjälp ordnas genom landskapsanställda lantbruksavbytare eller genom att landskapsregeringen helt eller delvis ersätter lantbrukaren för dennes lönekostnader för en av lantbrukaren anställd lantbruksavbytare.

     Landskapsregeringen betalar också ersättning för avbytarverksamhet till privata avbytarföretag enligt bestämmelserna i 17 § och bestämmelser meddelade i landskapsförordning.

 

2 §

Definitioner

     I denna lag avses med

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) husdjursenhet olika grupper av djur som i daglig skötsel kräver en likvärdig arbetsinsats av lantbrukaren. En husdjursenhet består av

     a) en mjölkko,

     b) tre dikor eller fyra andra nötkreatur,

     c) tre hästar,

     d) tre suggor inklusive smågrisar eller 35 andra svin,

     e) fyra getter över sex månader,

     f) tio får över sex månader eller

     g) 200 höns eller 2000 broilrar.

    

 

 

2 §

Definitioner

     I denna lag avses med

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) husdjursenhet olika grupper av djur som i daglig skötsel kräver en likvärdig arbetsinsats av lantbrukaren. En husdjursenhet består av

     a) en mjölkko,

     b) tre dikor eller fyra andra nötkreatur,

     c) tre hästar,

     d) tre suggor inklusive smågrisar eller 35 andra svin,

     e) fyra getter över sex månader,

     f) tio får över sex månader,

     g) 15 strutsar eller

     h) 200 höns eller 2000 broilrar.

 

3 §

Rätt till semester, vikariehjälp och veckoledighet

     Rätt till förmånerna i denna lag har en lantbrukare från och med sin 18-årsdag till och med det kalenderår lantbrukaren fyller 65 år och en lantbrukare i åldern 15-17 år som i fråga om andra villkor än åldern uppfyller villkoren för erhållande av försäkring för minimipensionsskydd enligt lagen om pension för lantbruksföretagare.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

     Rätt till semester och veckoledighet har en lantbrukare som arbetar minst 20 timmar i veckan med kreatursskötsel. Kreatursskötseln skall under den ansökta ledigheten omfatta minst fyra husdjursenheter.

     Rätt till vikariehjälp har en lantbrukare som av en i landskapsförordning bestämd tillfällig orsak inte har möjlighet att utan vikariehjälp sköta de nödvändiga arbeten som hör till den dagliga skötseln av lantbruket. En lantbrukare som har fyllt 65 år har rätt till vikariehjälp endast om det konstaterade behovet av vikariehjälp har uppkommit före 65-årsdagen, såvida inte [landskapsstyrelsen] av särskilda generationsväxlingsskäl beslutar annat. Under de sex månader som följer efter 65-årsdagen har lantbrukaren endast rätt till vikariehjälp under 60 dagar.

 

 

3 §

Rätt till årsledighet, vikariehjälp och veckoledighet

     Rätt till förmånerna i denna lag har en lantbrukare från och med månaden efter sin 18-årsdag till och med det kalenderår lantbrukaren går i ålderspension och en lantbrukare i åldern 15-18 år som i fråga om andra villkor än åldern uppfyller villkoren för erhållande av försäkring för minimipensionsskydd enligt lagen om pension för lantbruksföretagare.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Rätt till årsledighet och veckoledighet har en lantbrukare som arbetar med kreatursskötsel som under den ansökta ledigheten omfattar minst fyra husdjursenheter.

     Rätt till vikariehjälp har en lantbrukare som av en i landskapsförordning bestämd tillfällig orsak inte har möjlighet att utan vikariehjälp sköta de nödvändiga arbeten som hör till den dagliga skötseln av lantbruket. En lantbrukare som har gått i ålderspension har rätt till vikariehjälp endast om det konstaterade behovet av vikariehjälp har uppkommit innan pensionsdagen, såvida inte landskapsregeringen av särskilda generationsväxlingsskäl beslutar annat. Under de sex månader som följer efter ålderspensionsdagen har lantbrukaren endast rätt till vikariehjälp under 60 dagar.

