2016-2017 Lt-Rep-press-framt. Nr 5

 

R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av

avtalet med Turkmenistan för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de

bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

 

 

 

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestäm­melse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991) faller inom landska­pets behörighet, träder bestämmelsen i kraft i landskapet endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

            Avtalet med Turkmenistan för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst innehåller bestämmelser enligt vilka en avtalsslutande stat tillerkänns rätten att

beskatta olika inkomster, medan den andra avtalsslutande staten i motsvarande mån måste avstå från att använda sin på egen skattelagstiftning grundande beskattningsrätt eller medge lättnad från skatt för att internationell dubbelbeskattning ska undvikas. I propositionen föreslås att riksdagen godkänner avtalet och att det träder i kraft trettio

dagar efter dagen för det senare av de meddelanden, med vilka de avtalsslutande staterna meddelar varandra att de konstitutionella förutsättningarna för avtalets ikraftträdande har uppfyllts.

            Enligt 18 § 5 punkten i självstyrelselagen har landskapet lagstiftningsbehörighet bland annat i fråga om kommunerna tillkommande skatter.

            Således behöver lagtingets bifall i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som faller inom landskapets lagstiftningsbehörighet för att dessa också ska träda i kraft i landskapet.

 

 

 

            Med bifogande av regeringens proposition (RP 202/2016 rd) i saken, som även innehåller avtalet, föreslås

 

                                                                 att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder

kraft i landskapet Åland till de delar avtalet faller inom landska­pets be­hörighet.

 

 

 

          Helsingfors, i statsrådet den 11 november 2016

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

SAULI NIINISTÖ

 

 

 

 

 

                                                                                       Kommunikationsminister Anne Berner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JM 2016 08 40