regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2018-06-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Uppdaterade bestämmelser i polislagen

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 22/2017-2018

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av polislagen för Åland. 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av polislagen för Åland. 9

 

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av polislagen för Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 2 kap. 7 §, 12 §, 15 § 1 mom., 21 §, 5 kap. 1 § 4 mom., 3 §, 5 § 2 mom., 8 § 2 mom., 15 § 2 mom., 17 § 4 mom., 8 kap. 4 § 2 mom. och 5 § polislagen (2013:87) för Åland, av dessa lagrum 5 kap. 5 § 2 mom. och 8 § 2 mom. sådana de lyder i landskapslagen 2014/27 samt

     fogas till 2 kap. en ny 6a §, en ny 12a §, till 5 kap. 62 § ett nytt 2 mom. som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 kap.
Allmänna befogenheter

 

 

 

2 kap.
Allmänna befogenheter

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

6a §

Tillträde och genomsökning för att säkerställa verkställigheten av beslut om temporärt omhändertagande av skjutvapen

     En polisman har rätt att få tillträde till sådana hemfridsskyddade platser som avses i 24 kap. 11 § i strafflagen och att där i nödvändig utsträckning utföra genomsökning för att säkerställa verkställigheten av ett i 92 § i skjutvapenlagen (FFS 1/1998) avsett beslut om temporärt omhändertagande av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler, om det finns anledning att misstänka att den person som innehar föremålen inte kommer att följa beslutet och överlämna vapnet, vapendelen, patronerna eller de särskilt farliga projektilerna till polisen och om åtgärden är nödvändig för att skydda liv och hälsa.

     En åtgärd enligt 1 mom. kräver ett förordnande av en polisman som hör till befälet.

 

 

7 §

Vidtagande av åtgärder

     I sådana fall som avses i 4-6 §§ får ett rum, en förvaringsplats eller något annat objekt för åtgärden vid behov öppnas med våld. Efter att åtgärden avslutats ska objektet för åtgärden stängas på lämpligt sätt. Över åtgärder som vidtagits med stöd av de nämnda paragraferna ska det upprättas protokoll eller göras motsvarande anteckningar i någon annan handling.

 

 

 

7 §

Vidtagande av åtgärder

     I sådana fall som avses i 4–6 och 6a § får ett rum, en förvaringsplats eller något annat objekt för åtgärden vid behov öppnas med våld. Efter att åtgärden avslutats ska objektet för åtgärden stängas på lämpligt sätt. Över åtgärder som vidtagits med stöd av de nämnda paragraferna ska det upprättas protokoll eller göras motsvarande anteckningar i någon annan handling.

 

 

12 §

Säkerhetsvisitation

     En polisman har i samband med gripande, anhållande, häktning, tagande i förvar och andra åtgärder som riktar sig mot den personliga friheten rätt att kontrollera vad en person har i sina kläder eller annars på sig eller i medhavda saker, för att förvissa sig om att personen inte innehar föremål eller ämnen varmed denne kan äventyra sin förvaring eller utsätta sig själv eller andra för fara. En polisman får i samband med tjänsteuppdrag kroppsvisitera en person för att hitta sådana föremål eller ämnen också i andra fall, om det av grundad anledning behövs för att trygga polismannens säkerhet i arbetet och fullgörandet av tjänsteuppdraget.

     I samband med frihetsbegränsande åtgärder kan en person kroppsvisiteras eller saker som personen för med sig kontrolleras också för att hitta dokument som behövs för identifiering av denne.

 

     En polisman har på det sätt och i den omfattning som situationen kräver rätt att kroppsvisitera personer som anländer till eller avlägsnar sig från en rättegång eller en sammankomst, offentlig tillställning eller annan motsvarande tillställning som förutsätter särskilt skydd och personer som anländer till eller avlägsnar sig från deltagarnas inkvarteringslokaler samt personer som uppehåller sig i omedelbar närhet av den plats där tillställningen ordnas eller inkvarteringslokalerna och granska de saker som de för med sig, för att förvissa sig om att de inte innehar föremål eller ämnen som kan äventyra säkerheten för deltagarna, de personer som uppehåller sig i inkvarteringslokaler eller andra personer. För att en person som avlägsnar sig ska få visiteras förutsätts det att ordningsstörningar har inträffat under tillställningen eller i inkvarteringslokalerna eller att det annars har framkommit något särskilt skäl.