 

2 kap.
Förvaltningen

 

 

     Kapitelrubriken upphävs

 

4 §

Ledningen och tillsynen

     Den allmänna ledningen av och tillsynen över avbytarverksamheten ankommer på [landskapsstyrelsen].

 

 

     4 § upphävs

 

5 §

Semesternämnden

     För fullgörande av de i 4 § avsedda uppgifterna tillsätter [landskapsstyrelsen] en semesternämnd för två år i sänder. Semesternämnden skall bestå av en ordförande och fyra ledamöter jämte personliga ersättare för dem. Minst två av ledamöterna jämte deras ersättare skall representera lantbrukarna i landskapet. Nämnden väljer inom sig en vice ordförande för nämndens mandattid. [Landskapsstyrelsen] skall dessutom förordna en sekreterare, vilken inte samtidigt kan vara medlem i semesternämnden.

     Nämndens medlemmar handlar under tjänsteansvar.

     Närmare bestämmelser om de uppgifter som åligger semesternämnden utfärdas i landskapsförordning och genom reglemente.

 

 

     5 § upphävs

 

6 §

Semesternämndens sekreterare och ledande lantbruksavbytare

     Semesternämndens sekreterare handhar den allmänna förvaltningen av avbytarverksamheten.

     Om ledningen av och tillsynen över avbytarverksamheten kräver det kan [landskapsstyrelsen] anställa en ledande lantbruksavbytare.

     Kompetenskrav för semesternämndens sekreterare och lantbruksavbytarna fastställs av [landskapsstyrelsen].

 

 

     6 § upphävs

 

7 §

Ansvaret för ordnande av avbytarverksamhet

     [Landskapsstyrelsen] skall ordna avbytarverksamheten genom att anställa ett tillräckligt antal lantbruksavbytare eller genom att köpa tjänster av en privat producent.

 

 

     7 § upphävs

 

9 §

Semester

     En lantbrukare har rätt att under ett kalenderår på ansökan få lantbruksavbytare i 24 dagar för semester. Ansökan om semester görs skriftligen på en speciell blankett hos semesternämnden senast den 31 januari under det år ledigheten önskas, dock inte senare än 14 dagar innan den planerade semesterns början. En för sent inlämnad semesteransökan leder till att lantbrukaren förlorar rätten till semester med en dag per påbörjad vecka efter den sista inlämningsdagen. Har ansökan inte kommit semesternämnden tillhanda senast den första vardagen i mars förlorar lantbrukaren rätten till lantbruksavbytare för semester under kalenderåret. Lantbrukaren har dock rätt att komplettera eller ändra sin ansökan efter tidsfristens utgång.

     På ett lantbruk som har minst fyra men mindre än tio husdjursenheter och som drivs av två lantbrukare som båda har rätt till semester skall semestern tas ut samtidigt om lantbruket kan skötas av en lantbruksavbytare utan risk för störningar i driften av lantbruket. På lantbruk med större besättningar kan lantbrukarna ta semester vid olika tidpunkter.

 

 

9 §

Gårdsvis årsledighet

     Ett lantbruk som har minst fyra men mindre än tolv husdjursenheter har rätt att under ett kalenderår få lantbruksavbytare i 24 dagar för lantbrukarens årsledighet.

     Ett lantbruk som har minst tolv husdjursenheter har rätt till lantbruksavbytare i 33 dagar per kalenderår för lantbrukarens årsledighet.

     På lantbruk som drivs av två eller flera lantbrukare som har rätt till årsledighet skall ledigheten tas ut samtidigt.

     Under lantbruksavbytarens första arbetspass skall en av gårdens lantbrukare närvara för att instruera lantbruksavbytaren om rutinerna på gården. Detta arbetspass räknas in i årsledigheten.

     För lantbruk som anlitar landskapsanställda lantbruksavbytare är fyra av lantbrukets årsledighetsdagar jourdagar. Under dessa dagar måste en lantbrukare finnas tillgänglig på gården för att kunna ta över skötseln av djuren om lantbruksavbytaren, i händelse av sjukdom eller annan akut orsak på någon annan gård, måste avbryta avbytarverksamheten. Jourdagarna skall läggas i början och/eller i slutet av årsledighetsperioden om inte lantbrukaren har andra önskemål som kan tillgodoses av den ledande lantbruksavbytaren.

