PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2017-06-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Anpassning av blankettlagen om specialomsorger

·       Landskapsregeringens framställning nr 30/2016-2017

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. 1

 

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1, 8 och 16 §§ landskapslagen (1978:48) om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda, av dessa lagrum 1 § sådan den lyder i landskapslagen 1995/102 och 8 § sådan den lyder i landskapslagarna 2007/104 och 2008/100, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

     Lagen den 23 juni 1977 angående specialomsorger om utvecklingsstörda (FFS 519/1977) jämte med stöd av densamma utfärdade bestämmelser skall med i denna lag angivna avvikelser äga tillämpning i landskapet Åland.

     Den i 1 mom. nämnda lagen och de med stöd av densamma utfärdade bestämmelserna tillämpas i landskapet sådana de lyder då denna lag träder i kraft. Sker därefter ändring i sagda författningar, skall de ändrade bestämmelserna gälla i landskapet från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket.

 

 

 

1 §

     Lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (FFS 519/1977) ska med i denna lag angivna avvikelser tillämpas i landskapet Åland.

 

 

     Den i 1 mom. nämnda lagen tillämpas i landskapet sådan den lyder då denna lag träder i kraft. Sker därefter ändring i lagen, ska de ändrade bestämmelserna gälla i landskapet från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket.

 

 

8 §

     När i rikets lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda hänvisas till lagen om forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (FFS 1073/1992), kommunallagen (FFS 365/1995), barnskyddslagen (FFS 417/2007), lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 734/1992) och lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (FFS 733/1992) ska härvid i landskapet i tillämpliga delar gälla vad i motsvarande landskapslagar är föreskrivet.

     De uppgifter som socialnämnden skall sköta enligt lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda och enligt de författningar som utfärdats med stöd av den skall i landskapet skötas av en nämnd eller kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

 

 

8 §

     När i rikets lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda hänvisas till lagstiftning inom landskapets behörighet gäller i tillämpliga delar motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen, så att hänvisningar till

     1) socialvårdslagen (FFS 710/1982) och socialvårdslagen (FFS 1301/2014) avser landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård, nedan blankettlagen om socialvård, enligt vilken socialvårdslagen (FFS 710/1982) är tillämplig inom landskapets behörighet,

     2) lagen angående klientens ställning och rättigheter inom socialvården (FFS 812/2000) avser samma lag sådan den är tillämplig enligt blankettlagen om socialvård,

     3) lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 734/1992) avser samma lag sådan den är tillämplig inom socialvården enligt blankettlagen om socialvård,

     4) yrkesutbildade personer inom socialvården avser yrkesutbildad personal inom socialvården enligt landskapsförordningen (1995:103) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård,

     5) kommunallagen (FFS 410/2015) avser kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland,

     6) förvaltningslagen (FFS 434/2003) avser förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland samt, vid tillämpningen av 81 a §, att rättelseyrkande, i stället för begäran om omprövning, får framställas till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

     Bestämmelserna om klientuppgifter som antecknas i 3 kap. i lagen om klienthandlingar inom socialvården (FFS 254/2015) ska med stöd av denna lag tillämpas inom specialomsorgerna för utvecklingsstörda. När i rikets lag hänvisas till lagstiftning inom landskapets behörighet gäller i tillämpliga delar motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

 

 

16 §

     Närmare stadganden om verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas vid behov genom landskapsförordning.

 

 

16 §

     Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet i landskapsförordning utfärda närmare bestämmelser i överensstämmelse med de i rikslagen föreskrivna bemyndigandena med beaktande av i denna lag föreskrivna avvikelser.

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________