regeringen_svartvit

5x5px

 

LAGFÖRSLAG nr 24/2017-2018

 

Datum

 

 

2018-08-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Nya bestämmelser i MKB-lagen

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att ett nytt moment fogas till 6 § i landskapslagen om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning för att uppfylla de krav som ställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU om ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt.

     Sjätte paragrafen behandlar processen kring det beslut huruvida ett projekt kräver eller inte kräver en miljökonsekvensbedömning som verksamhetsutövaren kan begära av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. I det nya momentet finns bestämmelser om den tidsrymd inom vilken beslutet ska fattas och hur myndigheten ska agera om beslutet inte kan tas inom den utsatta tidsrymden. Bestämmelsen ska träda i kraft så snart som möjligt.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

1.1       Högsta domstolens utlåtande. 3

1.2       Republikens Presidents behörighetskontroll 3

2. Landskapsregeringens förslag. 3

Detaljmotivering. 4

Ändring av 6 § landskapslagen om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning  4

Lagtext 5

L A N D S K A P S L A G om ändring av 6 § landskapslagen om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning  5

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

1.1   Högsta domstolens utlåtande

 

Under laggranskningen av lagförslag 13/2017–2018 fann Högsta domstolen[1] att en bestämmelse i sista meningen i 6 § 2 mom. i landskapslagen om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning utgjorde en behörighetsöverskridning. Bestämmelsen var en inskränkning i rätten att överklaga ett delbeslut i MKB-processen. Eftersom en sådan bestämmelse om besvärsförbud gäller rättsskipning som enligt 27 § 23 punkten i självstyrelselagen är rikets lagstiftningsbehörighet krävs det att motsvarande bestämmelse finns i rikets lagstiftning för att den med stöd av 19 § 3 mom. självstyrelselagen ska få tas in i den åländska lagen. Högsta domstolen konstaterade att så inte var fallet och hemställde att bestämmelsen skulle förordnas att förfalla.

     Besvärsförbudet togs in i paragrafen för att förhindra att MKB-processen skulle riskera att stoppas upp. Syftet med bestämmelsen var att den som är missnöjd med beslutet, vars rättsverkan blir att en miljökonsekvensbedömning ska göras eller inte göras, får vänta med besväret och istället överklaga det slutliga beslutet i ärendet. Till skillnad mot bestämmelsen i rikslagstiftningen gällde besvärsförbudet i den åländska lagen inte bara den berörda allmänheten utan även verksamhetsutövaren.

     Bestämmelsen har ingen praktisk betydelse för tillämpningen av lagen och landskapsregeringen instämmer i Högsta domstolens bedömning att den bestämmelse om verksamhetsutövarens rätt att besvära sig som finns i 37 § 1 mom. i rikslagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (FFS 252/2017) kan tillämpas på ändringssökande i de beslut som avses i 6 § i den åländska lagen och att lagen till övriga delar kan antas.

 

1.2   Republikens Presidents behörighetskontroll

 

Då lagtingets beslut om antagande av landskapslagen om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning den 27 juni 2018 föredrogs för Republikens President fann Republikens President, efter att ha granskat Ålandsdelegationens och Högsta domstolens utlåtanden, att 6 § 2 mom. i landskapslagen om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning innebar en överskridning av lagstiftningsbehörigheten. Momentet förordnades att förfalla på den grund som Högsta domstolen angivit i sitt utlåtande, det vill säga att besvärsförbudet utgör en behörighetsöverskridning och ska tas bort men att det i övrigt inte finns några hinder mot att lagen träder i kraft.

 

2. Landskapsregeringens förslag

 

Då hela andra momentet i 6 § i lagtingets beslut om antagande av landskapslagen om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning förordnats att förfalla innebär det att även en bestämmelse om hur lång tid myndigheten har på sig att fatta det beslut som berörs i 6 § förordnats att förfalla.

     Den bestämmelsen återfinns i artikel 4.6 i Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/52/EU om ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt och är väsentlig för att Åland till fullo ska kunna införliva direktivet i den nationella lagstiftningen.

     Landskapsregeringen föreslår därför att det till 6 § fogas ett nytt andra moment med samma lydelse som i lagtingets beslut om antagande av landskapslagen om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning med undantag för sista meningen som Högsta domstolen bedömt som en behörighetsöverskridning.

 

Detaljmotivering

 

Ändring av 6 § landskapslagen om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning

 

6 § Beslut om projektet kräver en miljökonsekvensbedömning. ÅMHM ska fatta sitt beslut så snart som möjligt och senast inom 90 dagar från det att verksamhetsutövaren lämnat all information som krävs. Det kan finnas tillfällen t.ex. beroende på projektets art, komplexitet, lokalisering eller omfattning då ÅMHM behöver förlänga tidsfristen för att kunna fatta sitt beslut. I sådana fall ska myndigheten skriftligen informera verksamhetsutövaren om skälen till detta och om beräknat beslutsdatum. Bestämmelsen överensstämmer med artikel 4.6 i MKB-direktivet.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 6 § landskapslagen om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 6 § landskapslag (2018:31) om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning ett nytt 2 mom. som följer:

 

 

6 §

Beslut om projektet kräver en miljökonsekvensbedömning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Beslutet ska fattas så snart som möjligt och senast 90 dagar från det att verksamhetsutövaren lämnat all information som krävs. I undantagsfall kan ÅMHM förlänga tidsfristen för att fatta sitt beslut. I så fall ska myndigheten skriftligen informera verksamhetsutövaren om skälen till detta och om beräknat beslutsdatum.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

Mariehamn den 23 augusti 2018

 

 

L a n t r å d

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Föredragande minister

 

 

Camilla Gunell

 [1] Högsta domstolens utlåtande OH 2018/120 Nr 1277 s. 6ff.