regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2018-04-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Avlägsnandet av dubbel straffbarhet vid trafikbrott

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 16/2017-2018

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 12 och 17 §§ trafikbrottslagen för landskapet Åland. 1

 

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 12 och 17 §§ trafikbrottslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 17 § trafikbrottslagen (2004:28) för landskapet Åland, sådan den lyder i landskapslagen 2017/65 samt

     fogas till 12 § ett nytt 3 mom. som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

12 §

Rapport-, åtals- och påföljdseftergift

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Nytt moment

 

 

12 §

Rapport-, åtals- och påföljdseftergift

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelser om påföljdseftergift för användning av oregistrerat eller avställt fordon i de fall tilläggsskatt enligt 47 a § i fordonsskattelagen (FFS 1281/2003) kan påföras gärningen finns i 17 § 2 mom.

 

 

17 §

Användning av obesiktigat eller oregistrerat fordon

     För användning av ett obesiktigat eller oregistrerat fordon kan föraren föreläggas en ordningsbot på 70 euro.

 

 

 

17 §

Användning av obesiktigat, oregistrerat eller avställt fordon

     För användning av ett obesiktigat, oregistrerat eller avställt fordon kan föraren föreläggas en ordningsbot på 70 euro.

     Om tilläggsskatt enligt 47 a § i fordonsskattelagen kan påföras gärningen ska eftergift ske i fråga om anmälan, åtal och straff för samma gärning. Ålands polismyndighet ska då göra en anmälan om användningen av fordonet till Statens Ämbetsverk på Åland.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________