LSvapen

5x5px

Ålands landskapsregering

BUDGETFÖRSLAG nr 4/2017-2018

 

Datum

 

 

2018-04-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till första tilläggsbudget för år 2018

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till första tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2018.

 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat

-          anslag för kommunsamordningsfrågor

-          anslag för samordning av kommunernas socialtjänst

-          anslag för att ge kommunerna ett temporärt stöd för driftskostnader för medborgarinstitut samt

-          anslag för ökade resurser för samordning och utveckling av landskapets IT-verksamhet

 

Regeringen offentliggjorde nyligen planen för de offentliga finanserna 2019 – 2022. I planen redogörs för den kalkylerade inkomstutvecklingen inom statsbudgetekonomin under planperioden. Statens skatteinkomster bedöms öka med 1,9 miljarder euro, men beaktande att övriga inkomster minskar; huvudsakligen utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier, kommer den totala ökningen i statens inkomster att uppgå till ca 1,1 miljarder euro. Utgående från dessa uppgifter kan avräkningsbeloppet förväntas öka med knappt 5 miljoner euro från år 2018 till år 2019. Vid bedömningen behöver man ta i beaktande att regeringen tar ställning till eventuella skatteförändringar i budgetmanglingen i slutet av sommaren varför nivån ännu kan komma att justeras. Nivån på skattegottgörelsen som inkomstförs år 2019 kommer att vara mycket avgörande för det slutliga resultatet för landskapets verksamhet år 2019. Vid en bedömning att skattegottgörelsen skulle uppgå till 11 - 12 miljoner euro ökar skattefinansieringen i form av avräkningsbelopp och skattegottgörelse med i storleksordningen 2 - 3 miljoner euro mellan åren 2018 och 2019.

 

Utvecklingen av statens inkomster de närmaste åren bedöms i planen vara relativt god till följd av ökad ekonomisk aktivitet och förbättrat sysselsättningsläge. Trots detta är statens utgifter fortsättningsvis högre än inkomsterna. Skillnaden mellan utgifter och inkomster minskar till närmare 1 miljard euro fr.o.m. år 2019 jämfört med ett underskott om ca 3 miljarder euro år 2018. Av planen framgår att statens inkomster ökar kraftigt år 2020 till följd av social- och hälsovårdsreformen. Inkomstökningen för ett skatteår uppgår till knappt 13,3 miljarder euro. I statens ramar har man med beaktande av eftersläpningar beräknat att knappt 12,4 miljarder euro inkomstförs i statsbudgeten för år 2020 och resterande del om ca 0,9 miljarder euro inkomstförs i statsbudgeten för år 2021. Kalkylerat med dagens avräkningsgrund om 0,45 % skulle avräkningsbeloppet, till följd av reformen i riket, öka med närmare 56 miljoner euro år 2020 samt med närmare 60 miljoner euro fr.o.m. år 2021 när hela årsnivån av ökningen ingår i statsbudgeten. Skattegottgörelsen torde vara utraderad fr.o.m. skatteår 2020, vilket skulle ge effekt på landskapets budget från år 2022. Landskapsregeringens arbete för att neutralisera effekterna på överföringarna till landskapet till följd av riksreformen fortgår. Landskapsregeringen arbetar även för att i den pågående självstyrelselagsrevisionen höja avräkningsgrunden, vilket skulle ge en högre grundfinansiering med ca 15 miljoner euro från och med år 2022.

 

I förslaget till första tilläggsbudget för år 2016 redogjorde landskapsregeringen för åtgärder som planerades under mandatperioden för att uppnå en för landskapet hållbar ekonomi i enlighet med regeringsprogrammets delmål. Landskapsregeringens målsättning har varit att uppnå resultatförbättrande åtgärder i form av ökade intäkter och minskade kostnader om sammanlagt ca 20 miljoner euro (hållbarhetsgapet) under mandatperioden. I bokslutet för år 2017 konstateras ett relativt gott resultat uppgående till 16,9 miljoner euro före reserveringar. Orsaken till detta beror i stor grad på en ovanligt stor skattegottgörelse uppgående till 23,9 miljoner euro samt ett högre avräkningsbelopp än väntat. Finansministeriet och huvudavtalsorganisationerna har överenskommit om statens tjänste- och arbetskollektivavtal för avtalsperioden 1.2.2018 – 31.3.2020. För landskapets del ska förhandlingar föras om nya avtal. Utgående från nu kända uppgifter om förväntade inkomstnivåer, genomförda resultatförbättringsåtgärder och nya utgiftsbehov bedömer landskapsregeringen att det även inför år 2019 finns behov av resultatförbättrande åtgärder. Landskapsregeringens arbete för att uppnå detta fortgår i och med att det konkreta arbetet med budgetförslaget för år 2019 påbörjas.

