regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2017-11-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Cirkulär ekonomi

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 7/2017-2018

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om miljöskydd. 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av 30 och 46 §§ landskapslagen om besiktning och registrering av fordon  2

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om parkeringsbot 3

L A N D S K A P S L A G om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om sammankomster 5

L A N D S K A P S L A G om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om växtskyddsmedel 5

 

 

2

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om miljöskydd

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 10 §§ 1 mom. b punkten, 10 § 3 mom., 28b § 1 mom. samt 40 § landskapslagen (2008:124) om miljöskydd, varav 10 § 3 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2013/110 samt 28b § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2011/73, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

10 §

Krav på tillstånd och miljögranskning

     Tillstånd krävs för verksamhet som förutsätter tillstånd enligt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     b) landskapslagen (1981:3) om renhållning, nedan renhållningslagen,

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Miljögranskning krävs för verksamheter som förutsätter miljögranskning enligt vattenlagen, renhållningslagen eller 6 kap. naturvårdslagen. Miljögranskning krävs därtill för verksamhet som landskapsregeringen med stöd av 52 § belagt med krav på miljögranskning. Miljögranskning krävs dock inte om verksamheten samtidigt är föremål för tillstånd eller ansökan om tillstånd enligt denna lag. (2013/110)

 

 

10 §

Krav på tillstånd och miljögranskning

     Tillstånd krävs för verksamhet som förutsätter tillstånd enligt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     b) landskapslagen (0000:00) om tillämpning av rikets avfallslag, nedan avfallslagen,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Miljögranskning krävs för verksamheter som förutsätter miljögranskning enligt vattenlagen, avfallslagen eller 6 kap. naturvårdslagen. Miljögranskning krävs därtill för verksamhet som landskapsregeringen med stöd av 52 § belagt med krav på miljögranskning. Miljögranskning krävs dock inte om verksamheten samtidigt är föremål för tillstånd eller ansökan om tillstånd enligt denna lag.

 

 

28b §

Inspektioner

     Tillsynsmyndigheten ska med jämna mellanrum inspektera verksamheter som enligt landskapslagen (1981:3) om renhållning är tillstånds- och granskningspliktiga samt verksamhetsutövare som producerar farligt avfall. Inspektioner som avser insamling och transport ska omfatta det insamlade och transporterade avfallets mängd, art, ursprung och destination.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

28b §

Inspektioner

     Tillsynsmyndigheten ska med jämna mellanrum inspektera verksamheter som enligt avfallslagen är tillstånds- och miljögranskningspliktiga samt verksamhetsutövare som producerar farligt avfall. Inspektioner som avser insamling och transport ska omfatta det insamlade och transporterade avfallets mängd, art, ursprung och destination.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

40 §

Straffbestämmelser i speciallagar

     Begås ett brott som avses i 9 kap. vattenlagen tillämpas i första hand bestämmelserna i nämnda kapitel och landskapslag. Straffbestämmelserna i renhållningslagen tillämpas vid sidan av bestämmelserna i detta kapitel.

 

 

 

40 §

Straffbestämmelser i speciallagar

     Begås ett brott som avses i 9 kap. vattenlagen tillämpas i första hand bestämmelserna i nämnda kapitel och landskapslag. Straffbestämmelserna i avfallslagen tillämpas vid sidan av bestämmelserna i detta kapitel.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

__________________

3

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 30 och 46 §§ landskapslagen om besiktning och registrering av fordon

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 46 § landskapslagen (1993:19) om besiktning och registrering av fordon sådana den lyder i landskapslagen 2005/19 samt

     ändras lagens 30 § 2 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2005/19, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

30 §

Avregistrering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ett fordon kan avregistreras om det har registrerats utanför landskapet eller om det annars kan göras troligt att fordonet har gått förlorat. Ett uttjänt fordon för vilket producentansvar gäller enligt landskapslagen (1981:13) om renhållning kan avregistreras om en avregistreringsanmälan och ett skrotningsintyg från en auktoriserad behandlingsanläggning lämnas samt ett registerutdrag uppvisas hos motorfordonsbyrån.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

30 §

Avregistrering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ett registreringspliktigt fordon kan avregistreras om det har registrerats utanför landskapet eller om det annars kan göras troligt att fordonet har gått förlorat. Ett uttjänt fordon för vilket producentansvar gäller enligt landskapslagen (0000:00) om producentansvar kan avregistreras om en avregistreringsanmälan och ett skrotningsintyg som avses i landskapslagen om producentansvar lämnas samt ett registerutdrag uppvisas hos motorfordonsbyrån.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

46 §

Skrotningsavgift

     För att täcka kostnader för omhändertagande och skrotning av andra motorfordon än sådana fordon för vilka producentansvar gäller i enlighet med landskapslagen om renhållning kan landskapsregeringen besluta att en särskild avgift skall uppbäras. (2005/19)

     Uppburna skrotningsavgifter bildar en till landskapets budget ansluten fond (skrotbilsfonden). Utgifter i anslutning till omhändertagande av skrotfordon betalas med fondens medel. Det ankommer på landskapsregeringen att fastställa närmare bestämmelser för utbetalning av bidrag ur fonden samt att pröva ansökan om bidrag.

