Adobe Systems                                                                                               BERÄTTELSE nr 2/2017-2018

                                                                                                                             

                                                                                               Datum                                    Nr

                                                                                               09.05.2018                    13/2018

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 

 

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2017

 

Landskapsrevisionen avger härmed till lagtinget sin i 7 § 3 mom. landskapslagen om Landskapsrevisionen avsedda berättelse om sin verksamhet under år 2017.

 

 

 

 

 

 

Mariehamn, den 9 maj 2018

 

 

 

 

Dan Bergman

Landskapsrevisor

 


Bakgrund

 

Landskapsrevisionens granskning sker i form av årlig revision och effektivitetsrevision. Effektivitetsrevisionen har till syfte att bedöma om budgetmedlen har använts i enlighet med principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet. Granskningen ska främja en sådan utveckling att landskapet med hänsyn till allmänna samhällsintressen får ett effektivt utbyte av sina insatser.

 

Landskapsrevisionen leds av landskapsrevisorn. En tjänst som revisor finns ytterligare vid myndigheten. Till tjänstens ansvarsområde hör i huvudsak revision av EU:s strukturfondsprogram i enlighet med EU-kommissionens bestämmelser.

 

Landskapsrevisorn beslutar självständigt vad som ska granskas och hur granskningen ska bedrivas samt om slutsatserna av granskningen. Landskapsrevisorn fastställer årligen en granskningsplan för Landskapsrevisionens verksamhet.

 

 

 

Revision av årsredovisningen

 

Revisionsberättelsen för 2016 överlämnades till landskapsregeringen den 27.4.2017. Från och med finansåret 2015 genomfördes en förändring genom att en ny budgetstruktur och budgetering utgående från affärsbokföringens redovisningsprinciper infördes. Landskapets bokslut är uppgjort enligt bokföringslagen och bokföringsnämndens kommunsektions anvisningar i tillämpliga delar.

 

Landskapets fastighetsverk startade sin verksamhet 1.1.2016. Landskapets alla fastigheter, förutom ÅHS och infrastrukturavdelningens område på Möckelö, överfördes till fastighetsverket.

 

Fastigheterna som överfördes värderades om. Beräkningarna resulterade i en uppvärdering av det överförda fastighetsbeståndet om totalt 57,5 MEUR. I landskapets bokslut 2016 uppstod en extraordinär intäkt motsvarande uppvärderingen, vilket ledde till ett överskott om 42 MEUR på den sista raden i resultaträkningen. Resultatet efter avskrivningar var negativt 15,5 MEUR. Även årsbidraget var negativt 3,8 MEUR.

 

Konstateras att IT är ett särskilt problemområde inom landskapsförvaltningen. Effektiviteten lider på grund av undermåliga IT-system. Risker för störningar i olika verksamheter ökar på grund av brister i applikationer och IT-infrastruktur.

 

Revisionsberättelsen finns publicerad på landskapsrevisionens webbplats www.revisionen.ax.

 

 

Effektivitetsrevision

 

Eftersom Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) utgör en stor andel av landskapets budget utförs årliga granskningar av organisationen.

 

För granskningen av ÅHS anlitar Landskapsrevisionen ett utomstående revisionssamfund som kan tillhandahålla certifierade revisorer. En ny upphandling genomfördes 2017. Ramavtal med BDO Audiator Ab tecknades för åren 2017-19 med möjlighet till ett års förlängning. Uppdragets omfattning uppskattas till 30 arbetsdagar per år.

 

Revisionssamfundet och Landskapsrevisionen överenskommer årligen om en revisionsplan. Under 2017 har ekonomistyrningsprocessen, inköpsfunktionen och försäljningsfunktionen inom ÅHS granskats.

 

Inom ramen för granskningen av inköpsfunktionen ingick en ADB-stödd granskning av ÅHS mervärdesskattekonteringar av inköpsfakturor. 2014 gjordes en liknande granskning. Båda granskningarna visade att ÅHS i alla fall där det varit möjligt inte utnyttjat schablonavdraget på 5 % enligt mervärdesskattelagens § 130a.