     Farliga föremål och ämnen som avses i 1 och 3 mom. ska vid behov fråntas den visiterade. Också sådana föremål och ämnen ska fråntas den visiterade som det annars enligt lag eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av lag är förbjudet att inneha.

 

 

 

12 §

Säkerhetsvisitation

     En polisman har i samband med gripande, anhållande, häktning, tagande i förvar och andra åtgärder som riktar sig mot den personliga friheten rätt att kontrollera vad en person har i sina kläder eller annars på sig eller i medhavda saker, för att förvissa sig om att personen inte innehar föremål eller ämnen med vilka denne kan äventyra sin förvaring eller utsätta sig själv eller andra för fara. En polisman får i samband med tjänsteuppdrag kroppsvisitera en person för att hitta sådana föremål eller ämnen också i andra fall, om det av grundad anledning behövs för att trygga polismannens säkerhet i arbetet och fullgörande av tjänsteuppdraget.

     I samband med frihetsbegränsande åtgärder kan en person kroppsvisiteras eller saker som personen för med sig kontrolleras också för att dokument som behövs för identifiering av denne ska kunna hittas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Farliga föremål och ämnen som avses i 1 mom. ska vid behov fråntas den visiterade. Också sådana föremål och ämnen ska fråntas den visiterade som det annars enligt lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av lag är förbjudet att inneha.

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

12a §

Säkerhetsvisitation vid vissa tillställningar

     En polisman har på det sätt och i den omfattning som situationen nödvändigt kräver rätt att kroppsvisitera personer som anländer till, är närvarande vid eller avlägsnar sig från en rättegång eller från en sådan sammankomst som förutsätter särskilt skydd eller en offentlig tillställning eller annan motsvarande tillställning som förutsätter särskilt skydd eller särskild övervakning samt att kroppsvisitera personer som anländer till, är närvarande i eller avlägsnar sig från deltagarnas inkvarteringslokal samt personer som befinner sig i omedelbar närhet av den plats där en tillställning anordnas eller inkvarteringslokalerna och att granska de saker som de för med sig, för att förvissa sig om att de inte innehar föremål eller ämnen som kan äventyra säkerheten för deltagarna, de personer som befinner sig i inkvarteringslokalerna eller andra personer, eller som det annars enligt lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av lag är förbjudet att inneha vid tillställningen.

     Den säkerhetsvisitation som avses i 1 mom. får inte riktas mot en person som befinner sig på en sådan hemfridsskyddad plats som avses i 24 kap. 11 § i strafflagen.

     Föremål och ämnen som avses i 1 mom. ska vid behov fråntas den visiterade.

 

 

15 §

Hantering av omhändertagen egendom

     Farliga föremål och ämnen som polisen tagit om hand med stöd av 12 § 4 mom. eller 14 § 1 mom. ska återlämnas till innehavaren utan dröjsmål och senast inom 14 dygn, om det inte redan före det inleds ett förfarande för återkallande av tillståndet att inneha föremålen eller ämnena eller vidtas åtgärder enligt 2 eller 3 mom. eller enligt 7 kap. i tvångsmedelslagen. En del av eller ett tillbehör till ett föremål som tagits om hand av polisen med stöd av 14 § 2 mom. i detta kapitel ska alltid återlämnas, om polisen inte redan tidigare tagit om hand hela föremålet med stöd av 14 § 1 mom.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

15 §

Hantering av omhändertagen egendom

     Farliga föremål och ämnen som polisen tagit om hand med stöd av 12 § 3 mom., 12a § 3 mom. eller 14 § 1 mom. ska återlämnas till innehavaren utan dröjsmål och senast inom 14 dygn, om det inte redan före det inleds ett förfarande för återkallande av tillståndet att inneha föremålen eller ämnena eller vidtas åtgärder enligt 2 eller 3 mom. eller enligt 7 kap. i tvångsmedelslagen. En del av eller ett tillbehör till ett föremål som tagits om hand av polisen med stöd av 14 § 2 mom. i detta kapitel ska alltid återlämnas, om polisen inte redan tidigare tagit om hand hela föremålet med stöd av 14 § 1 mom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

21 §

Gränskontroll och tullåtgärder

     En polisman har rätt att i gränskontrolluppdrag utföra gränskontroll enligt gränsbevakningslagen (FFS 578/2005) vid ett gränsövergångsställe eller på någon annan plats som avses i 14 § i gränsbevakningslagen med de befogenheter som anges i 28 och 29 §§ i den lagen.

