regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2018-03-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 14/2017-2018

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av arkivlagen för landskapet Åland. 2

L A N D S K A P S L A G om ändring av statistiklagen för landskapet Åland. 4

L A N D S K A P S L A G om ändring av 23a § landskapslagen om besiktning och registrering av fordon  6

L A N D S K A P S L A G om ändring av 34 och 67 §§ landskapslagen om gymnasieutbildning. 6

L A N D S K A P S L A G om ändring av 19 § landskapslagen om energideklaration för byggnader 7

L A N D S K A P S L A G om ändring av 20 § landskapslagen om Ålands ombudsmannamyndighet 8

L A N D S K A P S L A G om ändring av 37 § förvaltningslagen för landskapet Åland. 8

L A N D S K A P S L A G om ändring av 20 § landskapslagen om produktion av genetiskt modifierade växter 9

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning på Åland av 13 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. 10

L A N D S K A P S L A G om ändring av 4 och 32 §§ landskapslagen om radio- och televisionsverksamhet 10

L A N D S K A P S L A G om ändring av 20 § landskapslagen om erkännande av yrkeskvalifikationer 11

L A N D S K A P S L A G om ändring av 14 § landskapslagen om finansiering av landsbygdsnäringar 12

L A N D S K A P S L A G om ändring av 5h § landskapslagen om lotterier 12

L A N D S K A P S L A G om ändring av 58 § körkortslagen för Åland. 13

L A N D S K A P S L A G om ändring av 17 § landskapslagen om vattenfarkoster 14

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 15d § landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet sådan paragrafen lyder i landskapslagen 2006/30 samt

     ändras rubrik i 3a kap. och 15a §, rubriken sådan den lyder i landskapslagen 1991/58 och 15a § sådan paragrafen lyder i landskapslagen 2007/90, som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

3a kap.
Allmänna handlingar som utgör personregister

 

 

 

3a kap.
Personuppgifter i allmänna handlingar

 

 

15a §

     Personuppgifter som ingår i personregister får lämnas ut i form av en kopia, en utskrift eller i elektronisk form om inte något annat är föreskrivet i lag och om mottagaren har rätt att registrera och använda sådana personuppgifter enligt bestämmelserna om behandling av personuppgifter.

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

15a §

     Om inte annat föreskrivs i lag får personuppgifter som ingår i allmänna handlingar lämnas ut muntligen eller i form av en kopia, en utskrift eller i elektronisk form, förutsatt att personuppgifterna är offentliga och mottagaren har rätt att behandla personuppgifterna enligt dataskyddslagstiftningen. Om mottagaren inte har rätt att behandla personuppgifterna enligt dataskyddslagstiftningen får den allmänna handlingen lämnas ut endast till den del personuppgifterna inte ingår.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

15d §

     Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas på polismyndighetens personregister. Om polismyndighetens personregister finns särskilda bestämmelser i landskapslagen (1999:49) om polisens grundregister och landskapslagen (1999:50) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om personuppgifter.

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

 

__________________

 

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av arkivlagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till arkivlagen (2004:13) för landskapet Åland ett nytt 5a kap. efter 13c § samt nya 13d-f §§ som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

     Nytt kapitel

 

 

 

5a kap.
Behandlingen av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

13d §

     Bestämmelserna i detta kapitel kompletterar bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG, nedan dataskyddsförordningen.

     Personuppgifter som tidigare samlats in i förenlighet med dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning får senare behandlas för arkivändamål av allmänt intresse med stöd av artiklarna 5.1 b och 89.1 i dataskyddsförordningen.

     Arkiverade personuppgifter får behandlas för andra ändamål än arkivändamål av allmänt intresse i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning.

     Om utlämnandet av arkiverade personuppgifter som finns i allmänna handlingar gäller det som föreskrivs i landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet.

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

13e §

     I artiklarna 9.1 och 10 avsedda känsliga personuppgifter får behandlas med stöd av artiklarna 9.2 j och 10 i dataskyddsförordningen för arkivändamål av allmänt intresse om behandlingen är nödvändig för arkiveringen enligt denna lag.

     De känsliga personuppgifter som avses i 1 mom. får enbart behandlas för arkivändamål av allmänt intresse i den omfattning som lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits i enlighet med 13 § i landskapslagen ( : ) om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen.

