PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2017-02-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Ändring av barnomsorgslagen

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 13/2016-2017

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av barnomsorgslagen för landskapet Åland. 1

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av barnomsorgslagen för landskapet Åland

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 3 § 1 mom. 3 punkt, 3 § 2 mom. 2 punkt, 4 § 2 mom., 9 §, 16 § 1 mom., 17 § 1 mom. 2 punkt, 22 § 1-3 mom., 24 § 3 och 4 mom. och 26 § 1 mom. barnomsorgslagen (2011:86) för landskapet Åland, samt

     fogas till lagen nya 9a §, 17 § 1 mom. 2a punkt, 17 § 3 mom., varvid nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., och 22 § 7 mom., av dessa lagrum 22 § sådan den lyder i landskapslagen 2013/60,som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

3 §

Daghemsverksamheten

     Daghemsverksamheten erbjuder omsorg, lekmöjligheter och pedagogisk verksamhet för barn under skolåldern. Daghemsverksamheten bedrivs i familjedaghem, gruppfamiljedaghem och daghem varvid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) daghem bedrivs av i 9 § fastslagen personal och omfattar nio eller flera barn.

 

     Kommunen kan tillåta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) fortlöpande övertalighet som medför att det per månad under högst fem enstaka dagar, varav högst tre dagar i följd, kan finnas fler barn i en daghemsverksamhet än vad som följer av bestämmelserna i 1 mom.

 

 

 

3 §

Daghemsverksamheten

     Daghemsverksamheten erbjuder omsorg, lekmöjligheter och pedagogisk verksamhet för barn under skolåldern. Daghemsverksamheten bedrivs i familjedaghem, gruppfamiljedaghem och daghem varvid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) daghem bedrivs av i 9 och 9a §§ bestämd personal och omfattar nio eller flera barn.

     Kommunen kan tillåta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) (utesl.)övertalighet som medför att det per månad under högst fem enstaka dagar, varav högst tre dagar i följd, kan finnas fler barn i en daghemsverksamhet än vad som följer av bestämmelserna i 1 mom.

 

4 §

Specialbarnomsorgen i daghemsverksamheten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med barn i behov av särskilt stöd avses barn som har svårigheter på grund av en medfödd eller senare uppkommen fysisk, psykisk, social eller emotionell funktionsnedsättning eller som utan individuella stödåtgärder löper risk att drabbas av sådan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

4 §

Specialbarnomsorgen i daghemsverksamheten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med barn i behov av särskilt stöd avses barn som har svårigheter på grund av en medfödd eller senare uppkommen fysisk, psykisk, kognitiv, sensorisk, emotionell eller intellektuell funktionsnedsättning eller som utan individuella stödåtgärder löper risk att drabbas av sådan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

9 §

Verksamheternas personaldimensionering

     Personaldimensioneringen i varje barnomsorgsverksamhet ska vara tillräcklig med hänsyn till barnens antal, ålder, vårdtid och behov av särskilt stöd. Om det inte finns särskild personalresurs för ett barn i behov av särskilt stöd ska detta beaktas vid personaldimensioneringen. Personal i daghem ska ha gymnasialstadieutbildning eller högskoleutbildning, varvid minst var tredje anställd ska ha avslutad högskoleutbildning.

     Om det i ett daghem finns

     1) barn som är under tre år ska det för dem finnas minst en anställd per grupp om högst fyra barn eller

     2) barn som är tre år eller äldre ska det för dem finnas minst en anställd per grupp om högst sju barn.

     Om barn i daghem indelas i grupper ska för varje grupp finnas minst en anställd som har avslutad högskoleutbildning med lämplig pedagogisk inriktning.

     Om i daghem samtliga barn i en grupp är tre år eller äldre i halvtidsomsorg ska det per 13 barn finnas minst en anställd med avslutad högskoleutbildning med lämplig pedagogisk inriktning.

     I ett fritidshem ska det finnas minst en anställd per grupp om högst 13 barn. För ett fritidshem som har mer än 13 barn ansvarar en fritidspedagog.

