Ålands landskapsstyrelse

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2004-02-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsstyrelsens framställning

Ändring av djurskyddslagen

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 7/2003-2004

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av djurskyddslagen för landskapet Åland. 1

 

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av djurskyddslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ersätts i 8, 14, 21, 33–36, 39–46, 49, 50, 54, 60, 63 och 68 §§ djurskyddslagen den 29 september 1998 för landskapet Åland (95/1998) ordet ”landskapsstyrelsen” i olika böjningsformer med ”landskapsregeringen” i motsvarande former,

     ändras lagens 58 och 59 §§ samt

     fogas till lagen en ny 6a § som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

(ny paragraf)

 

 

6a §

Uppdragsgivares ansvar

     Den som anställer eller anlitar någon för skötsel eller tillsyn av djur skall se till att den som anställs eller anlitas har de kunskaper som krävs i fråga om djurskötsel och krav med avseende på djurens välbefinnande.

     Genom landskapsförordning kan närmare bestämmelser utfärdas om kompetenskrav vid djurhållning.

 

58 §

Djurskyddsförseelse

     Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     5) försummar skyldighet som föreskrivs i eller med stöd av 4 §, 14 § 2 mom., 15, 17, 18, 37 eller 40 §

     skall för djurskyddsförseelse dömas till böter, om det inte i någon annan lag föreskrivs ett strängare straff för gärningen.

 

 

58 §

Djurskyddsförseelse

     Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     5) försummar skyldighet som föreskrivs i eller med stöd av 4 eller 6a §, 14 § 2 mom., 15, 17, 18, 37 eller 40 §

     skall för djurskyddsförseelse dömas till böter, om det inte i någon annan lag föreskrivs ett strängare straff för gärningen.

 

59 §

Djurplågeri

     Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet

     1) handlar i strid med 3, 5–7, 9–12, 23–25, 29, 31 eller 32 § eller med bestämmelser som utfärdats med stöd av dem,

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     skall för djurplågeri dömas till böter eller fängelse i högst två år, om det inte i någon annan lag föreskrivs ett strängare straff för gärningen.

 

 

 

59 §

Djurplågeri

     Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet

     1) handlar i strid med 3, 5, 6, 7, 9–12, 23–25, 29, 31 eller 32 § eller med bestämmelser som utfärdats med stöd av dem,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     skall för djurplågeri dömas till böter eller fängelse i högst två år, om det inte i någon annan lag föreskrivs ett strängare straff för gärningen.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den …