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

13f §

     När personuppgifter behandlas i samband med arkivering enligt denna lag får undantag göras från den registrerades rättigheter enligt artiklarna 15, 16 och 18–21 i dataskyddsförordningen under de förutsättningar som anges i artikel 89.3 i dataskyddsförordningen.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

 

4.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av statistiklagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 19 § 3 mom. statistiklagen (1994:42) för landskapet Åland sådant momentet lyder i landskapslagen 2007/92 samt

     ändras 3 § samt 19 § 2 sådana lagrummen lyder i landskapslagen 2007/92 som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

3 §

Förhållandet till bestämmelser om personregister

     Vid framställning av sådan statistik som avses i denna lag iakttas vad som föreskrivs i landskapslagen (2007:88) om behandling av personuppgifter i landskaps- och kommunalförvaltningen, om inte annat föreskrivs i denna eller någon annan lag.

 

 

 

3 §

Behandling av personuppgifter för statistiska ändamål

     Vid myndighetens behandling av personuppgifter för statistiska ändamål iakttas bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG, nedan dataskyddsförordningen, och bestämmelserna i denna lag.

     Personuppgifter får behandlas i enlighet med artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen om behandlingen är nödvändig för framställningen av statistik enligt denna lag.

     I artiklarna 9.1 och 10 i dataskyddsförordningen avsedda känsliga personuppgifter får behandlas med stöd av artiklarna 9.2 j och 10 i dataskyddsförordningen för statistiska ändamål om behandlingen är nödvändig för framställningen av statistik enligt denna lag. Dessa känsliga personuppgifter får enbart behandlas i den omfattning som lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits i enlighet med 13 § i landskapslagen ( : ) om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen.

     När personuppgifter behandlas för framställningen av statistik kan undantag vid behov göras från den registrerades rättigheter som anges i artiklarna 15, 16, 18 och 21 i dataskyddsförordningen under förutsättning att

     1) statistiken inte kan framställas utan att personuppgifter används,

     2) framställningen av statistiken anknyter till myndighetens verksamhet, och

     3) uppgifter inte lämnas ut eller görs tillgängliga på ett sådant sätt att de kan hänföras till någon bestämd person.

 

 

19 §

Utlämnande av uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En myndighet får lämna ut uppgifter för vetenskapliga undersökningar och för statistiska ändamål. Personuppgifter som avses i landskapslagen om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen och andra identifikationsuppgifter får dock inte lämnas ut.       Utan hinder av vad som anges i 2 mom. får Ålands statistik- och utredningsbyrå för vetenskaplig forskning och för statistiska ändamål lämna ut uppgifter om ålder, kön, utbildning och yrke under förutsättning att den som får uppgifterna har rätt enligt 3a kap. landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet, landskapslagen om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen eller enligt landskapslagen (1999:50) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om personregister att inhämta dessa uppgifter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

19 §

Utlämnande av uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En myndighet får lämna ut personuppgifter för statistiska ändamål samt vetenskapliga och historiska forskningsändamål om mottagaren har en rätt att behandla personuppgifterna för dessa ändamål enligt dataskyddslagstiftningen.

 

     Momentet upphävs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 


 

 

5.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 23a § landskapslagen om besiktning och registrering av fordon

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 23a § 2 mom. landskapslagen (1993:19) om besiktning och registrering av fordon sådant momentet lyder enligt landskapslagen 2006/31 som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

23a §

Utlämnande av uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Personuppgifter om fordonets ägare eller innehavare får lämnas ut endast om mottagaren har rätt att enligt personuppgiftslagstiftningen behandla dessa uppgifter.

 

 

 

23a §

Utlämnande av uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Personuppgifter om fordonets ägare eller innehavare får lämnas ut endast om mottagaren har rätt att enligt dataskyddslagstiftningen behandla dessa uppgifter.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

 

6.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 34 och 67 §§ landskapslagen om gymnasieutbildning

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 34 § 7 mom. och 67 § 3 mom. landskapslagen (2011:13) om gymnasieutbildning, av dessa moment 34 § 7 mom. sådant det lyder enligt landskapslagen 2014/39, som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

34 §

Antagning av studerande och validander

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Skolan ska föra ett register med nödvändiga uppgifter om de sökande till skolan, deras studieprestationer och kunnande samt uppgifter om de sökandes avklarade studier. Närmare bestämmelser om skydd för personuppgifter finns i landskapslagen (2007:88) om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen.

 

 

 

 

34 §

Antagning av studerande och validander

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     Skolan ska föra ett register med nödvändiga uppgifter om de sökande till skolan, deras studieprestationer och kunnande samt uppgifter om de sökandes avklarade studier. Närmare bestämmelser om skydd för personuppgifter finns i dataskyddslagstiftningen.

 

 

67 §

Tystnadsplikt och hantering av känslig information

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Närmare bestämmelser om skydd för personuppgifter finns i landskapslagen (2007:88) om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen.

