Ålands landskapsstyrelse

PARALLELLTEXT till FR nr 12/1999-2000

 

Datum

Arkivbeteckning

 

2000-03-09

FR1219992000P.doc

 

 

 

 

 

 


 

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 4 § kommunalskattelagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 § kommunalskattelagen den 17 juni 1993 för landskapet Åland (37/1993), sådan den lyder i landskapslagen den 28 februari 1998 (17/1998), som följer:

 

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §

Kommunalskatteprocenten för samfund och samfällda förmåner

     Samfund och samfällda förmåner skall på den beskattningsbara inkomsten betala 11,20 % i kommunalskatt.

4 §

Kommunalskatteprocenten för samfund och samfällda förmåner

     Samfund och samfällda förmåner skall på den beskattningsbara inkomsten betala 10,8025 % i kommunalskatt. Den­na kommunalskatteprocent är dock 10,5531 % för skatteåret 2000.

 

 

     Denna lag träder omedelbart i kraft och tillämpas första gången vid den be­skattning som skall verkställas för år 2000.

__________________