regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2018-03-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Lastning av fordon i yrkesmässig trafik

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 15/2017-2018

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av vägtrafiklagen för landskapet Åland. 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av polislagen för Åland. 4

 

 

1

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av vägtrafiklagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 71 § 3 mom. och 72 § 1 mom. vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland samt

     fogas till lagens 5 kap. nya 62a och 62b §§ samt till 7 kap. en ny 68a §som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

62a §

Lastning av fordon

     Ett fordon ska lastas så att lasten inte kan medföra fara för person, skada egendom, släpa i marken, falla på vägen, damma så att det stör eller orsaka andra jämförbara men eller åstadkomma onödigt buller.

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

62b §

Ansvar för lastning av fordon som används i yrkesmässig godstrafik

     En förare av fordon som används i yrkesmässig godstrafik ska före färd se till att fordonet är lastat i enlighet med bestämmelserna, om det inte på grund av att lastutrymmet är förseglat eller på grund av annan sådan orsak medför en oskälig olägenhet och försening för transportuppdraget. Föraren ska under färd se till att lasten hålls placerad och fastgjord i enlighet med kraven i 62a §.

     Den som har placerat och fastgjort lasten i ett fordon som används i yrkesmässig godstrafik, i en sådan container eller något annat lastutrymme och den som på grund av sin ställning givit anvisningar om placerandet och fastgörandet ansvarar för att lasten är korrekt placerad och fastgjord och även i övrigt uppfyller kraven i 62a §. Den som avses ovan i detta moment är dock inte ansvarig om felet beror på sådana fel eller brister i de uppgifter som avses i 4 mom. som personen i fråga inte rimligen har kunnat upptäcka. Sådant ansvar uppstår inte heller om personen i fråga har deltagit i lastningen endast som medhjälpare. Den som gjort ändringar i fråga om lasten ansvarar för att lasten hålls placerad och fastgjord i enlighet med kraven i 62a §.

     En fysisk eller juridisk person som bedriver yrkesmässig godstrafik (transportör) ansvarar för att den som lastar godset har korrekta och tillräckliga uppgifter om fordonet. Godsavsändaren och transportens uppdragsgivare ansvarar för att den som lastar godset förfogar över tillräckliga och korrekta uppgifter om det gods som ska transporteras.

     En transportör ansvarar för att det för transporten används ett fordon som är försett med sedvanlig utrustning för surrning av lasten och som även annars med tanke på säkerheten lämpar sig för uppgiften. För en redan lastad släpvagns eller något annat lastutrymmes lämplighet ansvarar dock den som före lastningen har tagit släpvagnen eller något annat lastutrymme i bruk eller avtalat om ibruktagandet.

     Lastaren och transportören vars fordon används i yrkesmässig godstrafik ska se till att anställda som deltar i lastningen och transporten tillräckligt väl känner till de bestämmelser och föreskrifter om lastning som berör deras arbetsuppgifter.

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

68a §

Uppsättande av anordning för viktövervakning i trafiken

     En sådan anordning för viktövervakning som avses i artikel 10d i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/719 om ändring av rådets direktiv 96/53/EG om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen uppsätts av polisen. Ålands polismyndighet ska se till det varje kalenderår genomförs ett lämpligt antal sådana kontroller av vikten på fordon eller fordonskombinationer i trafik. Kontroller kan genomföras vid teknisk vägkontroll som avses i 3 § landskapslagen (2011:36) om tillämpning av fordonslagen.

     I 1 mom. avsedda kontroller kan också genomföras

     1) av en besiktningsman vid fordonsmyndigheten,

     2) för landsvägar och bygdevägar av landskapsregeringen,

     3) för kommunalvägar, gator, torg och andra motsvarande trafikområden av kommunen eller

     4) för andra än i 2 och 3 punkterna avsedda vägar av väghållaren.

     Andra än polisen som genomför kontroller av fordon eller fordonskombinationer ska informera Ålands polismyndighet om sina tillgängliga anordningar för viktövervakning, samt om kontrollerade övervakningsvolymer och överlaster som har konstaterats. Polisen ska på begäran ge handräckning vid genomförande av sådana kontroller som avses i 2 mom. 1–3 punkterna.

     Ålands polismyndighet ska minst årligen före den 1 februari informera landskapsregeringen om det totala antalet kontroller som har genomförts under det föregående kalenderåret, och om det antal överlastade fordon eller fordonskombinationer som har upptäckts.

 

 

71 §

Förhindrande av fordons användning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Är fordon lastat i strid med bestämmelserna om lastning, kan polisman besluta att överlast skall lossas, felaktig lastning rättas till eller att färden skall avbrytas. Polisman kan även förhindra färd med fordon med vilket befordras ett större antal personer än det tillåtna.

 

 

 

71 §

Förhindrande av fordons användning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Är fordon lastat i strid med bestämmelserna om lastning, kan polisman besluta att överlast ska lossas, felaktig lastning rättas till eller att färden ska avbrytas. I sådana fall kan en polisman tillåta att fordonet för lossning av överlast eller för att åtgärda felaktig lastning körs till en plats som polismannen finner lämplig. En polisman kan även hindra färd med fordon med vilket befordras ett större antal personer än det tillåtna.

 

 

72 §

Andra trafikövervakare

     Besiktningsman vid motorfordonsbyrån och tjänsteman som landskapsregeringen förordnat att övervaka trafiken har i sina tjänsteåligganden samma befogenheter som polisman enligt 68-71 §§.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

72 §

Andra trafikövervakare

     Besiktningsman vid Fordonsmyndigheten och tjänsteman som landskapsregeringen förordnat att övervaka trafiken har i sina tjänsteåligganden samma befogenheter som polisman enligt 68-71 §§.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     Ålands polismyndighet ska första gången för kalenderåret 2019 informera landskapsregeringen om de i 68a § 4 mom. avsedda uppgifterna om antal överlastade fordon eller fordonskombinationer som har upptäckts.

__________________

 

 

__________________

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av
polislagen för Åland

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2 kap. 11 § 2 mom. polislagen (2013:87) för Åland som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

11 §

Stoppande och flyttning av fordon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland föreskrivs om övervakning av vägtrafik och i luftfartslagen (FFS 1194/2009) om när ett luftfartyg kan beordras att landa.

 

 

 

11 §

Stoppande och flyttning av fordon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland föreskrivs om övervakning av vägtrafik och i luftfartslagen (FFS 1194/2009) om när ett luftfartyg kan beordras att landa. I landskapslagen (2011:36) om tillämpning av fordonslagen föreskrivs om tekniska vägkontroller.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________