Ålands landskapsstyrelse

FRAMSTÄLLNING nr 1/2001-2002

 

Datum

Arkivbeteckning

 

2001-10-18

FR0120012002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 


Införande av eurobelopp i 4 § blankettlagen om utkomststöd

 

I N N E H Å L L

Förslag. 1

Motivering. 2

1. Införandet av euro. 2

2. Förslag till ändring av 4 § 2 mom. blankettlagen om utkomststöd. 2

3. Förslagets verkningar2

Lagförslag. 3

L A N D S K A P S L A G om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd  3

Bilagor4

 

 

Förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att 4 § blankettlagen om utkomststöd ändras så att de nu gällande markbeloppen omvandlas till euro och cent

 

__________________


 

Motivering

 

1. Införandet av euro

 

Europeiska ekonomiska och monetära unionens gemensamma valutasystem håller på att införas i ett antal europeiska länder. Finska mark, liksom flera andra valutor, skall ersättas med euro. Den 1 januari 1999 fastställdes den fasta omräkningskursen som innebär att en euro är 5,94573 mark. Samtidigt infördes euron som kontovaluta. Euron skall tas i bruk som kontantvaluta den 1 januari 2002 och därmed kommer den offentliga förvaltningen att betala ut alla förmåner i euro.  Från och med den 1 mars 2002 kommer mark inte längre att vara laglig valuta.

     Ett stort antal landskapsförfattningar innehåller belopp i mark.  Från juridisk synpunkt är det inte nödvändigt att i författningarna ändra beloppen till euro, eftersom det finns omräkningsbestämmelser i rådets förordningar (EG) nr 1103/97 och 974/98 och dessa bestämmelser kan tillämpas utan några nationella lagstiftningsåtgärder. För att underlätta rättstillämpningen och göra författningarna lätta att förstå, bör markbelopp i författningar dock ersättas med belopp uttryckta i euro och cent.

 

2. Förslag till ändring av 4 § 2 mom. blankettlagen om utkomststöd

 

Utkomststöd består, enligt 4 § 1mom. blankettlagen om utkomststöd, av en grunddel och en tilläggsdel. I 4 § 2 mom. finns det angivet i mark hur stor grunddelen är för fem olika kategorier bidragstagare. Grunddelens belopp justeras, enligt 1 § landskapsförordningen om utkomststöd (67/1998), årligen i januari i samma proportion som den del av konsumentprisindex för Åland, vilken motsvarar de varor och tjänster som täcks med grunddelen. Vid den senaste justeringen blev beloppen 2.106 mark för ensamboende och ensamförsörjare, 1.791 mark för andra personer som fyllt 17 år, 1.538 mark för en person som fyllt 17 år och som bor hos ena eller båda föräldrarna, 1.475 mark för barn i åldern 10-16 år och 1.391 mark för barn under 10 år. Det föreslås att de senast justerade beloppen  omvandlas till euro i enlighet med den fasta omräkningskursen och avrundas till närmaste cent, jämlikt artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 1103/97.

 

3. Förslagets verkningar

 

Förslaget medför inga ekonomiska eller organisatoriska ändringar och påverkar inte heller miljön eller jämställdheten mellan könen.


 

Lagförslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 § 2 mom. landskapslagen den 11 juni 1998 om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd (66/1998), sådant det lyder i landskapslagen den 1 juli 1999 (47/1999), som följer:

 

4 §

Landskapsförordning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -               Utkomststödets grunddel per månad är

     1) 354,20 euro för ensamboende och ensamförsörjare,

     2) 301,22 euro för andra personer som fyllt 17 år,

     3) 258,67 euro för en person som fyllt 17 år och som bor hos ena eller båda föräldrarna,

     4) 248,08 euro för barn i åldern 10-16 år och

     5) 233,95 euro för barn under 10 år.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

__________________

 

 

Mariehamn den 18 oktober 2001

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Sune Eriksson

 


Bilagor

 

·       Parallelltexter