 

9a §

Utökad semester

     På ett lantbruk med minst tio husdjursenheter och med endast en semesterberättigad lantbrukare har lantbrukaren rätt till lantbruksavbytare i 31 dagar för semester. Detsamma gäller på lantbruk med minst tio husdjursenheter som drivs av flera semesterberättigade lantbrukare under förutsättning att två av gårdens semesterberättigade lantbrukare väljer att ta ut all semester samtidigt och lantbruket under semesterperioden kan skötas av en lantbruksavbytare utan risk för störningar i driften

 

 

     9a § upphävs

 

11 §

Lantbrukarens informationsskyldighet

     Lantbrukaren skall i samband med ansökan om semester lämna uppgift till semesternämndens sekreterare om hur avbytet skall ordnas. Lantbrukaren kan välja att utnyttja landskapets avbytarverksamhet eller ett privat avbytarföretag eller anställa en egen lantbruksavbytare.

     Lantbrukaren skall även lämna uppgift om

     1) antal och slag av husdjur,

     2) mekaniseringsgraden på gården och

     3) andra särskilda omständigheter som kan ha betydelse för skötseln av lantbruket samt i övrigt lämna den information som semesternämndens sekreterare begär.

 

 

11 §

Ansökan om årsledighet

     Ansökan om årsledighet görs skriftligen på en blankett som finns att hämta hos den ledande lantbruksavbytaren. Blanketten skall ha inkommit till den ledande lantbruksavbytaren senast den 31 januari under det år ledigheten önskas, dock inte senare än 14 dagar före den ansökta årsledighetens början. En för sent inlämnad ansökan leder till att lantbruket förlorar rätten till årsledighet med en dag per påbörjad vecka efter den sista inlämningsdagen. Har ansökan inte inkommit till den ledande lantbruksavbytaren senast den första vardagen i mars förlorar lantbruket rätten till lantbruksavbytare för årsledighet under kalenderåret. Lantbrukaren har dock rätt att komplettera eller ändra sin ansökan fram till 14 dagar innan ledighetens början.

     Lantbrukaren skall i ansökan om årsledighet uppge om denne vill utnyttja landskapets avbytarverksamhet, ett privat avbytarföretag eller anställa en egen lantbruksavbytare.

     Lantbrukaren skall även lämna uppgift om

     1) antal och slag av husdjur,

     2) mekaniseringsgraden på gården och

     3) andra särskilda omständigheter som kan ha betydelse för skötseln av lantbruket samt i övrigt lämna den information som den ledande lantbruksavbytaren begär.

 

12 §

Bestämmande av tiden för semester

     Beslut om beviljande av semester eller veckoledighet skall fattas och meddelas lantbrukaren i tillräckligt god tid före den ansökta semesterns eller veckoledighetens början.

     Kan semesternämndens sekreterare inte anvisa lantbrukaren en lantbruksavbytare under den tid lantbrukaren önskar skall lantbrukaren ges besked om när lediga lantbruksavbytare finns och beredas tillfälle att ändra tiden för semester eller veckoledighet innan beslut fattas.

     Samtycker inte lantbrukaren till att ta semester eller veckoledighet eller en del därav då semesternämnden har en ledig lantbruksavbytare och kan lantbrukaren inte anföra godtagbara skäl, förloras rätten till ledigheten. Detsamma gäller om lantbrukaren utan godtagbar orsak vägrar ta emot den lantbruksavbytare som semesternämnden anvisat. Finns det inga lediga lantbruksavbytare att tillgå har lantbrukaren rätt att på ansökan få resterande semesterdagar flyttade till nästa år.

     En lantbrukare skall om möjligt förlägga sin semester, veckoledighet eller del därav till en tidpunkt då stora säsongbetonade eller för lantbrukets ekonomiska ställning viktiga arbetsuppgifter inte behöver utföras.

     Om lantbrukaren på grund av sjukdom eller av annan godtagbar orsak inte kan ta semester under den tid då lantbruksavbytare reserverats för lantbrukarens räkning, kan hela eller delar av årets semester framskjutas till en senare tidpunkt under året eller sparas till det därpå följande året.

