Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SPÖRSMÅL nr 2/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Harry Jansson m.fl.

2019-05-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

Avbrytande av påbörjad upphandling av Gripö-projektet

 

Ålandsdelegationen har den 16 april 2019 beslutat avslå Ålands lagtings ansökan om extra anslag för investeringar i utbyggnad av infrastruktur. I sitt beslut konstaterar Ålandsdelegationen att extra anslag inte kan komma ifråga för utbyte alternativt grundrenovering av broar med hänvisning till att dylika åtgärder bör anses utgöra s.k. sedvanligt väg- och brounderhåll.

Vad gäller den andra delen av ansökan om extra anslag, den s.k. Gripö-bron om 538 meter på västra Föglö, motiverar Ålandsdelegationen förkastandet bland annat med att Högsta förvaltningsdomstolen ännu inte hunnit pröva anförda besvär.

Däremot ger Ålandsdelegationen samtidigt ett tydligt besked om att lagtinget kan ansöka på nytt och att utfallet då blir ett annat om underlaget är tillräckligt väl genomarbetat. Ålandsdelegationen efterlyser bland annat en bättre helhetsutredning och en fördjupad projektbeskrivning.

Oaktat sistnämnda faktum har landskapsregeringen ändå utannonserat upphandlingen av Gripö-bron. Slutsatsen är att landskapsregeringen hellre skuldsätter ålänningarna än tar den tid som behövs för att ta fram en hållbar ansökan om extra anslag. Eftersom lagtinget inte i efterhand kan ansöka om extra anslag, kommer Åland att gå miste om åtskilliga miljoner om projektet drivs vidare. Detta är en oansvarig politik i ett läge där Åland på egen hand ska finansiera bland annat förnyelsen av brobeståndet.

Undertecknade anser därför att åtgärden är förhastad och direkt märklig både i ljuset av Ålandsdelegationens besked och då de juridiska förutsättningarna för projektet ännu saknas. Vi anser därför att lagtinget bör kräva att landskapsregeringen omprövar beslutet om påbörjad upphandling.

 

Med hänvisning till ovanstående och med stöd av 37 § 1 mom. lagtingsordningen ställer vi till landskapsregeringen följande spörsmål:

 

 

Vilken beredskap har landskapsregeringen att avbryta den påbörjade upphandlingen av Gripö-projektet med hänvisning till finansieringsbehovet för övriga infrastrukturella satsningar?

 

 

 

Mariehamn den 22.05.2019

 

 

 

 

 

 

Harry Jansson

Axel Jonsson

 

 

 

 

 

 

Jörgen Pettersson                                     

 

 

Brage Eklund

 

 

Bert Häggblom

 

 

Lars Häggblom

 

 

Runar Karlsson

 

 

Roger Nordlund