 

I och med tillägget har hittills under år 2018 budgeterats 364.836.000 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till första tillägg till budgeten för år 2018.

 

 

Mariehamn den 17 april 2018

 

 

L a n t r å d

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Minister

 

 

Mats Perämaa

 

__________________

 

 

Bilaga 1:        Budgeterad resultaträkning

 


Anslag

Inkomster

 tb 2018

 tb 2018

VERKSAMHET

Avdelning 2

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

-178 000

0

210

REGERINGSKANSLIET

-155 000

0

21010

Regeringskansliet, verksamhet

-155 000

0

215

KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

-23 000

0

21500

Kommunikationsverksamhet

-23 000

0

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-550 000

0

390

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

-550 000

0

39000

IT-drifts- och utvecklingskostnader (R)

-550 000

Avdelning 4

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-90 000

0

410

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

-60 000

0

41000

Övriga sociala uppgifter

-60 000

0

430

ALLMÄN MILJÖVÅRD

-30 000

0

43000

Allmän miljövård, verksamhet

-30 000

0

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

46 000

-300 000

670

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

46 000

-300 000

67010

Fiskevård

46 000

-300 000

80 - 88

FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER

-84 000

2 000

820

ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ

-35 000

0

82000

Ålands statistik- och utredningsbyrå, verksamhet

-35 000

0

826

ÅLANDS OMBUDSMANNAMYNDIGHET

-34 000

0

82600

Ålands ombudsmannamyndighet, verksamhet

-34 000

0

Anslag

Inkomster

tb 2018

tb 2018

851

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

-19 000

2 000

85100

Ålands folkhögskola, verksamhet

-19 000

2 000

856

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

-36 000

0

85600

Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet

-36 000

0

865

ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP

40 000

0

86500

Ålands fiskodling, Guttorp, verksamhet

40 000

0

870

FORDONSMYNDIGHETEN

0

0

87000

Fordonsmyndigheten, verksamhet

0

0

Verksamhet sammanlagt

-856 000

-298 000

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 4

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

-76 000

0

460

CIRKULÄR EKONOMI

-76 000

0

46000

Cirkulär ekonomi (R)

-76 000

0

Avdelning 5

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-100 000

0

510

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

-100 000

0

51000

Landskapsandelar och stöd för medborgarinstitut och kulturverksamhet

-100 000

0

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

214 000

0

610

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

-506 000

0

61000

Näringslivets främjande (R)

-506 000

0

 

 

 

 

 

 

Anslag

Inkomster

 

 

tb 2018

tb 2018

625

EUROPEISKA UNIONEN - EUROPEISKA HAVS- OCH

FISKERIFONDEN, EHFF, 2014 - 2020

700 000

0

62500

Europeiska Unionen - EHFF, 2014 - 2020 (R-EU)

700 000

0

670

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

20 000

0

67000

Främjande av fiskerinäringen

20 000

0

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-76 000

0

751

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

-76 000

0

75100

Understöd för varutransporter i skärgården

-76 000

0

Överföringar sammanlagt

-38 000

0

89

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER

890

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

0

2 109 000

890

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

0

2 109 000

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

0

2 109 000

892

FINANSIELLA POSTER

0

0

89230

Landskapets fastighetsverk

0

0

Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträknings-

poster sammanlagt

0

2 109 000

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-894 000

1 811 000


 

 

Verksamhet - detaljmotivering

 

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

 

 

 

200

REGERINGSKANSLIET

 

 

 

21010

Regeringskansliet, verksamhet

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 155.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Landskapsregeringen föreslår ett tillägg om 113.000 euro för att genomföra kommunindelningsutredningar, för en extra resurs vid regeringskansliet samt för andra åtgärder som stöder kommunerna i samordningsprocessen.

