2016-2017 Lt-Rep-pres-framst nr 1

 

 

                                                                  R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om förordningen

om sättande i kraft av ändringen av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långlivade organiska

föreningar

 

 

 

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestäm­melse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991) faller inom landska­pets behörighet, träder bestämmelsen i kraft i landskapet endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.            

            1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långlivade organiska föreningar innehåller bestämmelser om kontroll, förminskning eller eliminering av utsläpp och läckage av långlivade organiska föroreningar.  Protokollet har satts i kraft i Finland genom förordning (FördrS 68/2003).  Ålands lagting har gett sitt samtycke till protokollet (FördrS 26/2004).

            Ändringen av 1998 års protokoll avser en uppdatering av protokollets förteckning över nya substanser och i den anges strängare gränsvärden för utsläpp.  

            Enligt 18 § 10 punkten i självstyrelselagen har landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om bland annat natur- och miljövård.

            Således behöver lagtingets bifall i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas till förordningen om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringen av

 protokollet som faller inom landskapets lagstiftningsbehörighet för att sådana bestämmelser i denna också ska träda i kraft i landskapet.

           

 

 

 

            Med bifogande av utkastet till förordning om sättande i kraft av ändringen i 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långlivade organiska föreningar föreslås

 

att Ålands lagting ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar bestämmelserna i ändringen av protokollet faller inom landskapets behörighet.

 

          Helsingfors, i statsrådet den 14 oktober 2016

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

                                                                 SAULI NIINISTÖ

 

 

 

 

 

                                                                                       Kommunikationsminister Anne Berner