Beskrivning: 5x5px

Simon Holmström

MEDBORGARINITIATIV nr 1/2017-2018

 

Datum

 

 

2018-05-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

Pb 69

AX-22101 MARIEHAMN

 

 


Medborgarinitiativ- En hållbar skärgårdstrafik

 

Lagtinget har genom godkännande av tilläggsbudgeten våren 2017 gett landskapsregeringen en investeringsfullmakt om 40 miljoner € för att kortruttsprojekt västra och östra Föglö ska gå vidare in i nästa fas. Av dessa medel ska 25,7 miljoner € gå till byggandet av en över 500 m lång bro över Spettarsundet, exploatering av Gripö i form av vägar och färjfäste samt vägar på fasta Föglö. Dryga 12,3 miljoner € planeras tillfalla nya vägar i Hastersboda, färjfäste, upprustning av bro över Brändö strömmen och dragning av ny farled.

Kortrutten skulle dock göra stora ingrepp på naturvärden, viktiga kulturhistoriska miljöer och landskapsbild. Investeringarnas eventuella inbesparingar motiverar inte dessa ingrepp och en offentlig upplåning på 40 miljoner €.

Förändringar i stora trafiksystem behöver följa Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda och dess fyra hållbarhetsprinciper:

 

I det hållbara samhället utsätts naturen inte för systematisk…

1 … koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (fossila bränslen, metaller och mineraler)

2 … koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (syntetiska substanser, kemikalier, som innehåller svårnedbrytbara ämnen; eller naturliga substanser som omsätts i större mängder än naturen kan ta hand om)

3 … undanträngning av fysiska metoder (överuttag av naturresurser som vatten, skog, fisk eller matjord; intrång i viktiga naturområden för t ex byggande, introduktion av främmande och invasiva arter, produktion som resulterar i avfall istället för slutna kretslopp)

4 ... och i det hållbara samhället bidrar vi inte till att människor utsätts för strukturella hinder för hälsa, inflytande, kompetensutveckling, opartiskhet och meningsskapande

 

Utifrån samma utvecklings- och hållbarhetsagenda som hela Åland ställer sig bakom har Ålands Natur & Miljö kommit fram till ett alternativ till kortrutten: snabbrutten. Snabbrutten fokuserar på att byta ut tonnaget till miljöbränslen så att utsläppen kan minskas markant. Detta görs utan att nya vägar, broar, hamnar och stora muddringar behöver inkräkta på natur- eller kulturvärden. Dessutom görs skärgården mer attraktiv att leva i med snabbare kommunikationer vilket ökar kommunernas bärkraft. Snabbrutten ger belägg för att det faktiskt existerar alternativ till kortrutten som har fördelaktigare miljömässiga, sociala och ekonomiska effekter.

För att Åland ska bli hållbart 2051 som lagtinget beslutat måste stora beslut som kortrutten utgå från de fyra hållbarhetsprinciperna. Om Åland menar allvar med sin agenda bör landskapsregeringen därmed ytterligare utreda hur skärgårdstrafiken ska bli hållbar. 

 

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att ta fram förslag till lagstiftning om att trafiklösningar för skärgården inte får bryta mot de fyra hållbarhetsprinciperna i Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda.

 

 

 

Detta initiativ är undertecknat av sammanlagt 1.888 personer. Vi försäkrar att undertecknarna var röstberättigade i det senaste lagtingsvalet.

 

 

 

Mariehamn den 7 maj 2018

Ombud

 

Viceombud

 

 

 

 

 

 

Simon Holmström

 

 

 

Isabel Kvarnfors