 

 

12 §

Bestämmande av tiden för ledigheten

     En lantbrukare skall om möjligt förlägga sin årsledighet eller veckoledighet till en tidpunkt då stora säsongbetonade eller för lantbrukets ekonomiska ställning viktiga arbetsuppgifter inte behöver utföras.

     Beslut om beviljande av årsledighet eller veckoledighet skall fattas och meddelas lantbrukaren i god tid innan den ansökta ledigheten börjar.

     Kan den ledande lantbruksavbytaren inte erbjuda lantbrukaren en lantbruksavbytare under den tid lantbrukaren önskar skall lantbrukaren ges besked om när lediga lantbruksavbytare finns och beredas tillfälle att ändra tiden för årsledigheten eller veckoledigheten. Finns det inga lediga lantbruksavbytare att tillgå har lantbrukaren rätt att välja mellan att få resterande årsledighetsdagar flyttade till nästa år eller att få ersättning motsvarande ersättningen för en privat lantbruksavbytare.

     Om lantbrukaren utan godtagbara skäl vägrar ta ut årsledigheten eller veckoledigheten eller en del därav då den ledande lantbruksavbytaren har anvisat en lantbruksavbytare går lantbrukaren till denna del miste om sin rätt till den sökta avbytartjänsten. Detsamma gäller om lantbrukaren utan godtagbar orsak vägrar ta emot den lantbruksavbytare som reserverats för dennes räkning.

     Om lantbrukaren på grund av sjukdom eller av annan godtagbar orsak inte kan ta årsledighet under den tid då lantbruksavbytare reserverats för dennes räkning, kan hela eller delar av årets årsledighet framskjutas till en senare tidpunkt under året eller sparas till det därpå följande året.

 

 

13 §

Följderna av en utökning av lantbruksavbytarens uppgifter

     Om ett lantbruk drivs av två semesterberättigade lantbrukare och en lantbrukare under den andras semester inte fullgör sina skyldigheter enligt den arbetsfördelning som gjorts upp med lantbruksavbytaren och inte heller ordnar en vikarie, anses lantbrukaren ha haft semester under de dagar lantbruksavbytaren skött arbetsuppgifter som varit nödvändiga för att trygga lantbrukets fortsatta drift. Om det inte är möjligt att anse nämnda dagar som semesterdagar, skall den person som överlastat sina arbetsuppgifter på lantbruksavbytaren ersätta den del av kostnaderna för avbytartjänsten som kan anses ha förorsakats av handlandet.

 

 

     13 § upphävs

 

14 §

Vikariehjälp

     Begäran om vikariehjälp görs hos semesternämndens sekreterare. Både idkare av kreatursskötsel och lantbrukare som endast bedriver växtodling har rätt till vikariehjälp. Semesternämndens sekreterare uppskattar storleken av den totala arbetstiden på lantbruket och den arbetstid som åtgår för den frånvarande lantbrukarens arbetsuppgifter. Vikariehjälp beviljas endast om det inte finns någon annan inom lantbruket som har möjlighet att sköta den frånvarande lantbrukarens arbetsuppgifter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

14 §

Vikariehjälp

     Begäran om vikariehjälp görs hos den ledande lantbruksavbytaren. Både lantbrukare som bedriver kreatursskötsel och lantbrukare som endast har växtodlingar har rätt till vikariehjälp. Den ledande lantbruksavbytaren uppskattar storleken av den totala arbetstiden på lantbruket och den arbetstid som åtgår för den frånvarande lantbrukarens arbetsuppgifter. Vikariehjälp beviljas endast om det inte finns någon annan inom lantbruket som har möjlighet att sköta den frånvarande lantbrukarens arbetsuppgifter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

16 §

Lantbruksavbytarens arbetsuppgifter

     Omfattningen av en avbytardag skall motsvara den genomsnittliga arbetstiden för den lantbrukare som lantbruksavbytaren arbetar för.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

16 §

Lantbruksavbytarens arbetsuppgifter

     1 mom. upphävs.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

18 §

Semesternämndens rätt till information

     Semesternämnden har rätt att av skatte- och andra myndigheter erhålla erforderliga uppgifter och utredningar för verkställigheten av denna lag.

