regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2018-04-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Ändring av miljölagen

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 18/2017-2018

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av miljöskyddslagen för landskapet Åland. 1

 

 

1

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av miljöskyddslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 39 § 1 mom. e punkten landskapslagen (2008:124) om miljöskydd, sådan den lyder i landskapslag 2015/14,

     ändras 10 § 2 mom. a punkten, 12 § 1 mom., 15 § 2 mom., 30 § 1 mom., 35 § 2 mom. e punkten, 53k §, av dessa lagrum, 30 § 1 mom. sådan den lyder i landskapslagen 2011/40, 12 §1 1 mom., 15 §2 mom., 35 § 2 mom. e punkten samt 53k § sådana de lyder i landskapslagen 2015/14

     fogas till 3 § 1 mom. nya n och o punkter, en ny 14a §, en ny 31c § samt till 53b § ett nytt 3 mom., varvid nuvarande 3 mom. blir ett nytt4 mom., av dessa lagrum 3 § sådan den lyder i landskapslagen 2015/14 och 53b § sådan den lyder i landskapslagen 2017/72, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

3 §

Definitioner

     I denna lag använda begrepp ska ha den betydelse som anges i denna paragraf.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     Ny punkt

 

 

 

 

 

 

     Ny punkt

 

 

 

3 §

Definitioner

     I denna lag använda begrepp ska ha den betydelse som anges i denna paragraf.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     n) Medelstor energiproducerande enhet en panna, gasturbin, förbränningsmotor eller annan teknisk anordning i vilken bränslen oxideras för att den frigjorda värmen ska kunna utnyttjas och vilken har en bränsleeffekt om minst 1 megawatt och mindre än 50 megawatt.

     o) Medelstor energiproducerande anläggning en eller flera energiproducerande enheter vilka har en bränsleeffekt om minst 1 megawatt och mindre än 50 megawatt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

10 §

Krav på tillstånd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Tillstånd krävs för följande verksamheter:

     a) Kraftverk, pannanläggning eller annan anläggning som använder brännbara ämnen avsedd för produktion och distribution av fem megawatt eller mer.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

10 §

Krav på tillstånd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Tillstånd krävs för följande verksamheter:

     a) Energiproducerande enhet och energiproducerande anläggning bestående av en eller flera energiproducerande enheter vilka har en bränsleeffekt om minst 20 megawatt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

12 §

Ansökan om tillstånd och miljögranskning

     Ansökan om tillstånd eller miljögranskning lämnas till prövningsmyndigheten. Ansökan ska innehålla sådana uppgifter om sökanden, verksamheten och dess miljöpåverkan, part och förhållandena i övrigt som krävs för prövningen. För verksamheter som omfattas av krav på tillstånd enligt direktiv 2010/75/EG gäller de bestämmelser avseende ansökans innehåll som framgår av nämnda direktiv. (2015/14)

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

12 §

Ansökan om tillstånd och miljögranskning

     Ansökan om tillstånd eller miljögranskning lämnas till prövningsmyndigheten. Ansökan ska innehålla sådana uppgifter om sökanden, verksamheten och dess miljöpåverkan, part och förhållandena i övrigt som krävs för prövningen. För verksamheter som omfattas av krav på tillstånd enligt direktiv 2010/75/EG gäller de bestämmelser avseende ansökans innehåll som framgår av nämnda direktiv. Närmare bestämmelser om ansökans innehåll gällande medelstora energiproducerande enheter och anläggningar kan utfärdas av landskapsregeringen genom landskapsförordning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

14a §

Registrering och publicering av uppgifter gällande medelstora energiproducerande enheter och anläggningar

     Prövningsmyndigheten ska föra ett register över uppgifter om miljögranskningspliktiga och tillståndspliktiga medelstora energiproducerande enheter och anläggningar. De uppgifter som avses i bilaga 1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2193 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar ska med undantag för personuppgifter publiceras på myndighetens webbplats. Närmare bestämmelser om registret utfärdas av landskapsregeringen genom landskapsförordning.

 

 

15 §

Beslut med anledning av miljögranskning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Görs ingen prövning eller krävs inga instruktioner som avses i 1 mom. ska myndigheten anteckna ansökan till kännedom samt meddela sökanden att ansökan inte föranleder vidare åtgärder.