 

 

 

     Upphävd

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

__________________

 

5

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om parkeringsbot

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 16-18 §§ landskapslagen (1971:15) om parkeringsbot samt

     ändras lagens 4 § 2 mom. och 15 §, varav 15 § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagen 200/31, som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

4 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Parkeringsboten tillfaller staten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

4 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Parkeringsboten tillfaller landskapet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

15 §

     Felparkerat fordon kan genom försorg av polismästaren eller annan till parkeringsövervakare förordnad tjänsteman eller i enlighet med deras anvisningar av polisman flyttas till annat ställe. Flyttat fordon skall, om det lämpligen kan ske, placeras så nära det ursprungliga parkeringsstället, att det är lätt att finna (närflyttning) eller i annat fall på annat lämpligt ställe inom kommunen (fjärrflyttning). (2000/31)

     Fordon får ej flyttas så, att det tillskyndas onödig skada. Fordon får icke flyttas till ställe där det löper uppenbar risk att skadas eller tagas i olovligt bruk.

 

 

 

15 §

     I 5a kap. vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland finns bestämmelser om flyttning av fordon.

 

 

16 §

     Flyttning av fordon skall såvitt möjligt utan dröjsmål anmälas till fordonets ägare eller innehavare. Närflyttning anmäles dock endast om fordonet flyttats utom synhåll från det ursprungliga parkerings-stället eller skäl att anmäla annars föreligger.

 

 

 

     Upphävd

 

 

17 §

     Fordons ägare eller innehavare är skyldig att ersätta kostnaderna för flyttning och förvaring av fordonet. Landskapsregeringen må för kommun eller viss del därav fastställa taxa att lända till efterrättelse vid indrivningen av kostnaderna. Ägaren eller innehavaren är likväl berättigad att av fordonets förare återfå vad han betalt. Gör ägaren eller innehavaren sannolikt, att fordonet olovligen nyttjats av föraren, eller påvisar, att han av annat skäl icke är skyldig att ansvara för kostnaderna, indrives ersättningen direkt hos föraren.

     Parkeringsövervakaren skall delgiva den ersättningsskyldige ägaren eller innehavaren eller ock föraren skriftligt föreläggande att betala ersättningen inom två veckor från delfåendet, vid äventyr att ersättningen eljest indrives i utsökningsväg. Angående protest, förlängning av betalningstid, ändringssökande och verkställande av betalningsföreläggande samt anlitande av betalningsorderförfarande vid genomförande av ägarens eller innehavarens ersättningsanspråk gäller på motsvarande sätt vad därom är stadgat i fråga om parkeringsbot, likväl så, att den tid av tre månader, efter vars förlopp rätten att uppbära ersättning för kostnaderna för förvaring förfallit, räknas från den dag förvaringen upphörde, och att bevis över betalning av ersättning icke behöver fogas till besvärsskriften.

 

 

 

     Upphävd

 

 

18 §

     Lösegendom som påträffats i flyttat fordon må på ägarens ansvar lämnas i fordonet. Parkeringsövervakare må likväl omhändertaga sådan egendom, om han med beaktande av omständigheterna anser, att egendomens värde eller beskaffenhet det kräver. Angående omhändertagen egendom gäller vad om hittegods är stadgat.

 

 

 

     Upphävd

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

__________________

 

6

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om sammankomster

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 3 § 2 mom. landskapslagen (2010:30) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om sammankomster som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

3 §

Hänvisningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Inom landskapets behörighet ska hänvisningen i 24 § lagen om sammankomster till avfallslagen (FFS 1072/1993) avse landskapslagen (1981:3) om renhållning.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

3 §

Hänvisningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Inom landskapets behörighet ska hänvisningen i 24 § lagen om sammankomster till avfallslagen (FFS 1072/1993) avse landskapslagen (0000:00) om tillämpning av rikets avfallslag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

__________________

 

7

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om växtskyddsmedel

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 3 § 6 punkten landskapslagen (2012:41) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om växtskyddsmedel som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

3 §

Hänvisningar

     Inom landskapets behörighet ska hänvisningen till

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     6) avfallslagen (FFS 1072/1993) i 3 § 4 mom. och 7 § 2 mom. lagen om växtskyddsmedel avse landskapslagen (1981:3) om renhållning,

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

3 §

Hänvisningar

     Inom landskapets behörighet ska hänvisningen till

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     6) avfallslagen (FFS 1072/1993) i 3 § 4 mom. och 7 § 2 mom. lagen om växtskyddsmedel avse landskapslagen (0000:00) om tillämpning av rikets avfallslag,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den