 

Enligt utkastet till lagförslag ”Reform av kommunstrukturen på Åland” som för närvarande är på remiss ska landskapsregeringen utse en kommunsamordnare inom förvaltningen med uppgift att vara en stödfunktion och extra resurs för kommunerna under hela reformprocessen. Kommunsamordnaren ska även övervaka att reformen genomförs i enlighet med den tidtabell som fastställs i lagen. Om kommunerna inte uppfyller sina skyldigheter enligt lagen att utarbeta och godkänna ett samgångsavtal ska kommunsamordnaren ha befogenhet att träda in i processen och utarbeta ett avtal. Kommunsamordnaren ska även fungera som samordnare internt inom landskapsförvaltningen i samband med kommunreformen. Landskapsregeringen börjar omgående arbetet med kommunsamordningsfrågorna i enlighet med remissversionen av lagförslaget i samband med att kommunindelningsutredarna inleder sitt uppdrag. Det finns därför behov av en tillfällig extra resurs vid regeringskansliet från år 2018 och under hela reformperioden till och med år 2023.

 

Under momentet föreslås också ett tvåårigt projekt för att utveckla nya former av medborgerlig samverkan och dialog med särskilt fokus på unga kvinnor och mäns förutsättningar att vara aktiva och engagerade samhällsmedborgare. Kostnaden för hela projektet beräknas uppgå till 88.000 euro varav 35.000 euro föreslås i föreliggande förslag till tilläggsbudget.

 

Tillägget avser också att täcka kostnader för en bilaga om det åländska hållbarhetsarbetet i Dagens Industri, Vasabladet och Hufvudstadsbladet.

 


 

215

KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

 

 

 

21500

Kommunikationsverksamhet

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 23.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 23.000 euro för att täcka kostnader för landskapsregeringens deltagande i den s.k. Almedalsveckan på Gotland under sommaren år 2018.

 

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

390

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

 

 

 

39000

IT-drifts- och utvecklingskostnader (R)

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 550.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås en ökning av anslaget om 550.000 euro föranledd av:

- förhöjning av landskapets, inklusive samtliga underställda myndigheters, andel av Åda Ab:s månatliga grundavgift. Förhöjningen belastar landskapsregeringens allmänna förvaltning i sin helhet

- av ett ökat behov av resurser för att åstadkomma en samordning av landskapets IT-verksamhet inklusive förvaltningsmodell

- kostnader för att under 2018 genomföra ett projekt omfattande utredning och planering av principer för design, säkerhetslösningar samt driftsmodeller för, dels det stamnät som förbinder datahallarna samt de olika verksamhetslokalerna, dels lokala nätverk, såväl fasta som trådlösa. Projektet genomförs av Åda Ab och kommer därmed till nytta för hela det offentliga Åland. Projektet beräknas kosta 50.000 euro. Projektet har prioriterats tidsmässigt på grund av de kapacitetskrav som den nya kontorsprogramvaran ställer.

Landskapsregeringen återkommer i ordinarie budget för 2019 med förslag till förverkligande av den planerade nätverkslösningen samt

- kostnader för ÅHS andel av den jourverksamhet som Åda Ab kommer att upprätthålla.

 

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

410

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

 

 

 

41000

Övriga sociala uppgifter

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 60.000 euro. I förslaget har möjligheten till omdisponering inom momentet beaktats.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Enligt landskapslag (2016:2) om kommunalt samordnad socialtjänst, 5 § ska landskapsregeringen bistå kommunerna vid planeringen och förverkligandet av samarbetet enligt landskapslagen.

 

Landskapsregeringen har i budgeten för år 2018 angett att man avser återkomma till lagtinget i tilläggsbudget med medel för samordning av kommunernas socialtjänst.

 

430

ALLMÄN MILJÖVÅRD

 

 

 

43000

Allmän miljövård, verksamhet

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 30.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås som en budgetteknisk åtgärd att 30.000 euro ombudgeteras. I budgeten för år 2017 fanns 30.000 euro för luftkvalitetmätningar som Meteorologiska institutet skulle genomföra. Dessa kommer att genomföras först under år 2018 varför medlen behöver tas upp igen då momentet är ettårigt.

 

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

670

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

 

 

 

67010

Fiskevård

 

 

 

Föreslås en minskning om 254.000 euro och att momentet därefter utgår.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Då lagförslaget om fiskevårdsavgift (nr 35/2016-2017) återtagits föreslås en minskad inkomst.