 

 

 

 

     I syfte att ta i beslag föremål eller ämnen som tillverkats, importerats eller innehas olagligen har en polisman rätt att utföra tullåtgärder enligt tullagen (FFS 1466/1994), med de befogenheter som anges i 14 § i den lagen. Om en tullåtgärd utan att förundersökning görs förutsätter kroppsbesiktning eller granskning av annat än resgods eller ytterkläder, ska 15 § i tullagen iakttas när dessa åtgärder utförs. Den polisman som beslutar om åtgärderna ska dock höra till befälet.

 

 

 

21 §

Gränskontroll och tullåtgärder

     En polisman har rätt att genomföra in- och utresekontroller med sådana befogenheter som föreskrivs för en gränsbevakningsman i 28 och 28 a § i gränsbevakningslagen. Dessutom har polisen samma befogenheter att använda bild- och ljudupptagningar som skapats vid teknisk övervakning på ett gränsövergångsställe som gränsbevakningsväsendet har med stöd av 31 § i gränsbevakningslagen.

     I syfte att ta i beslag föremål eller ämnen som importerats olagligen har en polisman rätt att utföra åtgärder enligt 8 § 2 mom. samt 13, 14 och 16 § i tullagen (FFS 304/2016). Om beslaget förutsätter kroppsbesiktning eller annan granskning än granskning av bagage eller ytterkläder utan att förundersökning görs, ska 18 § i tullagen iakttas. Den polisman som beslutar om åtgärderna ska dock höra till befälet.

 

 

5 kap.
Hemliga metoder för inhämtande av information

 

 

 

5 kap.
Hemliga metoder för inhämtande av information

 

 

A l l m ä n n a   b e s t ä m m e l s e r

 

 

 

A l l m ä n n a   b e s t ä m m e l s e r

 

 

1 §

Tillämpningsområde och definitioner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I 10 kap. i tvångsmedelslagen föreskrivs om användning av hemliga tvångsmedel vid förundersökning av brott.

 

 

 

1 §

Tillämpningsområde och definitioner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I 10 kap. tvångsmedelslagen föreskrivs om användning av hemliga tvångsmedel vid förundersökning av brott. Täckoperationer och bevisprovokation genom köp för förhindrande av tullbrott kan genomföras av polisen på begäran av Tullen.

 

 

3 §

Hemligt inhämtande av information för att avslöja brott

     Metoderna i detta kapitel får användas när det gäller att avslöja följande brott:

     1) äventyrande av Finlands suveränitet,

     2) krigsanstiftan,

     3) landsförräderi, grovt landsförräderi,

     4) spioneri, grovt spioneri,

     5) röjande av statshemlighet,

     6) olovlig underrättelseverksamhet,

     7) brott enligt 34 a kap. 1 § 1 mom. 2-7 punkten eller 2 mom. i strafflagen som begås i terroristiskt syfte,

     8) förberedelse till brott som begås i terroristiskt syfte,

     9) ledande av terroristgrupp,

     10) främjande av en terroristgrupps verksamhet,

     11) meddelande av utbildning för ett terroristbrott,

 

 

 

     12) rekrytering för ett terroristbrott,

     13) finansiering av terrorism.