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

15 §

Beslut med anledning av miljögranskning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Görs ingen prövning eller krävs inga instruktioner som avses i 1 mom. ska myndigheten anteckna ansökan till kännedom samt meddela sökanden att ansökan inte föranleder vidare åtgärder. Beträffande medelstora energiproducerande enheter och anläggningar ska detta ske inom 30 dagar från det att sökanden tillhandahållit prövningsmyndigheten den information som avses i 12 § 1 mom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

30 §

Åtgärder vid åsidosättande av övriga bestämmelser

     Åsidosätter en verksamhetsutövare en annan bestämmelse i denna lag, den lagstiftning som nämns i 10 § eller bestämmelse, beslut eller villkor som utfärdats med stöd av sådan lagstiftning ska tillsynsmyndigheten ålägga verksamhetsutövaren att inom viss tid rätta till försummelsen samt förbjuda verksamhetsutövaren att fortsätta eller upprepa överträdelsen. Beslutet ska förenas med vite eller med hot om att verksamheten till den del den innebär ett åsidosättande annars avbryts eller att myndigheten på den ansvariges bekostnad låter utföra det som lämnats ogjort. (2011/40)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

30 §

Åtgärder vid åsidosättande av övriga bestämmelser

     Åsidosätter en verksamhetsutövare en annan bestämmelse i denna lag, den lagstiftning som nämns i 10 § eller bestämmelse, beslut eller villkor som utfärdats med stöd av sådan lagstiftning ska tillsynsmyndigheten ålägga verksamhetsutövaren att inom viss tid rätta till försummelsen samt förbjuda verksamhetsutövaren att fortsätta eller upprepa överträdelsen. Är verksamhetsutövaren en medelstor energiproducerande enhet eller anläggning ska tillsynsmyndigheten ålägga verksamhetsutövaren att utan onödigt dröjsmål rätta till försummelsen så att miljötillståndet eller kraven i landskapslagstiftning som gäller verksamheten åter efterlevs, samt förbjuda verksamhetsutövaren att upprepa överträdelsen. Beslutet ska förenas med vite eller med hot om att verksamheten till den del den innebär ett åsidosättande annars avbryts eller att myndigheten på den ansvariges bekostnad låter utföra det som lämnats ogjort.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

31c §

Exceptionella situationer i tillståndspliktig och anmälningspliktig verksamhet gällande medelstora energiproducerande enheter och anläggningar

     Om det i en medelstor energiproducerande enhet eller anläggning som är tillståndspliktig eller kräver miljögranskning på grund av en olycka eller en oförutsedd produktionsstörning eller av någon annan därmed jämförbar oväntad exceptionell orsak som inte beror på verksamheten uppstår utsläpp på så sätt att det uppstår en situation på grund av vilken miljötillståndet eller kraven i landskapslagstiftning som gäller verksamheten inte kan iakttas, ska den som ansvarar för verksamheten eller avfallsinnehavaren utan dröjsmål underrätta tillsynsmyndigheten.

     Den som ansvarar för verksamheten ska utan dröjsmål efter anmälan lämna in en plan till tillsynsmyndigheten enligt vilken utsläpp från verksamheten och förorening av miljön på grund av dem kan begränsas under den exceptionella situationen.

     Tillsynsmyndigheten ska med anledning av anmälan meddela ett beslut med behövliga villkor om att återställa verksamheten så att den motsvarar vad som föreskrivs i lag och i bestämmelser som utfärdats med stöd av lag samt villkor som meddelats med stöd av lag och så att olägenheter och faror som situationen medför kan undanröjas. Tillsynsmyndigheten ska också ange en tidpunkt före vilken detta ska göras. Dessutom ska tillsynsmyndigheten vid behov utifrån verksamhetsutövarens plan och annan information meddela tillfälliga villkor om förebyggande och hindrande av förorening av miljön.

 

 

35 §

Miljöförstöring

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     För miljöförstöring döms även den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet framställer, överlåter, transporterar, använder, behandlar eller förvarar ett ämne, ett preparat, en blandning, en produkt eller ett föremål eller använder en anordning i strid med

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     e) (2015/14) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1102/2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar och kvicksilverblandningar och säker förvaring av metalliskt kvicksilver, nedan förordningen om exportförbud för kvicksilver.

 

 

 

35 §

Miljöförstöring

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     För miljöförstöring döms även den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet framställer, överlåter, transporterar, använder, behandlar eller förvarar ett ämne, ett preparat, en blandning, en produkt eller ett föremål eller använder en anordning i strid med

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     e) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008, nedan kvicksilverförordningen.