 

 

18 §

Landskapsregeringens rätt till information

     Landskapsregeringen har rätt att av skatte- och andra myndigheter erhålla erforderliga uppgifter och utredningar för verkställigheten av denna lag.

 

19 §

Andra uppgifter för landskapsanställda lantbruksavbytare

     På ansökan av en lantbrukare eller enligt särskilt avtal med sammanslutning av lantbrukare kan semesternämnden anvisa landskapsanställda lantbruksavbytare även för andra än i denna lag avsedda uppgifter. För dessa uppgifter uppbärs ersättning för de faktiska kostnader som [landskapsstyrelsen] åsamkas av lantbruksavbytarens lön, socialskydd och övriga utgifter.

 

 

 

19 §

Andra uppgifter för landskapsanställda lantbruksavbytare

     På ansökan av en lantbrukare eller enligt särskilt avtal med sammanslutning av lantbrukare kan den ledande lantbruksavbytaren anvisa landskapsanställda lantbruksavbytare även för andra än i denna lag avsedda uppgifter mot en ersättning som motsvarar de faktiska lönekostnader som landskapsregeringen har för lantbruksavbytaren.

 

20 §

Ersättningsanspråk

     En lantbrukare som anser sig ha lidit ekonomisk skada på grund av arbete som en av [landskapsstyrelsens] lantbruksavbytare har utfört eller försummat kan skriftligen yrka på ersättning hos semesternämndens sekreterare. I yrkandet, som skall ha inkommit till semesternämndens sekreterare senast 30 dagar från det att lantbrukaren fick kännedom om skadan, skall omständigheterna kring skadan och storleken på den ekonomiska förlust som lantbrukaren lidit anges.

 

 

 

20 §

Ersättningsanspråk

     En lantbrukare som anser sig ha lidit ekonomisk skada på grund av arbete som en av landskapsregeringens lantbruksavbytare har utfört eller försummat kan skriftligen yrka på ersättning hos den ledande lantbruksavbytaren. I yrkandet, som skall ha inkommit till den ledande lantbruksavbytaren senast 30 dagar från det att lantbrukaren fick kännedom om skadan, skall omständigheterna kring skadan och storleken på den ekonomiska förlust som lantbrukaren lidit anges.

 

21 §

Rättelseyrkande

     En lantbrukare som är missnöjd med ett beslut som semesternämndens sekreterare eller den ledande lantbruksavbytaren har fattat kan inom 14 dagar från delgivningen av beslutet skriftligen begära rättelse hos semesternämnden. I rättelseyrkandet, som läggs till grund för semesternämndens prövning, skall anges vilket beslut som önskas rättat och de omständigheter som rättelseyrkandet grundar sig på.

 

 

21 §

Rättelseyrkande

     En lantbrukare som är missnöjd med ett beslut som den ledande lantbruksavbytaren har fattat kan inom 14 dagar från delgivningen av beslutet skriftligen begära rättelse hos den ledande lantbruksavbytaren. I rättelseyrkandet, som läggs till grund för den ledande lantbruksavbytarens prövning, skall anges vilket beslut som önskas rättat och de omständigheter som rättelseyrkandet grundar sig på.

 

22 §

Sökande av ändring

     Beslut som semesternämnden har fattat med stöd av 21 § får överklagas till Ålands förvaltningsdomstol. Överklagandet skall ha inkommit till domstolen inom 30 dagar från delgivningen av beslutet. Fortsatta besvär till högsta förvaltningsdomstolen är möjliga endast när det gäller beslut som avser återbetalning av felaktigt utnyttjad avbytarverksamhet som avses i 13 eller 15 §.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

22 §

Sökande av ändring

     Beslut som den ledande lantbruksavbytaren har fattat med stöd av 21 § får överklagas till Ålands förvaltningsdomstol. Överklagandet skall ha inkommit till domstolen inom 30 dagar från delgivningen av beslutet. Fortsatta besvär till högsta förvaltningsdomstolen är möjliga endast när det gäller beslut som avser återbetalning av felaktigt utnyttjad avbytarverksamhet som avses i 15 §.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

__________________