 

 

 

3 §

Hemligt inhämtande av information för att avslöja brott

     Metoderna i detta kapitel får användas när det gäller att avslöja följande brott:

     1) äventyrande av Finlands suveränitet,

     2) krigsanstiftan,

     3) landsförräderi, grovt landsförräderi,

     4) spioneri, grovt spioneri,

     5) röjande av statshemlighet,

     6) olovlig underrättelseverksamhet,

     7) brott som begåtts i terroristiskt syfte enligt 34 a kap. 1 § 1 mom. 2–7 punkten eller 2 mom. i strafflagen,

     8) förberedelse till brott som begås i terroristiskt syfte,

     9) ledande av terroristgrupp,

     10) främjande av en terroristgrupps verksamhet,

     11) meddelande av utbildning för ett terroristbrott,

     12) deltagande i utbildning för ett terroristbrott, om gärningen är så allvarlig att den förutsätter fängelsestraff,

     13) rekrytering för ett terroristbrott,

     14) finansiering av terrorism,

     15) finansiering av terroristgrupp, om gärningen är så allvarlig att den förutsätter fängelsestraff,

     16) resa i syfte att begå ett terroristbrott, om gärningen är så allvarlig att den förutsätter fängelsestraff.

 

 

 

5 §

Teleavlyssning och dess förutsättningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     För att förhindra brott kan polisen ges tillstånd att rikta teleavlyssning mot en teleadress eller teleterminalutrustning som innehas eller sannolikt används av en person, om personen på grund av sina yttranden, hotelser eller uppträdande med fog kan antas göra sig skyldig till (2014/27)

     1) äventyrande av Finlands suveränitet,

     2) krigsanstiftan,

     3) landsförräderi, grovt landsförräderi,

     4) spioneri, grovt spioneri,

     5) röjande av statshemlighet,

     6) olovlig underrättelseverksamhet,

     7) brott enligt 34 a kap. 1 § 1 mom. 2-7 punkten eller 2 mom. i strafflagen som begås i terroristiskt syfte,

     8) förberedelse till brott som begås i terroristiskt syfte,

     9) ledande av terroristgrupp,

     10) främjande av en terroristgrupps verksamhet,

     11) meddelande av utbildning för ett terroristbrott,

 

 

 

     12) rekrytering för ett terroristbrott, eller

     13) finansiering av terrorism.

 

 

 

 

 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

5 §

Teleavlyssning och dess förutsättningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     För att förhindra brott kan polisen ges tillstånd att rikta teleavlyssning mot en teleadress eller teleterminalutrustning som innehas eller sannolikt används av en person som på grund av sina yttranden eller hotelser eller sitt uppträdande med fog kan antas göra sig skyldig till

     1) äventyrande av Finlands suveränitet,

     2) krigsanstiftan,

     3) landsförräderi, grovt landsförräderi,

     4) spioneri, grovt spioneri,

     5) röjande av statshemlighet,

     6) olovlig underrättelseverksamhet,

     7) brott som begåtts i terroristiskt syfte enligt 34 a kap. 1 § 1 mom. 2–7 punkten eller 2 mom. i strafflagen,

     8) förberedelse till brott som begås i terroristiskt syfte,

     9) ledande av terroristgrupp,

     10) främjande av en terroristgrupps verksamhet,

     11) meddelande av utbildning för ett terroristbrott,

     12) deltagande i utbildning för ett terroristbrott, om gärningen är så allvarlig att den förutsätter fängelsestraff,

     13) rekrytering för ett terroristbrott,

 

     14) finansiering av terrorism,

     15) finansiering av terroristgrupp, om gärningen är så allvarlig att den förutsätter fängelsestraff, eller

     16) resa i syfte att begå ett terroristbrott, om gärningen är så allvarlig att den förutsätter fängelsestraff.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

8 §

Teleövervakning och dess förutsättningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     För att förhindra brott kan polisen ges tillstånd att rikta teleövervakning mot en teleadress eller teleterminalutrustning som innehas eller sannolikt används av en person, om personen på grund av sina yttranden hotelser eller uppträdande eller annars med fog kan antas göra sig skyldig till (2014/27)

     1) ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst fyra år,

     2) ett brott som begåtts med användning av en teleadress eller teleterminalutrustning och för vilket det förskrivna strängaste straffet är fängelse i minst två år,

     3) (2014/27) olovligt brukande, skadegörelse, kränkning av kommunikationshemlighet eller dataintrång som riktar sig mot ett automatiskt databehandlingssystem och som begåtts med användning av en teleadress eller teleterminalutrustning,