 

Totalt uppskattas det under perioden 2011-2017 röra sig om över 500.000 euro som ÅHS har att få i mervärdesskatteåterbäring. Granskningarna påvisar att ÅHS behöver stärka kunskapen om de mervärdesskatteregler som gäller inom hälso- och sjukvårdsbranschen.

 

Utöver granskningen av ÅHS omfattade landskapsrevisionens granskningsplan för 2017 granskningar av Ålands folkhögskola samt personaladministrativa frågor inom landskapets allmänna förvaltning.

 

I februari 2018 överlämnades en berättelse med resultaten från effektivitetsrevisionen till lagtinget. Berättelsen innehåller en kortfattad redogörelse av granskningsresultaten samt de viktigaste slutsatserna i följande rapporter:

 

-Effektivitetsrevision av ekonomistyrningsprocessen inom ÅHS – BDO Audiator 5.1.2018

-Effektivitetsrevision av inköpsfunktionen inom ÅHS – BDO Audiator 5.1.2018

-Effektivitetsrevision av försäljningsfunktionen inom ÅHS – BDO Audiator 9.2.2018

-          Granskning av Ålands folkhögskola – Landskapsrevisionen 20.2.2018

-          Granskning av personaladministrativa frågor inom landskapets allmänna förvaltning – Landskapsrevisionen 22.2.2018

 

Granskningsresultaten i sin helhet framgår av rapporterna vilka publicerats på landskapsrevisionens webbplats www.revisionen.ax.

 

 

EU-revision

 

Landskapsrevisionen ansvarar för granskningen av EU:s strukturfondsprogram på Åland i enlighet med de bestämmelser som EU-kommissionen utfärdar. Granskningen omfattar programmen för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF) och Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF). Ytterligare granskar Landskapsrevisionen projekt som bedrivs på Åland inom det gränsöverskridande samarbetsprogrammet Central Baltic Interreg IV A.

 

EU-revisionen kan indelas i två delar, dels granskningen av stöd till enskilda insatser, dels systemgranskningar av respektive strukturfonds förvaltnings- och kontrollsystem. Under 2017 genomfördes inga systemgranskningar eftersom IT-system och rutiner för den nya programperioden 2014 – 2020 inte till fullo tagits i bruk.

 

Under året uppgjordes slutligt utlåtande och slutlig kontrollrapport för den gamla programperioden 2007 – 2013. Några tilläggsgranskningar av enskilda insatser måste göras innan slutlig kontrollrapport för ERUF/ESF godkändes av EU-kommissionen. Granskningsresultaten avhandlades vid ett årligt samordningsmöte i Bryssel.

 

Inför den nya programperioden 2014-2020 hade revisionsmyndigheten till uppgift att avge ett yttrande och en rapport gällande utnämning av myndigheter som handhar ERUF/ESF- och EHFF-programmen. Utnämningsprocessen försenades eftersom det inte var möjligt att verifiera att IT-systemet som används vid stödhanteringen fungerar tillräckligt väl. Granskning av insatser inom den nya programperioden har inte utförts eftersom ansökning av medel från EU-kommissionen inte skickades in från Åland under året.

 

Under 2017 avlämnades följande granskningsrapporter:

 

-          4 st. tilläggsgranskningar av insatser inom ERUF 2007-2013

-          1 st. granskning av insats inom EFF 2007-2013

-          3 st. granskningar av insatser inom Central Baltic Interreg IV A 2014-2020

-          Årlig kontrollrapport och revisionsuttalande 2016 ERUF/ESF 2014-2020

-          Årlig kontrollrapport och revisionsuttalande 2016 EHFF 2014-2020

-          Slutligt utlåtande och slutlig kontrollrapport ERUF/ESF för perioden 2007-2013

-          Slutdeklaration och slutlig kontrollrapport EFF för perioden 2007-2013

-          Yttrande och rapport gällande utnämning av myndigheter ERUF/ESF för perioden 2014-2020

-          Yttrande och rapport gällande utnämning av myndigheter EHFF för perioden 2014-2020

 

 

 

Övrigt

 

Nordens Institut på Åland granskades och en revisionsberättelse avlämnades till direktören samt sändes till Rigsrevisionen i Danmark.