 

 

 

9 §

Verksamheternas personaldimensionering

     Personaldimensioneringen i varje barnomsorgsverksamhet ska vara tillräcklig med hänsyn till barnens antal, ålder, vårdtid, säkerhet, behov av särskilt stöd och planerad aktivitet. En verksamhets föreståndare ansvarar för att den i 3 mom. föreskrivna personalresursen fördelas på ett ändamålsenligt sätt i förhållande till barnens närvaro.

     Om det inte finns särskild personalresurs för ett barn i behov av särskilt stöd ska detta beaktas vid personaldimensioneringen så att barnets behov av omsorg tryggas.

     För barn som är under tre år ska det finnas minst en anställd per fyra barn. För barn som är tre år eller äldre ska det finnas minst en anställd per sju barn.

     I ett fritidshem ska det finnas minst en anställd per 13 barn.

 

     Ny paragraf

 

 

9a §

Verksamheternas behörighetskrav

     På ett daghem ska personalen ha gymnasieutbildning eller högskoleutbildning, varvid minst var tredje anställd ska ha avslutad högskoleutbildning.

     På en avdelning ska det finnas minst en anställd med avslutad högskoleutbildning med lämplig pedagogisk inriktning.

     På ett fritidshem som har fler än 13 barn ska det finnas minst en fritidspedagog med avslutad högskoleutbildning med lämplig pedagogisk inriktning.

     Med avdelning avses en organisatorisk och återkommande administrativ indelning av barn i ett daghem. I samband med tillfälliga gruppindelningar eller helg-, kvälls- och nattetid kan verksamheten ledas av en anställd med avslutad gymnasieutbildning med lämplig pedagogisk inriktning. Med grupp avses en tillfällig funktionell indelning av barn som hör till en avdelning, varvid i en grupp kan ingå barn från en eller flera avdelningar.

 

 

16 §

Rättighetsgrunder

     Efter att föräldrapenningsperioden har upphört har vårdnadshavare, i den omfattning som föreskrivs i detta kapitel, rätt till barnomsorg anordnad av sin hemkommun för sitt barn. Barnomsorg beviljas av hemkommunen efter ansökan av vårdnadshavare. Om vårdnadshavarna har olika hemkommun gäller rätten till barnomsorg den kommun som är barnets hemkommun och ansökan ska riktas till den kommunen. Barnomsorgen ska om möjligt anordnas i den form som barnets vårdnadshavare önskar.

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

16 §

Rättighetsgrunder

     Efter att föräldrapenningsperioden har upphört har vårdnadshavare, i den omfattning som föreskrivs i detta kapitel, rätt till barnomsorg ordnad av sin hemkommun för sitt barn. Barnomsorg beviljas av hemkommunen efter ansökan av vårdnadshavare. Om vårdnadshavarna har olika hemkommun gäller rätten till barnomsorg den kommun som är barnets hemkommun och ansökan ska riktas till den kommunen. Barnomsorg ska i möjligaste mån ordnas i den verksamhetsform som barnets vårdnadshavare önskar. En kommun kan vid behov med beaktande av bestämmelserna i 2 och 3 §§ besluta om barnets vistelsetid under dagen, så att vårdnadshavare med skäl enligt 17 § 1 mom. 2 punkt, får barnomsorg för sitt barn under den tid det krävs.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

17 §

Rätt till daghemverksamhet

     Rätt till kommunal barnomsorg i daghemsverksamhet har vårdnadshavare för sitt barn i följande fall:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) under den tid då vårdnadshavaren förvärvsarbetar, studerar eller är arbetssökande, till dess läroplikten börjar,

 

     Ny 2a punkt

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Nytt 3 mom. varvid nuvarande 3 och 4 mom. blir nya 4 och 5 mom.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