     4) (2014/27) utnyttjande av person som är föremål för sexhandel, lockande av barn i sexuella syften eller koppleri,

     5) (2014/27) narkotikabrott,

     6) (2014/27) förberedelse till brott som begås i terroristiskt syfte eller

 

 

 

     7) (2014/27) grovt tullredovisningsbrott.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

8 §

Teleövervakning och dess förutsättningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     För att förhindra brott kan polisen ges tillstånd att rikta teleövervakning mot en teleadress eller teleterminalutrustning som innehas eller sannolikt används av en person som på grund av sina yttranden eller hotelser, sitt uppträdande eller i övrigt med fog kan antas göra sig skyldig till

 

     1) ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst fyra år,

     2) ett brott som begåtts med användning av en teleadress eller teleterminalutrustning och för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst två år,

     3) olovligt brukande som riktat sig mot ett automatiskt databehandlingssystem och som begåtts med användning av en tele-adress eller teleterminalutrustning,

 

 

     4) utnyttjande av en person som är föremål för sexhandel, lockande av barn i sexuella syften eller koppleri,

     5) narkotikabrott,

     6) förberedelse till brott som begås i terroristiskt syfte, deltagande i utbildning för ett terroristbrott, finansiering av terroristgrupp eller resa i syfte att begå ett terroristbrott, eller

     7) grovt tullredovisningsbrott.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

15 §

Förtäckt inhämtande av information och dess förutsättningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Polisen får för att förhindra brott använda förtäckt inhämtande av information, om det på grund av en persons yttranden eller uppträdande i övrigt med fog finns anledning att anta att denne kommer att göra sig skyldig till

     1) ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst fyra år,

     2) utnyttjande av person som är föremål för sexhandel, eller koppleri,

     3) narkotikabrott,

     4) förberedelse till brott som begås i terroristiskt syfte,

 

 

 

 

 

 

     5) grovt tullredovisningsbrott, eller

     6) stöld eller häleri som hänför sig till planmässig, organiserad, yrkesmässig, fortsatt eller upprepad brottslig verksamhet.

 

 

 

15 §

Förtäckt inhämtande av information och dess förutsättningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Polisen får för att förhindra brott använda förtäckt inhämtande av information, om det på grund av en persons yttranden eller uppträdande i övrigt med fog finns anledning att anta att denne kommer att göra sig skyldig till

     1) ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst fyra år,

     2) utnyttjande av en person som är föremål för sexhandel, eller koppleri,

     3) narkotikabrott,

     4) förberedelse till brott som begås i terroristiskt syfte, eller, om gärningen är så allvarlig att den förutsätter fängelsestraff, deltagande i utbildning för ett terroristbrott, finansiering av terroristgrupp eller resa i syfte att begå ett terroristbrott,

     5) grovt tullredovisningsbrott, eller

     6) stöld eller häleri som hänför sig till planmässig, organiserad, yrkesmässig, fortsatt eller upprepad brottslig verksamhet.

 

 

17 §

Teknisk avlyssning och dess förutsättningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En förutsättning för teknisk avlyssning är dessutom att personen i fråga på grund av sina yttranden eller hotelser, sitt uppträdande eller annars med fog kan antas göra sig skyldig till

     1) ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst fyra år,

     2) narkotikabrott,

     3) förberedelse till brott som begås i terroristiskt syfte, eller till

 

 

 

 

 

     4) grovt tullredovisningsbrott.

 

 

 

17 §

Teknisk avlyssning och dess förutsättningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En förutsättning för teknisk avlyssning är dessutom att personen i fråga på grund av sina yttranden eller hotelser, sitt uppträdande eller i övrigt med fog kan antas göra sig skyldig till

     1) ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst fyra år,

     2) narkotikabrott,

     3) förberedelse till brott som begås i terroristiskt syfte, eller, om gärningen är så allvarlig att den förutsätter fängelsestraff, deltagande i utbildning för ett terroristbrott, finansiering av terroristgrupp eller resa i syfte att begå ett terroristbrott, eller

     4) grovt tullredovisningsbrott.