 

8

FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER

 

 

 

820

ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ

 

 

 

82000

Ålands statistik- och utredningsbyrå, verksamhet

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 35.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Mot bakgrund av utfallet för budgetåret 2017, de tydliga och brådskande behoven inom myndigheten samt arbetssituationen inom ÅSUB föreslår landskapsregeringen att 35.000 euro av det överskott som ÅSUB:s verksamhet medförde år 2017 överförs till år 2018 genom tilläggsbudget så att de processer för att säkerställa dataskyddet och den tekniska förnyelse som ännu inte är fullföljda kan förverkligas under budgetåret 2018.

 


 

826

ÅLANDS OMBUDSMANNAMYNDIGHET

 

 

 

82600

Ålands ombudsmannamyndighet, verksamhet

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 34.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetskostnaderna under året kommer att påverkas av personaländringar, flytt till andra verksamhetslokaler samt ombudsmannanämndens arbete.

 

851

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

 

 

 

85100

Ålands folkhögskola, verksamhet

 

 

 

Föreslås ett tillägg om netto 17.000 euro.

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

Guideutbildningen förväntas locka ca 16 deltagare som betalar deltagaravgifter om totalt ca 2.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Enligt Ålands landskapsregerings beslut den 29 juni 2017 ska en guideutbildning arrangeras med start hösten 2018. Förslaget innehåller kostnader om 19.000 euro som avser höstterminen. Kostnaderna för vårterminen upptas i ordinarie budget för år 2019. Totalt beräknas kostnaderna uppgå till 31.000 euro

 


 

856

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

 

 

 

85600

Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 36.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Mot bakgrund av utfallet för budgetåret 2017, där ett överskott om ca 36.000 euro konstateras föreslår landskapsregeringen att Ålands sjösäkerhetscentrum får använda överskottet till framtidssatsningar. Från sjöfartsbranschen ökar efterfrågan på CBT-utbildningar (computer based training) för att öka flexibiliteten och optimeringen av kurstiden. Den övergripande målsättningen med att överföra delar av kursernas teoretiska del till CBT är att höja kunskapsnivån hos kursdeltagarna samt kvaliteten på den praktiska delen av kurserna. Genom att använda ny teknologi och e-inlärning uppnår man positiva ekonomiska effekter genom effektivisering av nyttjandet av personalresurserna, kostnader för köptjänster och möjlighet att nå nya kundgrupper.

 

865

ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP

 

 

 

86500

Ålands fiskodling, Guttorp, verksamhet

 

 

 

Föreslås en minskning om 40.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Se moment 67010 i verksamhetsavsnittet.

 

870

FORDONSMYNDIGHETEN

 

 

Rubriken ändrad.

 

87000

Fordonsmyndigheten, verksamhet

 

 

 

Rubriken ändrad.

I enlighet med LL (2018:8) om Fordonsmyndigheten så moderniseras lagstiftningen om motorfordonsbyrån och myndigheten byter namn. Förändringarna genomförs genom den nya landskapslagen om Fordonsmyndigheten som ersätter den nuvarande lagen om motorfordonsbyrån. Lagen träder i kraft den 1 maj 2018. Anslaget kan användas både för Motorfordonsbyråns och Fordonsmyndighetens verksamhet.


 

 

Överföringar - detaljmotivering

 

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

460

CIRKULÄR EKONOMI

 

 

 

46000

Cirkulär ekonomi (R)

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 76.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås som en budgetteknisk åtgärd att 76.000 euro ombudgeteras.

 

År 2013 upptogs anslag för sluttäckning av deponier. Då dessa inte verkställts inom år 2016 drogs medlen in i bokslutet år 2016. Nu har Kökar kommun inkommit med redovisning i enlighet med stödbeslut av den 15.12.2015. Även Kumlinge har den 16.8.2016 beviljats stöd för sluttäckning av deponin men inte ännu redovisat kostnaderna.

 

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

510

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

 

 

 

51000

Landskapsandelar och stöd för medborgarinstitut och kulturverksamhet

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 100.000 euro.


 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Finansiering av medborgarinstitut är enligt gällande lagstiftning en kommunal angelägenhet. Både det gamla och nya landskapsandelssystemet använder en landskapsandel för medborgarinstitut som fördelningsgrund. Strukturen på det nya systemet får till följd att andelen minskar. Kommunerna har tidigare fördelat kostnaderna i enlighet med denna landskapsandel och inte analyserat konsekvenserna av det nya landskapsandelssystemet. En temporär stödordning föreslås där avsikten är att för åren 2018 – 2019 uppta 100.000 euro per år, d.v.s. totalt 200.000 euro, vilket föreslås regleras genom ett kommande lagförslag. Lagförslag nr 17/2017-2018 överlämnas till lagtinget i samband med tilläggsbudgeten med avsikt att lagen kan sättas ikraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. i självstyrelselagen för Åland (1991:71).