17 §

Rätt till daghemverksamhet

     Rätt till kommunal barnomsorg i daghemsverksamhet har vårdnadshavare för sitt barn i följande fall:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) under den tid då vårdnadshavaren förvärvsarbetar eller studerar (utesl.) till dess läroplikten börjar,

     2a) minst 25 timmar per vecka under den tid då vårdnadshavaren är ar-betssökande samt, utöver denna tid, under den tid då en arbetssökandes sysselsättningsplan enligt landskapslagen (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet kräver det,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Rätten till samma barnomsorgsplats finns kvar under den tid som avses i 2 mom. 2a punkten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

22 §

Avgift för kommunal barnomsorg

     Kommunen ska, med beaktande av bestämmelserna i denna paragraf och bestämmelserna i 23 §, fastställa en taxa för de avgifter som barnets vårdnadshavare ska betala för barnomsorg.

 

 

 

 

 

 

 

     Som grund för beräkningen av barnomsorgsavgifterna får läggas de inkomster som överskrider bruttoinkomstgränserna i tabellen nedan. Barnomsorgsavgift får inte tas ut av den familj som har en inkomst som uppgår till högst de belopp som anges i tabellen nedan.

 

Familjens storlek

(antal personer)

Inkomstgräns

(euro/mån)

2

1 200

3

1 400

4

1 600

5

1 800

6

2 000

 

     Barnomsorgsavgiften för heltidsomsorg får vara högst 230 euro per barn och månad. Vid bestämmande av avgiften ska kommunen beakta familjens storlek.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Nytt 7 mom.

 

 

 

22 §

Avgift för kommunal barnomsorg

     Kommunen ska, med beaktande av bestämmelserna i denna paragraf och bestämmelserna i 23 §, fastställa en taxa för de avgifter som barnets vårdnadshavare ska betala för barnomsorg. Av en sådan taxa ska minst framgå avgifter för heltidsomsorg och avgifter per timme, i de fall en kommun har beslutat om en timtaxa. Månadsavgiften ska fastställas för kalenderåret. Avgiften ska avse årets alla månader, en kommun kan besluta om avgiftsfria månader.

     Som grund för beräkningen av barnomsorgsavgifterna får läggas de inkomster som överskrider bruttoinkomstgränserna i tabellen nedan. Barnomsorgsavgift får inte tas ut av den familj som har en inkomst som uppgår till högst de belopp som anges i tabellen nedan.

 

Familjens storlek

inkomstgräns

Inkomstgräns

(euro/mån)

2

1 248

3

1 456

4

1 664

5

1 872

6

2 080

 

 

     Avgiften får vara högst 240 euro per barn och månad räknat som heltidsomsorg. Vid bestämmande av avgiften ska kommunen beakta familjens storlek.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I denna lag avses med

     1) heltidsomsorg barnomsorg som överstiger 5 timmar per dygn samt med

     2) halvtidsomsorg barnomsorg som uppgår till högst 5 timmar per dygn eller högst 25 timmar per vecka.

 

 

24 §

Avgift och rätt till ersättningsandel för samhällsstödd enskild barnomsorg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ersättningsandelen till enskild barnomsorg ska justeras årligen utgående från kommunens senast fastställda bokslut. Ersättningsandelen till enskilda barnomsorgsverksamheter bestäms på följande sätt:

     1) ersättningsandelen för heltidsomsorg för barn över tre år men under skolåldern, är 90 procent av nettodriftskostnaderna för verksamheten beräknade på grundval av kommunens nettodriftskostnader för likartad verksamhet, avseende varje barn för vilka verksamheten ansvarar för barnomsorg under årets alla månader. Nettodriftskostnaden är intäkterna minskade med driftskostnaderna. Driftskostnaderna är lön till personal, socialavgifter, pensioner, materialinköp, köp av övriga tjänster för den egna serviceproduktionen, hyror, interna utgifter, planmässiga avskrivningar på anläggningstillgångar samt kalkylerad ränta på anläggningstillgångar,

 

 

 

 

 

 

 

     2) ersättningsandelen för heltidsomsorg för barn under tre år för en enskild barnomsorgsverksamhet är 175 procent av ersättningsandelen enligt 1 punkten,

 

     3) ersättningsandelen för halvtidsomsorg för en enskild barnomsorgsverksamhet är 60 procent av ersättningsandelen för heltidsomsorg som avses i 1 och 2 punkten ovan och

     4) ersättningsandelen för fritidshemsverksamhet för en enskild barnomsorgsverksamhet är 90 procent av kostnaderna för kommunens motsvarande verksamhet.