 

 

67 §

Tystnadsplikt och hantering av känslig information

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Närmare bestämmelser om skydd för personuppgifter finns i dataskyddslagstiftningen.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

 

7.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 19 § landskapslagen om energideklaration för byggnader

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras landskapslagen 19 § 2 mom. landskapslagen (2014:31) om energideklaration för byggnader som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

19 §

Behandling av uppgifterna i energideklarationsregistret

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     På uppgifterna i energideklarationsregistret och sådana handlingars offentlighet och utlämnande av dem tillämpas bestämmelserna i landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet. Om inte något annat bestäms i denna lag tillämpas landskapslagen (2007:88) om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen på behandling av personuppgifter.

 

 

 

19 §

Behandling av uppgifterna i energideklarationsregistret

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     På uppgifterna i energideklarations-registret och sådana handlingars offentlighet och utlämnande av dem tillämpas bestämmelserna i landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet. Därtill tillämpas data-skyddslagstiftningen på behandlingen av personuppgifter.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 


 

 

8.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 20 § landskapslagen om Ålands ombudsmannamyndighet

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 20 § 2 mom. landskapslagen (2014:33) om Ålands ombudsmannamyndighet som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

20 §

Skyldighet att lämna uppgifter till ombudsmannamyndigheten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Den i 1 mom. avsedda skyldigheten omfattar även sådana uppgifter som omfattas av sekretessbestämmelser om uppgifterna i fråga är av betydelse för ombudsmannamyndighetens verksamhet. Vid behandlingen av sådana uppgifter är ombudsmannamyndigheten skyldig att iaktta bestämmelserna i landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet och landskapslagen (2007:88) om behandling av personuppgifter.

 

 

 

20 §

Skyldighet att lämna uppgifter till ombudsmannamyndigheten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Den i 1 mom. avsedda skyldigheten omfattar även sådana uppgifter som omfattas av sekretessbestämmelser om uppgifterna i fråga är av betydelse för ombudsmannamyndighetens verksamhet. Vid behandlingen av sådana uppgifter är ombudsmannamyndigheten skyldig att iaktta bestämmelserna i landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet och dataskyddslagstiftningen.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

9.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 37 § förvaltningslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 37 § förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

37 §

Anteckning av uppgifter

     Uppgifter om muntligen framförda yrkanden och utredningar som kan inverka på avgörandet i ett ärende skall antecknas eller registreras på något annat sätt. Detsamma gäller uppgifter som har inhämtats ur ett register för personuppgifter som avses i landskapslagen (2007:88) om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen eller motsvarande personuppgiftslagstiftning.

 

 

 

37 §

Anteckning av uppgifter

     Uppgifter om muntligen framförda yrkanden och utredningar som kan inverka på avgörandet i ett ärende ska antecknas eller registreras på något annat sätt. Detsamma gäller uppgifter som har inhämtats ur ett register för personuppgifter som avses i dataskyddslagstiftningen.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

 

10.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 20 § landskapslagen om produktion av genetiskt modifierade växter

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 20 § 4 mom. landskapslagen (2013:39) om produktion av genetiskt modifierade växter som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

20 §

Offentliggörande, användning och utlämnande av registeruppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I fråga om utlämnande av personuppgifter gäller det som föreskrivs i landskapslagen (2007:88) om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen.

 

 

 

20 §

Offentliggörande, användning och utlämnande av registeruppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I fråga om utlämnande av personuppgifter gäller det som föreskrivs i 3a kap. landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 


 

 

11.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning på Åland av 13 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § 2 mom. landskapslagen (2013:81) om tillämpning på Åland av 13 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vid arbetsmarknads- och studieservicemyndighetens användning av de register som avses i 1 mom. ska även lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) och personuppgiftslagen (FFS 523/1999) iakttas i tillämpliga delar.

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Vid arbetsmarknads- och studieservicemyndighetens användning av de register som avses i 1 mom. ska även lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) iakttas i tillämpliga delar. Vid behandlingen av personuppgifter i dessa register gäller det som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG och dataskyddslagen (FFS / ).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

12.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 4 och 32 §§ landskapslagen om radio- och televisionsverksamhet

 

I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 § 3 mom. och 32 § 2 mom. landskapslagen (2011:95) om radio- och televisionsverksamhet som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

4 §

Tillstånds- och anmälningsregister

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om personuppgifter behandlas i registret ska landskapslagen (2007:88) om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen iakttas.

 

 

 

4 §

Tillstånds- och anmälningsregister

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om personuppgifter behandlas i registret ska dataskyddslagstiftningen iakttas.

 

 

32 §

Allmänna principer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vid behandlingen av personuppgifter i televisionsinnehavarregistret gäller landskapslagen om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen, om inte något annat föreskrivs i detta kapitel.

 

 

32 §

Allmänna principer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vid behandlingen av personuppgifter i televisionsinnehavarregistret ska det som föreskrivs i dataskyddslagstiftningen iakttas, om inte något annat föreskrivs särskilt i detta kapitel.