 

 

62 §

Ersättningar till teleföretag

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

     Nytt moment

 

 

 

62 §

Ersättningar till teleföretag

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Rättelse av beslutet får skriftligen begäras hos Ålands polismyndighet inom 30 dagar från delfående av beslutet. Av rättelseyrkandet ska framgå vilket beslut som avses, hurudan rättelse som begärs och på vilka grunder rättelse begäras. Ålands polismyndighet ska behandla begäran om rättelse skyndsamt. Det beslut som Ålands polismyndighet fattat med anledning av rättelseyrkandet får överklagas genom besvär hos Ålands förvaltningsdomstol.

 

 

8 kap.
Skadestånd och arvoden

 

 

 

8 kap.
Skadestånd och arvoden

 

 

4 §

Ersättning och arvode för hjälpverksamhet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om en person som bistått polisen i detta arbete drabbats av ett olycksfall, betalas ersättning av landskapets medel enligt samma grunder som för olycksfall i arbete, om inte den skadade annars har rätt till ersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring (FFS 608/1948) eller lagen om olycksfall i militärtjänst (FFS 1211/1990).

 

 

 

4 §

Ersättning och arvode för hjälpverksamhet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om en person som bistått polisen i detta arbete drabbats av ett olycksfall eller en yrkessjukdom, betalas ersättning av statens medel enligt samma grunder som gäller för olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015), om inte den skadade annars har rätt till ersättning enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar eller lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990).

 

 

5 §

Arbetsgivarens och kommunens rätt

     Om en skadad persons arbetsgivare eller kommunen i ett olycksfallsärende där ersättning ska betalas enligt denna lag har betalt lön eller förskott eller andra betalningar, gäller i fråga om arbetsgivarens och kommunens rätt vad som i 26 § i lagen om olycksfallsförsäkring föreskrivs om arbetsgivarens rätt.

 

 

 

5 §

Arbetsgivarens och kommunens rätt

     Om en skadad persons arbetsgivare eller kommunen i ett olycksfalls-ärende där ersättning ska betalas enligt denna lag har betalt lön eller förskott eller andra betalningar, gäller i fråga om arbetsgivarens och kommunens rätt det som i 139 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar föreskrivs om arbetsgivarens rätt.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

__________________

 

 


 

 

2.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av polislagen för Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 5 kap. 3 §, 5 § 2 mom., 8 § 2 mom., 9 § och 13 § 3 mom., av dessa lagrum 5 § 2 mom., 8 § 2 mom. och 9 § sådana de lyder i ÅFS 2014/27, som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

5 kap.
Hemliga metoder för inhämtande av information

 

 

 

5 kap.
Hemliga metoder för inhämtande av information

 

 

3 §

Hemligt inhämtande av information för att avslöja brott

     Metoderna i detta kapitel får användas när det gäller att avslöja följande brott:

     1) äventyrande av Finlands suveränitet,

     2) krigsanstiftan,

     3) landsförräderi, grovt landsförräderi,

     4) spioneri, grovt spioneri,

     5) röjande av statshemlighet,

     6) olovlig underrättelseverksamhet,

     7) brott enligt 34 a kap. 1 § 1 mom. 2-7 punkten eller 2 mom. i strafflagen som begås i terroristiskt syfte,

     8) förberedelse till brott som begås i terroristiskt syfte,

     9) ledande av terroristgrupp,

     10) främjande av en terroristgrupps verksamhet,

     11) meddelande av utbildning för ett terroristbrott,

     12) rekrytering för ett terroristbrott,

     13) finansiering av terrorism.