 

     I denna lag avses med

     1) heltidsomsorg barnomsorg som överstiger 5 timmar per dygn samt med

     2) halvtidsomsorg barnomsorg som uppgår till högst 5 timmar per dygn eller högst 25 timmar per vecka.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

24 §

Avgift och rätt till ersättningsandel för samhällsstödd enskild barnomsorg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ersättningsandelen till enskild barnomsorg ska justeras årligen utgående från kommunens senast fastställda bokslut. Ersättningsandelen till enskilda barnomsorgsverksamheter bestäms på följande sätt:

     1) Ersättningsandelen för heltidsomsorg för barn över tre år men under skolåldern, ska beräknas som 90 procent av nettodriftskostnaderna för verksamheten under ett kalenderår eller del av kalenderår. Ersättningen beräknas på grundval av kommunens nettodriftskostnader för likartad verksamhet, avseende varje barn under de månader då verksamheten ansvarar för barnomsorgen, och vårdnadshavaren inte samtidigt nyttjar annan kommunalt finansierad barnomsorg för sitt barn. För barn under tre år är denna ersättningsandel 175 procent. Nettodriftskostnaden är intäkterna minskade med driftskostnaderna. Driftskostnaderna är lön till personal, socialavgifter, pensioner, materialinköp, köp av övriga tjänster för den egna serviceproduktionen, hyror, interna utgifter, planmässiga avskrivningar på anläggningstillgångar samt kalkylerad ränta på anläggningstillgångar.

     2) Ersättningsandelen för gruppfamiljedaghem för en enskild barnomsorgsverksamhet är 90 procent av kostnaderna för kommunens motsvarande verksamhet.

     3) Ersättningsandelen för halvtidsomsorg för en enskild barnomsorgsverksamhet är 60 procent av ersättningsandelen för heltidsomsorg som avses i punkterna 1 och 2 ovan.

     4) Ersättningsandelen för fritidshemsverksamhet för en enskild barnomsorgsverksamhet är 90 procent av kostnaderna för kommunens motsvarande verksamhet.

     Om en kommun inte har en sådan likartad verksamhet som avses i 3 mom. 1 punkten ska landskapsregeringen på kommunens ansökan fastställa en ersättningsandel, med beaktande av  kostnaderna för likartad verksamhet i landskapets andra kommuner.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

26 §

Kommunens ledningsansvar

     Kommunen ansvarar för att den kommunala barnomsorgen utövas i enlighet med denna lags bestämmelser och på de grunder som gäller för förundervisning som avses i 25 § samt övervakar att den samhällsstödda enskilda barnomsorgen i kommunen sköts i enlighet med dem.

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

26 §

Kommunens ledningsansvar

     Kommunen ansvarar för att den kommunala barnomsorgen utövas i enlighet med denna lags bestämmelser och på de grunder som gäller för förundervisning som avses i 25 §. Kommunen ska i dialog med verksamheternas föreståndare tillse att bemanningen på daghemmen är tillräcklig. Kommunen ska övervaka att den samhällsstödda enskilda barnomsorgen i kommunen sköts i enlighet med bestämmelserna i denna lag och bestämmelser som gäller med stöd av denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     Beslut om fastställande av ersättningsandel som avses i 24 § och som har fattats enligt de tidigare bestämmelserna, förblir i kraft under ett års tid efter fastställandet, om inte kommunen fattar ett nytt beslut i enlighet med bestämmelserna i denna lag.