 

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

610

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

 

 

 

61000

Näringslivets främjande (R)

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 506.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Ökningen motiveras med behov att möta större planerade investeringar inom den åländska exportindustrin. Se moment 62500 i överföringsavsnittet och moment 67010 i verksamhetsavsnittet.

 

625

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA HAVS- OCH FISKERIFONDEN, EHFF, 2014 - 2020

 

 

 

62500

Europeiska Unionen - EHFF, 2014 - 2020 (R-EU)

 

 

 

Föreslås en minskning om 700.000 euro.

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås att anslaget minskas med 700.000 euro från de medel som avsatts i budgeten för insatser för att främja en hållbar utveckling av fiskerinäringen. Minskningen avser landskapets del av medfinansieringen. Avsikten är att för denna del av det operativa programmet sänka finansieringsfördelningen för landskapets del från 63 procent. Ändringen motiveras med att en större planerad investering inte kommer att genomföras under innevarande programperiod.

 

670

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

 

 

 

67000

Främjande av fiskerinäringen

 

 

 

Föreslås en minskning om 20.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Se moment 67010 i verksamhetsavsnittet.

 

700

INFRASTRUKTURAVELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

751

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

 

 

 

75100

Understöd för varutransporter i skärgården

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 76.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Upphandling har genomförts för varutransporter i skärgården och nya avtal har ingåtts från och med 1.1.2018. Dessa innebär ökade kostnader jämfört med kostnaderna under tidigare avtalsperiod som budgeten år 2018 grundade sig på. Därför föreslås ett tilläggsanslag för att täcka kostnaderna för upprätthållandet av färskvarutransporter.

 

Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter - detaljmotivering

 

890

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

 

 

 

890

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

 

 

 

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 2.109.000 euro.

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

Ålandsdelegationen har fastställt den till landskapet Åland tillkommande skattegottgörelsen för år 2016 till 15.196.476 euro. Eftersom en inkomst om 14.000.000 euro upptagits i grundbudgeten för år 2018 föreslås en höjning av inkomsten om 1.196.000 euro.

 

Under år 2017 erlade Ålands penningautomatförening 12.413.124,09 euro i lotteriskatt. Eftersom en inkomst om 11.500.000 euro upptagits i grundbudgeten för år 2018 föreslås en höjning av inkomsten om ytterligare 913.000 euro.

 

892

FINANSIELLA POSTER

 

 

 

89205

Europeiska Unionen – ERUF och ESF, 2014 – 2020 (R-EU)

 

 

 

Momentet utgår.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Efter antagandet av budgeten för år 2018 har en annan lösning för garantier för kreditgivning via bank förhandlats fram. InnovFin-garantier kan användas även på Åland och ger samma lånevolymer, garanti från Europiska investeringsfonden (EIF) och förmånliga villkor för företagen. Avtalet uppgörs direkt mellan EIF och banken utan landskapsregeringens medverkan.

 

89230

Landskapets fastighetsverk

 

 

 

 

 

 

Fastighetsförsäljningar

 

 

 

 

 

 

 

Landskapsregeringen föreslår att styrelsen för landskapets fastighetsverk ges fullmakt att avyttra följande fastigheter

- tre outbrutna områden om tillsammans ca 3,17 ha ur fastigheten Flygplats 170-424-871-1 i Jomala kommun samt därtill hörande byggnader i form av radhus och parhus (sammanlagt 8 lägenheter) samt flera mindre byggnader.

 

Området och byggnaderna har använts av Finavia Abp och dess företrädare för bostadsändamål. Fastighetsverket har genomfört besiktningar och konstaterat att fastigheterna är i behov av renovering. Hyresverksamhet till privatpersoner utgör inte Fastighetsverkets kärnverksamhet.

 

Fastigheterna har under år 2017 övertagits från Finavia Abp i enlighet med självstyrelselagen och överfördes på enskild föredragning den 20.12.2017 till Landskapets fastighetsverk.

 


 

                                                                                                                                   Bilaga 1