 

 

 

3 §

Hemligt inhämtande av information för att avslöja brott 

     Metoderna i detta kapitel får användas när det gäller att avslöja följande brott:

     1) äventyrande av Finlands suveränitet,

     2) krigsanstiftan,

     3) landsförräderi, grovt landsförräderi,

     4) spioneri, grovt spioneri,

     5) röjande av statshemlighet,

     6) olovlig underrättelseverksamhet,

     7) brott som begåtts i terroristiskt syfte enligt 34 a kap. 1 § 1 mom. 2—8 punkten eller 2 mom. i strafflagen,

     8) brott avseende radiologiska vapen som begåtts i terroristiskt syfte,

     9) förberedelse till brott som begåtts i terroristiskt syfte,

     10) ledande av terroristgrupp,

     11) främjande av en terroristgrupps verksamhet,

     12) meddelande av utbildning för ett terroristbrott,

     13) deltagande i utbildning för ett terroristbrott, om gärningen är så allvarlig att den förutsätter fängelsestraff,

     14) rekrytering för ett terroristbrott,

     15) finansiering av terrorism,

     16) finansiering av terroristgrupp, om gärningen är så allvarlig att den förutsätter fängelsestraff,

     17) resa i syfte att begå ett terroristbrott, om gärningen är så allvarlig att den förutsätter fängelsestraff.

 

 

 

5 §

Teleavlyssning och dess förutsättningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     För att förhindra brott kan polisen ges tillstånd att rikta teleavlyssning mot en teleadress eller teleterminalutrustning som innehas eller sannolikt används av en person, om personen på grund av sina yttranden, hotelser eller uppträdande med fog kan antas göra sig skyldig till (2014/27)

     1) äventyrande av Finlands suveränitet,

     2) krigsanstiftan,

     3) landsförräderi, grovt landsförräderi,

     4) spioneri, grovt spioneri,

     5) röjande av statshemlighet,

     6) olovlig underrättelseverksamhet,

     7) brott enligt 34 a kap. 1 § 1 mom. 2-7 punkten eller 2 mom. i strafflagen som begås i terroristiskt syfte,

     8) förberedelse till brott som begås i terroristiskt syfte,

     9) ledande av terroristgrupp,

     10) främjande av en terroristgrupps verksamhet,

     11) meddelande av utbildning för ett terroristbrott,

     12) rekrytering för ett terroristbrott, eller

     13) finansiering av terrorism.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

5 §

Teleavlyssning och dess förutsättningar  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     För att förhindra brott kan polisen ges tillstånd att rikta teleavlyssning mot en teleadress eller teleterminalutrustning som innehas eller sannolikt används av en person som på grund av sina yttranden eller hotelser eller sitt uppträdande med fog kan antas göra sig skyldig till 

     1) äventyrande av Finlands suveränitet, 

     2) krigsanstiftan, 

     3) landsförräderi, grovt landsförräderi, 

     4) spioneri, grovt spioneri,

     5) röjande av statshemlighet,

     6) olovlig underrättelseverksamhet,

     7) brott som begåtts i terroristiskt syfte enligt 34 a kap. 1 § 1 mom. 2—8 punkten eller 2 mom. i strafflagen,

     8) brott avseende radiologiska vapen som begåtts i terroristiskt syfte,

     9) förberedelse till brott som begås i terroristiskt syfte,

     10) ledande av terroristgrupp,

     11) främjande av en terroristgrupps verksamhet,

     12) meddelande av utbildning för ett terroristbrott,

     13) deltagande i utbildning för ett terroristbrott, om gärningen är så allvarlig att den förutsätter fängelsestraff,

     14) rekrytering för ett terroristbrott,

     15) finansiering av terrorism,

     16) finansiering av terroristgrupp, om gärningen är så allvarlig att den förutsätter fängelsestraff, eller

     17) resa i syfte att begå ett terroristbrott, om gärningen är så allvarlig att den förutsätter fängelsestraff.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

8 §

Teleövervakning och dess förutsättningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     För att förhindra brott kan polisen ges tillstånd att rikta teleövervakning mot en teleadress eller teleterminalutrustning som innehas eller sannolikt används av en person, om personen på grund av sina yttranden hotelser eller uppträdande eller annars med fog kan antas göra sig skyldig till (2014/27)

     1) ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst fyra år,

     2) ett brott som begåtts med användning av en teleadress eller teleterminalutrustning och för vilket det förskrivna strängaste straffet är fängelse i minst två år,

     3) (2014/27) olovligt brukande, skadegörelse, kränkning av kommunikationshemlighet eller dataintrång som riktar sig mot ett automatiskt databehandlingssystem och som begåtts med användning av en teleadress eller teleterminalutrustning,