 

 

39 §

Brott mot landskapslagen om miljöskydd

     Den som på annat än ovan i detta kapitel nämnt sätt uppsåtligen eller av oaktsamhet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     e) (2015/14) åsidosätter skyldigheten att lämna uppgifter enligt artikel 6 i förordningen om exportförbud för kvicksilver

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

39 §

Brott mot landskapslagen om miljöskydd

     Den som på annat än ovan i detta kapitel nämnt sätt uppsåtligen eller av oaktsamhet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Punkten upphävs

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

53b §

Luftkvalitetsplan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     Nytt moment, varvid nuvarande 3 mom. blir nytt 4 mom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

53b §

Luftkvalitetsplan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen ska som ett led i uppgörandet av luftkvalitetsplanen bedöma om det finns ett behov att tillämpa strängare utsläppsgränsvärden på medelstora energiproducerande anläggningar område än de som anges i direktivet om medelstora förbränningsanläggningar, om tillämpningen av sådana utsläppsgränsvärden effektivt skulle bidra till en märkbar förbättring av luftkvaliteten. Vid bedömningen ska det tas hänsyn till resultatet av det informationsutbyte som organiseras av Europeiska kommission enligt artikel 6.10 i det direktivet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

53k §

(2015/14) Särskilda bestämmelser om kvicksilver

     Vid behandlingen av tillstånds- och anmälningsärenden enligt denna lag ska bestämmelserna i artiklarna 2, 3.1, 4.1, 4.2 och 6 i förordningen om exportförbud för kvicksilver iakttas.

     Vid tillsynen över att artiklarna 2, 3.1, 4.1 och 6 i förordningen om exportförbud för kvicksilver följs, iakttas vad som föreskrivs om tillsynen över efterlevnaden av denna lag samt bestämmelser som utfärdats och villkor och förelägganden som meddelats med stöd av den.

 

 

 

53k §

Särskilda bestämmelser om kvicksilver

 

     Vid behandlingen av tillstånds- och anmälningsärenden enligt denna lag ska bestämmelserna i artiklarna 7, 8.1- 8.3, 11, 12, 13.1, 13.3 och 14 i kvicksilverförordningen iakttas.

     Vid tillsynen över att artiklarna 7, 8.1-3, 11, 12, 13.1, 13.3 och 14 i kvicksilverförordningen iakttas vad som föreskrivs om tillsynen över efterlevnaden av denna lag samt bestämmelser som utfärdats och villkor och förelägganden som meddelats med stöd av dem.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

     Denna lag tillämpas från och med den 20 december 2018 på energiproducerande anläggningar som består av en eller flera nya energiproducerande enheter.

     Sådana medelstora energiproducerande anläggningar bestående av en eller flera befintliga energiproducerande enheter, vars bränsleeffekt är minst 1 men mindre än 50 megawatt och som vid ikraftträdandet av denna lag bedriver verksamhet med stöd av miljögranskning eller miljötillstånd behöver inte efter ikraftträdandet göra någon ny ansökan om tillstånd eller miljögranskning. Uppgifter om dessa medelstora energiproducerande anläggningar ska föras in i det register som avses i … § landskapsförordningen (2001:38) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot förorening i luften utan dröjsmål efter det att denna lag har trätt i kraft.

     Beträffande sådana medelstora energiproducerande anläggningar bestående av en eller flera befintliga energiproducerande enheter, vars bränsleeffekt är minst 5 men mindre än 20 megawatt och som enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag behöver miljötillstånd för att bedriva verksamhet och som efter lagens ikraftträdande omfattas av bestämmelserna om miljögranskning, gäller miljötillstånden t.o.m. den tidpunkt som uppges i tillstånden. Uppgifter om dessa medelstora energiproducerande anläggningar ska föras in i det register som avses i … § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot förorening i luften utan dröjsmål efter det att denna lag har trätt i kraft.

     Sådana ansökningar om miljötillstånd och miljögranskning för medelstora energiproducerande anläggningar med en bränsleeffekt på minst 1 men mindre än 50 megawatt som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag ska behandlas och avgöras slutligt med iakttagande av denna lag.

     Bestämmelserna i 53b §3 mom. i denna lag tillämpas inte på luftvårdsplaner som håller på att utarbetas när denna lag träder i kraft.