Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SPÖRSMÅL nr 1/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Harry Janssons m.fl.

2018-05-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Arvodena för PAF-styrelsen 2018

 

 

Den verksamhet som det offentliga Åland driver genom Ålands Penningautomatförening (PAF) är av oerhört stor samhällelig betydelse. Överskotten från PAF har under årens lopp möjliggjort angelägna satsningar inom bl.a. det socialpolitiska området samtidigt som lagtinget haft möjlighet att främja utvecklingen av den s.k. tredje sektorns ideella insatser för  den åländska befolkningen.

Samtidigt är all spelverksamhet, oavsett ändamålet för avkastningen, ständigt föremål för granskning och kritik. Spelbranschen brottas ofrånkomligen med direkta spelmissbruk vars konsekvenser kan bli omfattande och drabba även anhöriga och omgivningen i övrigt. I Ålands fall är det oerhört angeläget att ansvarsfullt spelande kompletteras med ett ansvarsfullt ägande.

Landskapsregeringen har genom finansminister Mats Perämaa den 23 maj 2018 beslutat att mångdubbla ersättningen till ordföranden och samtidigt fördubbla den övriga PF-styrelsens årsarvoden. Denna drastiska höjning av arvodena finner undertecknade att inte är ett uttryck för ett ansvarsfullt ägande samtidigt som vi anser att beslutet strider mot landskapsstyrelsens egna styrdokument  Ägarpolicy och riktlinjer för landskapsägda bolag och penningautomatföreningen.

Enligt nämnda styrdokument ska följande iakttas ifråga om ersättningarna till styrelserna i ovan nämnda bolag:

 

3.5. Styrelsearvoden

Inför beslut på stämman om styrelsens arvoden ska en analys göras där arvodenas nivå jämförs med arvodena i andra jämförbara bolag. Arvodena ska vara konkurrenskraftiga, men inte marknadsledande.

Det nu beslutade ersättningsnivåerna ligger i jämförelse med de betydligt större statliga aktörerna i Sverige och Finland på en alltför hög nivå. Ifall inte beslutet ändras föreligger det risk för att ersättningarna överlag inom landskapsregeringens bolag höjs med åtföljande påverkan på budgetutrymmet. PAF-beslutet kan även få återverkningar på övriga styrelsearvoden inom det offentliga där ersättningarna överlag hittills hållits på en rimlig nivå trots det stora ansvar som följer med uppdragena.

 

 

Med hänvisning till ovanstående och med stöd av 37 § lagtingsordningen ställer vi till landskapsregeringen följande spörsmål:

 

Avser landskapsregeringen att ompröva beslutet om de nya ersättningarna till styrelsen för Ålands Penningautomatförening eftersom beslutet står i strid med de egna riktlinjerna och inte kan anses vara rimliga i förhållande till uppdragets omfattning?

 

 

Mariehamn den 28 maj 2018

 

 

Harry Jansson

 

 

Roger Nordlund

 

 

Axel Jonsson

 

 

Brage Eklund

 

 

Mikael Lindholm

 

 

Lars Häggblom

 

 

Bert Häggblom

 

 

Fredrik Fredlund

 

 

Runar Karlsson

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Jörgen Pettersson