     4) (2014/27) utnyttjande av person som är föremål för sexhandel, lockande av barn i sexuella syften eller koppleri,

     5) (2014/27) narkotikabrott,

     6) (2014/27) förberedelse till brott som begås i terroristiskt syfte eller

 

 

 

 

 

     7) (2014/27) grovt tullredovisningsbrott.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

8 §

Teleövervakning och dess förutsättningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     För att förhindra brott kan polisen ges tillstånd att rikta teleövervakning mot en teleadress eller teleterminalutrustning som innehas eller sannolikt används av en person som på grund av sina yttranden eller hotelser, sitt uppträdande eller i övrigt med fog kan antas göra sig skyldig till

 

     1) ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst fyra år,

     2) ett brott som begåtts med användning av en teleadress eller teleterminalutrustning och för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst två år,

     3) olovligt brukande som riktat sig mot ett automatiskt databehandlingssystem och som begåtts med användning av en tele-adress eller teleterminalutrustning,

 

 

4) utnyttjande av en person som är föremål för sexhandel, lockande av barn i sexuella syften eller koppleri,

5) narkotikabrott,

6) förberedelse till brott som begås i terroristiskt syfte, deltagande i utbildning för ett terroristbrott, finansiering av terroristgrupp, resa i syfte att begå ett terroristbrott eller främjande av resa som görs i syfte att begå ett terroristbrott, eller

 

7) grovt tullredovisningsbrott.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

9 §

Teleövervakning med samtycke av den som innehar teleadress eller teleterminalutrustning

     Med samtycke av den som innehar en teleadress eller teleterminalutrustning får polisen för att förhindra brott rikta teleövervakning mot adressen eller utrustningen, om någon på grund av sina yttranden eller sitt uppträdande i övrigt med fog kan antas göra sig skyldig till

     1) ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst två år,

     2) ett brott som medför att teleadressen eller teleterminalutrustningen obehörigen innehas av någon annan,

     3) brott mot besöksförbud, ofog som avses i 17 kap. 13 § 2 punkten i strafflagen eller hemfridsbrott som avses i 24 kap. 1 § 3 punkten i den lagen, om brottet begås genom användning av teleadressen eller teleterminalutrustningen,

     4) något annat än ett i 3 punkten avsett brott som begås genom användning av teleadressen eller teleterminalutrustningen, eller

 

 

     5) utnyttjande av person som är föremål för sexhandel.

 

 

 

9 §

Teleövervakning med samtycke av den som innehar teleadress eller teleterminalutrustning

     Med samtycke av den som innehar en teleadress eller teleterminalutrustning får polisen för att förhindra brott rikta teleövervakning mot adressen eller utrustningen, om någon på grund av sina yttranden eller sitt uppträdande i övrigt med fog kan antas göra sig skyldig till 

     1) ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst två år,

     2) ett brott som medför att teleadressen eller teleterminalutrustningen obehörigen innehas av någon annan,

     3) brott mot besöksförbud, ofog som avses i 17 kap. 13 § 2 punkten i strafflagen eller brott mot kommunikationsfrid som avses i 24 kap. 1 a § i den lagen, om brottet begås genom användning av teleadressen eller teleterminalutrustningen,

     4) något annat än ett i 3 punkten avsett brott som begås genom användning av teleadressen eller teleterminalutrustningen,

 

     5) främjande av resa som görs i syfte att begå ett terroristbrott, eller

     6) utnyttjande av person som är föremål för sexhandel.

 

 

13 §

Systematisk observation och dess förutsättningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Polisen får för att förhindra brott systematiskt observera en person som avses i 2 mom., om det finns grundad anledning att misstänka att denne gör sig skyldig till ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst två år eller till stöld eller häleribrott.

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

13 §

Systematisk observation och dess förutsättningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Polisen får för att förhindra brott systematiskt observera en person som avses i 2 mom., om det finns grundad anledning att misstänka att denne gör sig skyldig till ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst två år eller till stöld, häleribrott eller främjande av resa som görs i syfte att begå ett terroristbrott.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

__________________