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

 

13.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 20 § landskapslagen om erkännande av yrkeskvalifikationer

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 20 § 5 mom. landskapslag (2017:22) om erkännande av yrkeskvalifikationer som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

20 §

Behandling av uppgifter om ett europeiskt yrkeskort

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     När det gäller behandling av personuppgifter i det europeiska yrkeskortet och i IMI-akterna ska landskapsregeringen betraktas som sådan registeransvarig som avses i 2 § 4 punkten i landskapslagen (2007:88) om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen.

 

 

20 §

Behandling av uppgifter om ett europeiskt yrkeskort

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     När det gäller behandling av personuppgifter i det europeiska yrkeskortet och i IMI-akterna ska landskapsregeringen betraktas som sådan personuppgiftsansvarig som avses i artikel 4 punkt 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

14.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 14 § landskapslagen om finansiering av landsbygdsnäringar

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 14 § 1 mom. landskapslagen (2016:29) om finansiering av landsbygdsnäringar som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

14 §

Sekretess

     Utan hinder av bestämmelserna om tystnadsplikt i landskapslagen (2007:88) om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen har landskapsregeringen rätt att till en behörig riksmyndighet lämna sekretessbelagda uppgifter för vidarebefordran till berörd institution inom den Europeiska unionen, om det behövs för tillsynen och uppföljningen av att den Europeiska unionens bestämmelser har iakttagits vid den Europeiska Unionens medfinansiering.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

14 §

Sekretess

     Utan hinder av sådan sekretess och tystnadsplikt som följer av annan lagstiftning har landskapsregeringen rätt att till en behörig riksmyndighet lämna sekretessbelagda uppgifter för vidarebefordran till berörd institution inom den Europeiska unionen, om det behövs för tillsynen och uppföljningen av att den Europeiska unionens bestämmelser har iakttagits vid den Europeiska Unionens medfinansiering.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

15.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 5h § landskapslagen om lotterier

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 5h § landskapslagen (1966:10) om lotterier sådan den lyder i landskapslagen 2016/11 som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

5h §

     Vid förvaltningsförfarande i enlighet med bestämmelserna i denna lag ska i tillämpliga delar även bestämmelserna i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland, 36 § självstyrelselagen (1991:71) för Åland, landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet, landskapslagen (2007:88) om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen samt arkivlagen (2004:13) för landskapet Åland iakttas.

 

 

 

5h §

     Vid förvaltningsförfarande i enlighet med bestämmelserna i denna lag ska i tillämpliga delar även bestämmelserna i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland, 36 § självstyrelselagen (1991:71) för Åland, landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet, arkivlagen (2004:13) för landskapet Åland samt dataskyddslagstiftningen iakttas.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

 

16.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 58 § körkortslagen för Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 58 § 3 och 4 mom. körkortslagen (2015:88) för Åland som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

58 §

Behandling av uppgifterna om användning av alkolåset

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Representanten och alkolåstillverkaren får behandla personuppgifter och uppgifter om användning av alkolåset bara om verkställigheten av denna lag kräver det. På behandlingen av personuppgifter tillämpas personuppgiftslagen (FFS 523/1999). På den som sköter uppgifter som avses i denna paragraf tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar.

     På översändande av uppgifter om användningen till alkolåstillverkare i stater utanför Europeiska unionen tillämpas vad som föreskrivs i personuppgiftslagen om översändande av personuppgifter till stater utanför Europeiska unionen.

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

58 §

Behandling av uppgifterna om användning av alkolåset

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Representanten och alkolåstillverkaren får behandla personuppgifter och uppgifter om användning av alkolåset bara om verkställigheten av denna lag kräver det. På den som sköter uppgifter som avses i denna paragraf tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar.

 

 

     På sådan behandling av personuppgifter som avses i 3 mom. och översändande av uppgifter om användningen till alkolåstillverkare i stater utanför Europeiska unionen tillämpas vad som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG och i dataskyddslagen (FFS / ).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

 

17.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 17 § landskapslagen om vattenfarkoster

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 17 § 2 mom. landskapslagen (2017:29) om vattenfarkoster som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

17 §

Utlämnande av uppgifter ur Ålands vattenfarkostregister

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Personuppgifter om vattenfarkostens ägare får lämnas ut endast om mottagaren har rätt att enligt personuppgiftslagstiftningen behandla dessa uppgifter.

 

 

17 §

Utlämnande av uppgifter ur Ålands vattenfarkostregister

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Personuppgifter om vattenfarkostens ägare får lämnas ut endast om mottagaren har rätt att enligt dataskyddslagstiftningen behandla dessa uppgifter.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________