PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2017-02-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 14/2016-2017

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av3 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 3 § 4 och 6 mom. landskapslagen (2015:4) om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag samt

     fogas till 3 § ett nytt 21 mom. som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

3 §

Avvikelser och särskilda bestämmelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Hänvisningar i rikslagens 4 § 4 mom. till 14 § lagen om studiestöd (FFS 65/1994) ska även avse 13 § landskapslagen (2006:71) om studiestöd.

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Hänvisningar i rikslagens 8 § 2 mom.1 punkten till 14 § lagen om stu-diestöd (FFS 65/1994) ska även avse 13 § landskapslagen om studiestöd.

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     (nytt 21 mom.)

 

 

3 §

Avvikelser och särskilda bestämmelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelsen i rikslagens 4 § 4 mom. ska på Åland tillämpas i den lydelse den har i lagen om allmänt bostadsbidrag (FFS 938/2014) den 31 juli 2017 och hänvisningen till 14 § lagen om studiestöd ska avse 13 § landskapslagen (2006:71) om studiestöd.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelsen i rikslagens 8 § 2 mom. 1 punkten ska på Åland tillämpas i den lydelse den har i lagen om allmänt bostadsbidrag (FFS 938/2014) den 31 juli 2017 och hänvisningen till 14 § lagen om studiestöd ska avse 13 § landskapslagen om studiestöd.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelserna i rikslagens 9 § 9 mom., 15 § 7 punkten, 20 § 8 punkten, 27 § 2 mom. 5 punkten och 28 § 4 punkten ska på Åland tillämpas i den lydelse de har i lagen om allmänt bostadsbidrag (FFS 938/2014) den 31 juli 2016.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.